Cyhoeddir enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2019 heddiw– 16 Mai.  Dewch i weld ein harddangosfa yn Llyfrgell Parc Singleton sy’n dangos yr awduron ar y rhestr fer, enillwyr blaenorol a detholiad o lyfrau gan awduron cyfoes du ac o leiafrifoedd ethnig sydd ar gael yn llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae’r cwpwrdd arddangos hwn yn cynnwys detholiad o lyfrau gan awduron cyfoes du ac o leiafrifoedd ethnig sydd ar gael yn llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae’r rhestr fer yn adlewyrchu’r ffaith fod yr awduron ifanc mwyaf talentog yn yr iaith Saesneg yn dod o nifer fawr o wahanol wledydd ac o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys llawer o awduron du.  Mae’r Athro Dai Smith wedi dweud am  y rhestr fer: “Unwaith eto, mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe wedi darganfod toreth o ddoniau newydd, yn cynrychioli grŵp o leisiau cyfoes ac amrywiol o bedwar ban byd”.

Yn ddiweddar mae galw wedi bod gan fyfyrwyr Caergrawnt a phrifysgolion eraill i lenyddiaeth Saesneg a chyrsiau eraill gael eu “dad-goloneiddio” drwy gynnwys llawer mwy o awduron sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.   Bydd modiwl newydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn canolbwyntio ar awduron a gyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer y Wobr, gan gynnwys Novuyo Rosa Tshuma a anwyd yn Simbabwe, yr awdur Americanaidd-Ghanaidd Nana Kwame Adjei-Brenyah, y Prydeiniwr Sri-Lancaidd Guy Guaratne a Michael Donkor yr awdur Prydeinig-Ghanaidd.

Hoffech chi weld casgliadau mwy amrywiol yn ein llyfrgell?

Byddem yn croesawu eich awgrymiadau am lyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell – llenwch y ffurflen isod gydag unrhyw awgrymiadau sydd gennych.

Ffurflen Awgrymiadau

May 15th, 2019

Posted In: Uncategorized

The library is working with the Students’ Union to ensure our collections reflect the diversity of our community. We would like your suggestions of books to add to the library.

Suggestion form

Take a look at the reading lists on this webpage for a selection of books available at Swansea University libraries that reflect our diverse community and help us understand different perspectives of life.

May 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r llyfrgell yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Hoffem gael eich awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell.

Ffurflen awgrymiadau

Edrychwch ar y rhestrau darllen hyn ar gyfer detholiad o’r llyfrau ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol ac yn ein helpu i ddeall safbwyntiau gwahanol ar fywyd.

May 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tuesday 23rd April is World Book Night. To celebrate, Better Read will be giving away copies of Artemis, by Andy Weir. Andy Weir is the bestselling author of The Martian, which was recently made into a film starring Matt Damon. Artemis is described as “An action-packed, gravity-defying thriller about a criminal who risks her life for independence and money. Jazz is feisty, determined and witty, and you’ll be rooting for her the whole way through.”

To get your free copy of Artemis, look out for our book fairies at Singleton and Bay campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

You can also pick up free copies from the 15th April in Bay Library, Singleton Park Library, South Wales Miners Library and St David’s Park Library. It’s first come, first served, so don’t wait too long to get yours!

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Better Read is a Swansea University Libraries project to encourage reading for pleasure to support wellbeing. We’d love to know what you think of Artemis. Let us know in the comments on our blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation, Uncategorized

Tags: ,

Today is World Autism Awareness Day. This year’s theme is ‘assistive technologies, active participation’. Affordable assistive technologies are essential for many people on the autistic spectrum. It can reduce or eliminate the barriers to their equal participation with others. At Swansea University, there is a suite of assistive technology tools available on all campus PCs. These tools are available to all staff and students and can help everyone’s productivity.

It’s also Autism Awareness Week and Autism Awareness Month. Follow our colleagues in the Centre for Academic Success on Twitter and on Facebook for further links and information this month.

