Vacation borrowing
Vacation loans start on Tuesday 13th June 2017, items will be due for return on Wednesday 4th  October 2017.

Using other libraries
If you have gone home for the Summer holiday and would like to use the library of your local university, we have a guide to using the SCONUL Access scheme (PDF) which will help you arrange access during the vacation. You can also contact us at the Issue Desk here about other borrowing schemes that exist – details are on our Visitors’ Information page.

Many of Swansea University’s library resources can be accessed from home – for these you will need to login with your Swansea University email address and usual password.

E-Books
All our e-books can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “Full Text Online” and “Books” listed on the left-hand side of the screen. Click on any title to get the “Online” access link to the e-book.

Our e-books are available via three main websites: dawsonera, EBSCO and Proquest Ebook Central. Books can be accessed online at any time or there are limited download options available: dawsonera allows downloading for 1-2 days and Proquest Ebook Central gives a 14 day download period (Adobe Digital Editions required). We have over 106,000 titles on Proquest Ebook Central – access the site directly to search across the full text of the collection and build your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

Journal Articles
To search for a specific journal article or an article on a topic, use iFind, the library catalogue (articles & more) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. “Full text available” will appear beside those results where you can access the full text article.

If you are using iFind off-campus, you will be prompted to log in with your Swansea University email address and password the first time you submit a search.

If you are using Google Scholar, make sure you set up the link to Swansea University’s subscriptions – we have a guide here (PDF) on how to do this.

If you encounter problems accessing e-journals, try our troubleshooting guide (PDF) which describes some of the most common solutions.


Other Resources
Our Library Guides pages also have information on other e-resources available to you such as newspaper databases. Information about theses can also be found on our library website – full text downloads can be available via the Ethos service for some UK theses.


Need help accessing library resources?
You can contact us during opening hours on 01792 295500 or email us on customerservice@swansea.ac.uk. You can also contact us via our Facebook pages or on Twitter.

Wedi mynd adre dros yr haf?

Mae benthyciadau dros y gwyliau wedi dechrau ar Ddydd Mawrth, 13eg o Fehefin 2017 a bydd angen eu dychwelyd erbyn Dydd Mercher, 4ydd o Hydref 2017.

Os ydych yn mynd adref am yr haf, a hoffech ddefnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ddefyddio cynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – i wneud hyn bydd angen i chi defnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau
Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser y gellir dod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Testyn Llawn Arlein” a “Llyfrau” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair prif wefan: dawsonera, EBSCO ac Proquest Ebook Central.  Gellir cyrchu llyfrau ar-lein unrhyw bryd neu mae dewisiadau cyfyngedig ar gael ble gellir llwytho i lawr: mae dawsonera yn caniatáu llwytho i lawr am 1-2 ddiwrnod ac mae Proquest Ebook Central yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o lwytho i lawr (angen Argraffiad Digidol Adobe).  Mae gennym dros 106,000 o deitlau ar Proquest Ebook Central – gallwch gyrchu’r safle’n uniongyrchol i chwilio ar draws testun llawn y casgliad ac adeiladu eich silff lyfrau ar-lein eich hun er mwyn gallu cyrchu eich hoff deitlau’n rhwydd.

Erthyglau mewn cylchgronau
I chwilio am erthygl benodol neu ar destyn penodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (articles & more) a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch.  Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan ein tudalennau Library Guides wybodaeth ar e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi, megis basau data papurau newydd.  Cewch ddod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?
Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth yn ystod oriau agor ar: customerservice@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500. Gallwch gysylltu â ni trwy ein tudalennu facebook neu ar twitter hefyd.

June 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

The June Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mehefin ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

June 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

The May Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mai ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

May 11th, 2017

Posted In: Uncategorized

One thousand PhD and MPhil theses from Swansea University will soon be available digitally following a recent partnership agreement with ProQuest. This development follows the University requirement that from 2017 all PhD theses are deposited online in Cronfa, the University’s institutional repository. This digitisation project will enable Swansea University to build a strong, freely-available open access research collection to act as a showcase for our vibrant research-led activities. The provision of a digital archive of primary source material also has a positive impact on teaching, learning and research. This partnership with ProQuest has been offered to a limited number of major research libraries in the UK, and Swansea is delighted to have been approached.

ProQuest, the leading commercial supplier of research dissertations and theses, will create the digital versions, as well as producing preservation copies. The digitised theses will then be loaded into Cronfa and into their own database, ProQuest Dissertations and Theses, which will make them available for purchase.

Are you a former PhD or MPhil student?

If you are a former PhD or MPhil student who submitted your thesis between 2008 and 2015, we would like to inform you of this project and give you the opportunity to opt out should you wish to do so. To opt out please contact the Research Support team by Friday 23rd June. A limited selection of earlier theses will also be included in the project and all theses subject to current embargoes will be automatically excluded.

Contact us

Email: openaccess@swansea.ac.uk
Phone: +44 (0)1792 604567

May 9th, 2017

Posted In: Uncategorized

Cyn bo hir, bydd mil o draethodau ymchwil PhD ac MPhil o Brifysgol Abertawe ar gael yn ddigidol yn sgil cytundeb partneriaeth diweddar gyda ProQuest. Mae’r datblygiad hwn yn dilyn gofyniad y Brifysgol bod pob traethawd ymchwil PhD, o 2017 ymlaen, yn cael ei gadw ar-lein yng Nghronfa, storfa sefydliadol y Brifysgol. Bydd y prosiect digideiddio hwn yn galluogi Prifysgol Abertawe i greu casgliad cryf o ddeunyddiau mynediad agored sydd ar gael yn hwylus at ddibenion ymchwil, i dynnu sylw at ein gweithgareddau cyffrous a arweinir gan ymchwil. Mae darparu archif ddigidol o ffynonellau gwreiddiol hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar addysgu, dysgu ac ymchwil. Mae’r bartneriaeth hon â ProQuest wedi cael ei chynnig i nifer cyfyngedig o brif lyfrgelloedd ymchwil y DU, ac mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe gael ei gwahodd i fod yn rhan ohoni.

