Swansea University Library has won the national Welsh Libraries Marketing Award 2017 (HE category) for the fourth time. The awards were open to all library, archive and information services in Wales to recognise and reward marketing in Libraries.

The award was won for the “Assignments: Survive and Thrive” campaign run at Swansea University’s Libraries during November 2016 and more recently in February 2017. This campaign was designed to promote and highlight the services Librarians provide to students when writing their assignments, which include

We also collected study tips from our students which we have since shared. Many congratulations to everyone involved in this award winning project.

March 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae’r Lyfrgell yma ym Mhrifysgol Abertawe wedi cipio gwobr genedlaethol yng Ngwobrau Marchnata Cymru 2017 (Adran Addysg Uwch) am y pedwaredd tro.  Roedd y gwobrau yn agored i bob gwasanaeth llyfrgell, archif a gwybodaeth yng Nghymru i gydnabod a gwobrwyo marchnata.

Ennillwyd y wobr am y prosiect “Aseiniadau: Goroesi a Ffynnu” a gynhaliwyd yn Llyfrgell Prifysgol Abertawe yn ystod Mis Tachwedd 2016 ac yn fwy ddiweddar ym mis Chwefror 2017. Pwrpas y prosiect oedd i atgoffa myfyrwyr am y gwasanaethau sydd ar gael gan y Llyfrgellwyr tra bod myfyrwyr yn ysgrifennu traethodau, sef:

Buom hefyd yn casglu’ch awgrymiadau ymchwil ac rydym eisioes wedi eu rhannu. Llongyfarchiadau enfawr i bawb cymerodd rhan yn y prosiect yma.

March 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags:

 

 

 

 

 

International Women’s Day is on Wednesday, March 8th. To celebrate we have put together a small selection of books and other publications by Swansea University’s women staff and alumni who have made an impact in their field.

Arts and Humanities

Creative Writing Alumni

South Wales Miners’ Library

  • “Do miners read Dickens?” co-authored by South Wales Miners’ Librarian, Sian Williams http://bit.ly/2n6Mrim

Science, Human Sciences and Medicine

 

Look out for us on Twitter!

We would be delighted if you would join in on Twitter by retweeting our tweets or telling us about your favourite SU female authors!  Just follow @SwanseaUniLib and look out for the hashtag:

March 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

 

 

 

 

 

Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ddydd Mercher, Mawrth 8fed. I ddathlu rydyn ni wedi creu casgliad bach o lyfrau a chyhoeddiadau eraill gan staff a chyn-fyfyrwyr benywaidd Prifysgol Abertawe sydd wedi dylanwadu ar eu maes. Mae’r awduron yn cynnwys Dr Amanda Rogers, Yr Athro Stevie Davies, Yr Athro Alayne Street-Perrott, Sarah Coleg (bardd) a llawer mwy.

Celf a’r Dyniaethau

Cyn-fyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol

Llyfrgell y Glowyr De Cymru

  • “Do miners read Dickens?” wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan Lyfrgellydd y Glowyr De Cymru, Sian Williams http://bit.ly/2n6Mrim

Gwyddoniaeth, Gwyddorau Dynol a Meddygaeth

Edrychwch amdanon ni ar Twitter!

Byddem wrth ein boddau pe byddech yn ymuno drwy ail-drydar neu ddweud wrthym am eich hoff awduron benywaidd o Brifysgol Abertawe! Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dilyn @SwanseaUniLib ar Twitter ac edrych allan am yr hashnod:

March 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

The March Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mawrth ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

March 3rd, 2017

Posted In: Uncategorized

Ask a Librarian, our new live chat service, makes contacting your subject librarians even easier.  Your Librarians can help you with subject support for your research and assignments. We are available via live chat from Monday to Friday 9am – 5pm.Find the Ask a Librarian service on your Library Guides pages – libguides.swansea.ac.uk
Got a question? Just ask!

March 1st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Holi Llyfrgellydd yw ein gwasanaeth newydd sy’n gwneud cysylltu â’ch llyfrgellwyr pwnc yn haws nag erioed. Gall eich Llyfrgellwyr eich cynorthwyo gyda chymorth pwnc ar gyfer eich ymchwil ac aseiniadau. Bydd ar gael drwy ein sgwrs fyw rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener 9yb– 5yp.Gallwch ganfod y gwasanaeth Holi Llyfrgellydd ar eich tudalennau Canllawiau Llyfrgell – libguides.swansea.ac.uk
Cwestiwn? Holwch!

March 1st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

The February Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Chwefror ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

February 15th, 2017

Posted In: Uncategorized

Oes angen cymorth  arnoch gyda’ch sgiliau astudio a rheoli amser? Mae yna ap ar gael am hynny!

Mae’n debygol eich bod yn defnyddio apiau bob dydd i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, i ddal i fyny gyda rhaglenni teledu ac i wrando ar gerddoriaeth, ond ydych chi erioed wedi ystyried sut gall apiau gwahanol eich helpu i astudio? Mae DnA wedi llunio rhestr o adnoddau am ddim a allai fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr. Gallwch bori’r rhestr gyfan neu glicio ar dag i gael cymorth mewn maes penodol. Er enghraifft, gallwch ddysgu sut gall apiau fel Evernote a Google Keep eich helpu gyda’ch ymchwil neu ddod o hyd i offer i’ch helpu gyda’ch cyfeirnodi (COFIWCH: mae’n rhaid i chi wirio pa arddull gyfeirnodi dylech ei defnyddio yn eich aseiniad a defnyddiwch ganllawiau’r llyfrgell i sicrhau eich bod yn defnyddio’r fformat cywir gyda’ch cyfeiriadau!).

Rhowch gipolwg ar y dewis i weld a oes modd gwneud eich bywyd yn haws. Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho Arweiniad i Apiau DnA ar ffurf PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Do you need some help with your study skills and time management? There’s an app for that!

You probably use apps every day to stay in touch with friends, catch up on TV and listen to music, but have you ever thought about how different apps can help you with your studies? DnA has compiled a list of free resources that may be helpful for students. You can browse the whole list or click on a tag to find help in a particular area. For example, you can find out how apps like Evernote and Google Keep can help with your research or find tools to help you with your referencing (REMEMBER you must check which referencing style you should use for your assignment and use the library guides to make sure you format your references correctly!).

Take a look at the selection to find out if you can make your life easier. If you prefer, you can download DnA’s App Guide as a PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University