A PC Room full of PCs. They are all on and showing the blue login screen.

April 2nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Thema eleni yw ‘technolegau cynorthwyol, cyfranogiad gweithredol’. Mae technolegau cynorthwyol fforddiadwy yn hanfodol i nifer o bobl ar y sbectrwm awtistiaeth. Gallant leihau neu gael gwared ar y rhwystrau sy’n eu hatal rhag cyfranogiad cyfartal ag eraill. Ym Mhrifysgol Abertawe, mae cyfres o offer technoleg cynorthwyol ar gael ar holl gyfrifiaduron y campws. Mae’r offer hyn ar gael i’r holl staff a myfyrwyr a gallant helpu cynhyrchiant pawb.

Mae hi hefyd yn Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth a Mis Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dilynwch ein cydweithwyr yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar Twitter ac ar Facebook am ragor o ddolenni a gwybodaeth y mis hwn.

A PC Room full of PCs. They are all on and showing the blue login screen.

April 2nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Themâu eleni ar gyfer Mis Hanes LGBT yw “Heddwch, Cymodiad ac Actifiaeth”. I ddathlu rydym yn arddangos llyfrau, DVDs, disgiau cryno a dogfennau polisïau yn ein llyfrgell ar Barc Singleton. Mae’r rhain wedi bod o gymorth i hyrwyddo hawliau LGBT a gwthio’r ffiniau yn ôl drwy amlygiad, actifiaeth a herio agweddau presennol.

 

Rydym wedi dangos ychydig o waith ynghylch Alan Turing a dorrodd y cod enigma ac a wnaeth gamau gwych ym maes Cyfrifiadureg. Yn hynod drist, bu iddo gyflawni hunanladdiad ar ôl cael ei ddisbaddu’n gemegol fel cosb am ei wrywgydiaeth. Llwyddodd yr ymgyrchoedd i’w ryddhau ef a dynion eraill o’r diwedd yn dilyn newid yn Neddf Plismona a Throsedd 2017, a roddodd faddeuant i 65,000 o ddynion, a 15,000 ohonynt yn dal yn fyw.

 

Ffocws arall yw’r gefnogaeth a roddodd y gymuned LGBT ar Streic y Glowyr yn 1984/85. Cynrychiolwyd hyn yn dda yn y ffilm “Pride” pan aeth y cynghrair Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi’r Glowyr (LGSM) â’u rhoddion a’u cefnogaeth yn uniongyrchol i Bentref Onllwyn. Mae eitemau sy’n gysylltiedig â hyn, a gedwir fel rheol yn Llyfrgell Glowyr De Cymru, yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa. Rydym hefyd yn dangos sut oedd y band poblogaidd a dadleuol, Bronski Beat, yn brif berfformwyr y gig budd “Pits & Perverts” yn Llundain.

 

 

 

 

Yn lleol, rydym wedi ymchwilio i ddogfennau polisi Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, a archifir yn Archifau Richard Burton yma ar Gampws Parc Singleton. Rydym yn arddangos dogfennau sy’n dangos gweithgareddau’r Undeb Myfyrwyr i herio pethau fel yr oeddynt bryd hynny, hyrwyddo hawliau LGBT, ac ymladd yn erbyn anghydraddoldebau yn neddfau megis Deddf Cyfiawnder Troseddol 1991, ar draws y campws a’r ddinas. Gan ychwanegu at yr ymgyrch gyfredol dros hawliau cyfartal, rydym hefyd yn dangos straeon mwy modern o’r datblygiadau mewn cydraddoldeb drwy Ddeddfau Partneriaethau Sifil a Phriodasau Un Rhyw, a newidiadau mewn deddfau mabwysiadu.

 

Gyda detholiad o weithiau gan awduron sylweddol gan gynnwys Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Oscar Wilde, Jeanette Winterson a Russell T Davies o Abertawe, rydym yn arddangos detholiad bach o’r llenyddiaeth sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd gan awduron LGBT.

