This year’s theme for LGBT History Month is “Geography: Mapping the World”. To celebrate we have put on display at our Singleton Park Library some books, DVDs and other items written by welsh authors.

We have, as our featured author, Jan Morris – well known for the Pax Britannica trilogy (1968-1978), a history of the British Empire. She is also recognised for her colourful travel writing including  Trieste and the meaning of nowhere, A writer’s world : travels 1950-2000 and Wales : epic views of a small country.  Jan’s 1974 autobiography Conundrum was one of the first to recount the experience of gender re-assignment.

Other works in the display include autobiographies by Welsh sportsmen – Gareth Thomas’s Proud and Nigel Owens’s Hanner Amser. They both broke down barriers in sport for gay men when they came out publicly. Their work describes the struggles of that journey.

The work of sociologist and gay activist Jeffrey Weeks is also featured. Historian and activist Norena Shopland has been making visible the contribution made to the culture of Wales in her latest book Forbidden Lives (a brand new acquisition for our library collections).

 

Themes of lesbian love and desire in the Victorian era are explored in the work of Welsh writer Sarah Waters a selection of whose novels and DVDs are displayed. The work of Stonewall Award winning Welsh author John Sam Jones, who wrote Welsh Boys Too and Fishboys of Vernazza is also included. His novels and short stories draw upon the experiences of young gay men in Wales.

And our celebration would not be complete without Swansea born screenwriter and television producer Russell T Davies whose works include Queer as Folk, The Second Coming, Doctor Who and Torchwood.

 

 

 

 

 

 

 

We hope you enjoy the display!

If you would like to find out more about items we hold on LGBT related themes you may be interested in reading our previous blog post. You will find further reading on the LGBT reading list that we have put together.

 

 

February 2nd, 2018

Posted In: Library Event, Uncategorized

Tags: , ,

Thema eleni ar gyfer Mis Hanes LGBT yw “Daearyddiaeth: Mapio’r Byd”. I ddathlu rydym wedi creu arddangosfa o lyfrau, DVDs ac eitemau eraill gan awduron Cymraeg yn ein Llyfrgell Parc Singleton.

Mae’r arddangosfa yn rhoi lle amlwg i Jan Morris – sy’n enwog am Pax Britannica trilogy (1968-1978), hanes yr Ymerodraeth Brydeinig. Mae hi hefyd yn adnabyddus am ei gweithiau lliwgar yn trafod teithio, Trieste and the meaning of nowhere, A writer’s world : travels 1950-2000 a Wales : epic views of a small country. Hunangofiant Jan ym 1974, Conundrum, oedd un o’r llyfrau cyntaf i adrodd y profiad o ailbennu rhyw.

Ymhlith y gweithiau eraill yn yr arddangosfa mae hunangofiannau gan athletwyr o Gymru – Proud, Gareth Thomas a Hanner Amser, Nigel Owens. Llwyddodd y ddau i oresgyn rhwystrau mewn chwaraeon i ddynion hoyw pan wnaethant ddatgan eu rhywioldeb. Mae eu gweithiau yn disgrifio hynt a helynt y daith honno.

Dangosir hefyd gwaith y cymdeithasegydd a’r actifydd dros hawliau hoyw Jeffrey Weeks. Mae’r hanesydd a’r actifydd Norena Shopland wedi bod yn tynnu sylw at y cyfraniad a wnaed i ddiwylliant Cymru yn ei llyfr diweddaraf Forbidden Lives (llyfr newydd sbon ar gyfer ein casgliadau yn y llyfrgell).

Mae themâu o gariad a chwantau lesbiaidd yn ystod Oes Fictoria yn cael eu harchwilio yng ngwaith yr awdures Gymraeg Sarah Waters. Dangosir detholiad o’i nofelau a’i DVDs yn yr arddangosfa. Mae gwaith yr awdur Cymraeg ac enillydd Gwobr Stonewall, John Sam Jones hefyd yn ymddangos. Ef a ysgrifennodd Welsh Boys Too a Fishboys of Vernazza. Mae ei nofelau a’i straeon byrion yn tynnu ar brofiadau dynion hoyw yng Nghymru.

Ni fyddai ein dathliad yn gyflawn heb waith y sgriptiwr a’r cynhyrchydd teledu Russell T Davies, yn enedigol o Abertawe. Ymhlith ei weithiau mae Queer as Folk, The Second Coming, Doctor Who a Torchwood.

 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r arddangosfa.

Os hoffech ddarganfod mwy am y deunydd, a’r themâu LGBT cysylltiedig, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darllen ein blog blaenorol. Gallwch ddod o hyd i ragor o ddeunydd ar y rhestr ddarllen LGBT rydym wedi’i chreu.

 

 

 

 

February 2nd, 2018

Posted In: Uncategorized

To celebrate the 80th anniversary of the 1937 Library building, Andrew Green will talk about prospects for collections – analogue and digital, national and local – in humanities research and learning.