Bydd ProQuest, y cyflenwr masnachol mwyaf blaenllaw traethodau hir a thraethodau ymchwil, yn creu’r fersiynau digidol, yn ogystal â chynhyrchu copïau i’w cadw. Yna, ar ôl i’r traethodau ymchwil hyn gael eu digideiddio, cânt eu llwytho i Gronfa ac i’r gronfa ddata, ProQuest Dissertations and Theses, lle byddant ar gael i’w prynu.

A ydych yn gyn-fyfyriwr PhD neu MPhil?

Os ydych yn gyn-fyfyriwr PhD neu MPhil a gyflwynodd eich traethawd ymchwil rhwng 2008 a 2015, hoffem roi gwybod i chi am y prosiect hwn a rhoi cyfle i chi optio allan os ydych yn dymuno gwneud hynny. I optio allan, cysylltwch â’r tîm Cefnogi Ymchwil erbyn dydd Gwener 23 Mehefin. Bydd detholiad cyfyngedig o draethodau ymchwil cynharach yn cael eu cynnwys yn y prosiect hefyd, a bydd unrhyw draethawd ymchwil sydd dan embargo ar hyn o bryd yn cael ei hepgor yn awtomatig.

Cysylltu â ni

E-Bost: openaccess@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1792 604567

May 9th, 2017

Posted In: Uncategorized

The April Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Ebrill ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

April 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

‘5 days of EndNote’ is an open online course for Swansea University students. The course will run between the 27th – 31st March.

How the course will work

Each day there will be a new blog post that will talk you through using EndNote Online. We will start with the basics of creating an account, but by the end of the week you will be able to use EndNote to insert citations and references lists in your word documents.

The course will cover:

 • Creating an EndNote Online account
 • Entering references manually
 • Importing references
 • Organising and sharing your references
 • Creating bibliographies/reference lists
 • Using EndNote with word to insert citations and reference lists

How to join in

Visit https://5daysofendnote.wordpress.com/ and sign up to follow the blog by email. We will also tweet links to the new posts each day from @SwanseaUniLib using the hashtag #su5doe.

Mae ‘5 niwrnod o EndNote’ yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 27 – 31 Mawrth.

Sut bydd y cwrs yn gweithio

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio EndNote Online. Byddwn yn dechrau gydag elfennau sylfaenol creu cyfrif, ond erbyn diwedd yr wythnos byddwch yn gallu defnyddio EndNote i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:

 • Creu cyfrif EndNote Online
 • Gosod cyfeiriadau
 • Mewnforio cyfeiriadau
 • Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
 • Creu llyfryddiaethau/rhestri cyfeiriadau
 • Defnyddio EndNote gyda Word i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau

Sut i ymuno

Ewch i https://5daysofendnote.wordpress.com a chofrestrwch i ddilyn y blog drwy e-bost. Byddwn yn trydar dolenni i’r postiadau newydd bob dydd o @SwanseaUniLib gan ddefnyddio’r hashnod #su5doe.

March 23rd, 2017

Posted In: Uncategorized

Swansea University Library has won the national Welsh Libraries Marketing Award 2017 (HE category) for the fourth time. The awards were open to all library, archive and information services in Wales to recognise and reward marketing in Libraries.

The award was won for the “Assignments: Survive and Thrive” campaign run at Swansea University’s Libraries during November 2016 and more recently in February 2017. This campaign was designed to promote and highlight the services Librarians provide to students when writing their assignments, which include

We also collected study tips from our students which we have since shared. Many congratulations to everyone involved in this award winning project.

March 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae’r Lyfrgell yma ym Mhrifysgol Abertawe wedi cipio gwobr genedlaethol yng Ngwobrau Marchnata Cymru 2017 (Adran Addysg Uwch) am y pedwaredd tro.  Roedd y gwobrau yn agored i bob gwasanaeth llyfrgell, archif a gwybodaeth yng Nghymru i gydnabod a gwobrwyo marchnata.

Ennillwyd y wobr am y prosiect “Aseiniadau: Goroesi a Ffynnu” a gynhaliwyd yn Llyfrgell Prifysgol Abertawe yn ystod Mis Tachwedd 2016 ac yn fwy ddiweddar ym mis Chwefror 2017. Pwrpas y prosiect oedd i atgoffa myfyrwyr am y gwasanaethau sydd ar gael gan y Llyfrgellwyr tra bod myfyrwyr yn ysgrifennu traethodau, sef:

Buom hefyd yn casglu’ch awgrymiadau ymchwil ac rydym eisioes wedi eu rhannu. Llongyfarchiadau enfawr i bawb cymerodd rhan yn y prosiect yma.

March 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags:

 

 

 

 

 

International Women’s Day is on Wednesday, March 8th. To celebrate we have put together a small selection of books and other publications by Swansea University’s women staff and alumni who have made an impact in their field.

Arts and Humanities

Creative Writing Alumni

South Wales Miners’ Library

 • “Do miners read Dickens?” co-authored by South Wales Miners’ Librarian, Sian Williams http://bit.ly/2n6Mrim

Science, Human Sciences and Medicine

 

Look out for us on Twitter!

We would be delighted if you would join in on Twitter by retweeting our tweets or telling us about your favourite SU female authors!  Just follow @SwanseaUniLib and look out for the hashtag:

March 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University