 

Os hoffech ddysgu mwy am y nofelau sydd gennym ar y themâu sy’n gysylltiedig â LGBT, o bosibl bydd gennych ddiddordeb mewn darllen ein postiadau blog yn 2017 a 2018. Mae darllen pellach ar gael ar y rhestr ddarllen LGBT yr ydym wedi’i rhoi at ei gilydd.

Gobeithiwn i chi fwynhau’r arddangosfa!

 

February 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

This year’s theme for LGBT History Month is “Peace, Reconciliation and Activism”. To celebrate we have put on display, at our Singleton Park Library, some books, DVDs, CDs and policy documents.  These have helped to promote LGBT rights and to push back the boundaries through exposure, activism and challenging existing attitudes.

 

We have featured some work about Alan Turing who cracked the enigma code and made great strides in the field of Computer Science. Tragically he took his own life after being chemically castrated as a punishment for his homosexuality. Campaigns to exonerate him and other men were eventually successful following an amendment in the 2017 Policing and Crime Act, which effectively pardoned 65,000 men of whom 15,000 were still alive.

 

Another focus is on the support the LGBT community gave to the Miners’ Strike in 1984/85. This has been well represented in the film “Pride” when the Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM) alliance took their donations and support directly to the Welsh Village of Onllwyn. Items related to this, usually held at the South Wales Miners’ Library, are included in the display.  We also show how the popular and controversial band Bronski Beat headlined the “Pits & Perverts” benefit gig in London.

 

Locally, we have delved into Swansea University Student Union policy files, archived in the Richard Burton Archives here at Singleton Park Campus.  We have put on display documents which demonstrate what the SU was doing to challenge the status quo, promote LGBT rights, and to fight inequalities enshrined in laws such as The Criminal Justice Act 1991, across the campus and the city. Adding to the ongoing campaign for equal rights we also show more modern stories of the break-through in equality symbolised by Civil Partnership and Same Sex Marriage Acts, and changes in adoption laws.

 

With a selection of works by significant authors including Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Oscar Wilde, Jeanette Winterson and Swansea’s own Russell T Davies, we have put on display a small selection of the literature available in our libraries from LGBT authors. If you would like to find out more about novels we hold on LGBT related themes you may be interested in reading our blog posts from 2017 and 2018. You will find further reading on the LGBT reading list that we have put together.

 

We hope you enjoy the display!

 

 

 

 

February 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

The Centre for Academic Success (CAS) is running Writing Week at Bay and Singleton Park campuses next week. The Library and Swansea Employability Academy (SEA) will also be contributing. Develop your academic and professional writing with drop-in workshops and writing clinics throughout the week.

 • Attend 3 sessions during the week and receive a £5 Fulton Outfitters voucher.
 • Attend any session and get entered into a daily prize draw for a £5 JC’s or Tafarn Tawe voucher.

Sessions include:

 • Top 10 proofreading tips
 • Referencing clinics
 • What is plagiarism? And how to avoid it
 • Personal branding
 • Creative writing
 • What is critical thinking?
 • How to paraphrase
 • Scientific writing
 • Writing introductions and conclusions
 • Writing mindset

Come along to as many sessions as you like – no need to book!

February 13th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

Mae’r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd (CAS) yn cynnal Wythnos Ysgrifennu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yr wythnos nesaf. Bydd y Llyfrgell ac Academi Gyflogadwyedd Abertawe (SEA) yn cyfrannu hefyd. Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

 • Mynychu 3 sesiwn yn ystod yr wythnos a derbyn taleb £5 o Outffitters Fulton.
 • Mynd i unrhyw sesiwn a chael eich rhoi mewn raffl ddyddiol i wneud raffl ar gyfer taleb £5 JC neu tafarn Tawe.

Mae’r sesiynau’n cynnwys:

 • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
 • Mae clinigau cyfeiriadu
 • Beth yw llên-ladrad? A sut i’w osgoi
 • Brandio personol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Beth yw meddwl yn feirniadol?
 • Sut i aralleirio
 • Ysgrifennu gwyddonol
 • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
 • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw I gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angem archebu!

February 13th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University