I ddathlu 80fed mlynedd adeilad y Llyfrgell 1937, bydd Andrew Green yn siarad am ragolygon ar gyfer casgliadau – analog a digidol, cenedlaethol a lleol – mewn ymchwil y dyniaethau a dysgu.

Free event, no ticket required – Monday 11 December, 5pm, Taliesin Arts Centre
Digwyddiad am ddim, nid oes angen tocyn – Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017, 5pm, Canolfan Celfyddydau Taliesin

November 29th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , , ,

 

 

 

 

‘5 days of EndNote’ is an open online course for Swansea University students. The course will run between the 6th and 10th November 2017.

How the course will work

Each day there will be a new blog post that will talk you through using EndNote Online. We will start with the basics of creating an account, but by the end of the week you will be able to use EndNote to insert citations and references lists in your word documents.

The course will cover:

  • Creating an EndNote Online account
  • Entering references manually
  • Importing references
  • Organising and sharing your references
  • Creating bibliographies/references lists
  • Using EndNote with word to insert citations and reference lists.

How to join in

Visit https://5daysofendnote.wordpress.com/ and sign up to follow the blog by email. We will also tweet links to the new posts each day from @SwanseaUniLib using the hashtag #su5doe

October 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae ‘5 niwrnod o EndNote’ yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 6 a 10 Tachwedd.

 

 

 

 

Sut bydd y cwrs yn gweithio.

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio EndNote Online. Byddwn yn dechrau gydag elfennau sylfaenol creu cyfrif, ond erbyn diwedd yr wythnos byddwch yn gallu defnyddio EndNote i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:
• Creu cyfrif EndNote Online
• Gosod cyfeiriadau
• Mewnforio cyfeiriadau
• Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
• Creu llyfryddiaethau/rhestri cyfeiriadau
• Defnyddio EndNote gyda Word i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau

Sut i ymuno
Ewch i https://5daysofendnote.wordpress.com a chofrestrwch i ddilyn y blog drwy e-bost. Byddwn yn trydar dolenni i’r postiadau newydd bob dydd o @SwanseaUniLib gan ddefnyddio’r hashnod #su5doe

October 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Singleton Park Library now has four group study rooms available for Swansea University students to use. They are located in the centre of the Study Hall on level 3 and each room can accommodate up to six people.

The rooms are bookable for a maximum period of 2 hours per day via our website and you can book a room up to two weeks in advance.

For more details contact the Information Desk in person, email customerservice@swansea.ac.uk or telephone (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Mae nawr gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent wedi’u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3, ac mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl.

Gallwch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd trwy ein wefan ac gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a’r Ddesg Wybodaeth mewn person, e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


Do you need to copy a chapter, an article, or an extract for teaching? The Library Scanning Service produces digital copies from our print collections so that students can benefit from direct online access to their course reading.

The service provides:

• High-quality PDF scans with searchable text.
• User-friendly links for Blackboard and reading lists. If you have an iFind reading list, we will automatically populate it with your requested content.
• Compliance with the Copyright Licencing Agency (CLA) Higher Education Licence to prevent copyright infringement.
• Usage statistics to inform your teaching.

What we can copy
The University’s CLA licence permits the copying of one chapter from a book, one article from a journal issue, or 10% of a total publication (whichever is greater). Information on permissions for other published formats can be found on our webpage.

Make a request
To make a request, please complete a Digitisation Request Form and return it to Document Supply Services at: dscs@swansea.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized

A oes angen copi o bennod, erthygl neu ddyfyniad arnoch ar gyfer addysgu? Mae Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o’n casgliadau print er mwyn i fyfyrwyr elwa o fynediad ar-lein uniongyrchol at ddeunydd darllen eu cwrs.

Mae’r gwasanaeth yn darparu:

• Sganiau PDF ansawdd uchel â thestun y gellir ei chwilio.
• Dolenni hawdd eu defnyddio ar gyfer Blackboard a rhestri darllen. Os oes gennych restr ddarllen iFind, byddwn yn ei llenwi’n awtomatig â’r cynnwys y gwnaethoch gais amdanynt.
• Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint.
• Ystadegau defnydd i gyfeirio’ch addysgu.

Beth allwn ei gopïo
Mae trwydded CLA y Brifysgol yn caniatáu copïo un bennod o lyfr, un erthygl o rifyn cyfnodolyn neu 10% o gyfanswm cyhoeddiad (pa un bynnag sydd fwyaf). Mae gwybodaeth am ganiatâd ar gyfer fformatau eraill a gyhoeddwyd ar gael ar ein tudalen we.

Gwneud cais
I wneud cais, cwblhewch Ffurflen Cais am Ddigido a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau yn: dscs@abertawe.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized

The July Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Gorffennaf ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

July 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University