Library Mix and Match – Staff training event

How can you improve your reading lists? What can EndNote do for you? Should you use Twitter?

Find out with Library Mix and Match. Come to a whole day, half a day or choose individual sessions at your convenience. Book here.

  • Reading lists – an update on the work of the revitalising reading lists project and some ideas about creating innovative and interesting lists for your students. Along with a practical “how to do it” session on using iFind Reading and how to get reading digitised to make it easy for your students to find and read.
  • Finding images – a look at how to find images to use in teaching, presentations etc. without breaking copyright law.
  • Introduction to EndNote
  • Current awareness – in this session we will look at methods and techniques to save you time and effort so that you don’t miss important recent developments within your area.
  • Finding open access
  • Twitter meet up (following on from 5 days of Twitter)
  • 5 Days of Twitter is an open online course for Swansea University staff and students. In small, daily bitesize chunks we will explore Twitter and its potential use to support learning, teaching and research. https://su5dot.wordpress.com/

 

Library Mix and Match: hyfforddiant staff

Sut gallwch wella eich rhestrau darllen? Sut gall EndNote eich helpu? A ddylech chi ddefnyddio Twitter? Cewch ragor o wybodaeth yn Library Mix and Match.

Dewch am y diwrnod cyfan, hanner diwrnod neu gallwch ddewis sesiynau unigol pan fydd yn gyfleus i chi. Archebwch yma.

 ·         Rhestrau Darllen – Dyma’r wybodaeth ddiweddarag am waith y prosiect adnewyddu rhestrau darllen a rhai syniadau am greu rhestrau arloesol a diddorol I’ch myfyrwr. Cewch hefyd sesiwn ymarferol ar ddefnyddio iFind Reading a sut I ddigideiddio rhestra darllen er mwyn ei wneud un haws I’ch myfyrwyr ddod o hyd i ddeunyddiau a’u darllen.

·         Darganfod delweddau – golwg ar sut I ddod o hyd I ddelweddau I’w defnyddio mewn addysgu, cyflwyniadau ac ati heb dorri cyfraith hawlfraint.

·         Cyflwyniad I EndNote

·         Current awareness – fel nad ydych yn colli datblygiadau diweddar pwysig o fewn eich maes.

·         Chwlio am Gynnwys Mynediad Agored

·          Cyfarfod Twitter (yn dilyn y 5 niwrnod o Twitter)

·         Mae “5 Niwrnod o Twitter” yn gwrs ar-lein ar gyfer staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mewn tameidiau cryno bob dydd, byddwn yn archwilio Twitter a sut gellir ei ddefnyddio i ategu dysgu, addysgu ac ymchwil. https://su5dot.wordpress.com/

 

June 5th, 2019

Posted In: Library Event

Tags: ,

World Book Night is just over a week away. This year, we’re delighted to have been chosen to give away copies of Artemis, by Andy Weir. Book fairies will be distributing copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 next Tuesday. We’re too excited to wait till then, though, so we’re also giving away copies of the book at our campus libraries this week. Numbers are limited, so don’t delay. Call into Bay, Singleton Park, South Wales Miners or St David’s Park library and help yourself to a book from our display.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Mae Noson Ryngwladol y Llyfr ychydig dros wythnos i ffwrdd. Eleni, rydym ni wrth ein bodd o gael ein dewis i ddosbarthu copïau o Artemis, gan Andy Weir. Bydd rhai o dylwyth teg y llyfrau yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ddydd Mawrth nesaf. Er, rydym ni wedi cyffroi gormod i aros tan hynny, felly rydym hefyd yn rhoddi copïau o’r llyfr yn llyfrgelloedd ein campws yr wythnos hon. Mae’r niferoedd yn brin, felly peidiwch ag oedi. Galwch yn llyfrgell y Bae, Parc Singleton, Glowyr De Cymru neu Ddewi Sant a helpwch eich hun i lyfr o’n harddangosfa.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Will you be in Swansea during Easter vacation? Pick up a free book for World Book Night! As mentioned on our blog last week, we’ll be giving away free copies of Artemis, by Andy Weir. Look out for copies in the libraries next week, and say hello to our book fairies who will be handing out copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Research shows that reading for pleasure is a great way to de-stress. Pick up a copy of Artemis and give yourself a break from your studies!

Wprld Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. World Book Night 23 April is written on the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

A fyddwch chi yn Abertawe yn ystod gwyliau’r Pasg? Casglwch lyfr am ddim ar gyfer Noson Ryngwladol y Llyfr! Fel y soniwyd yn ein blog yr wythnos ddiwethaf, byddwn yn rhoddi copïau am ddim o Artemis, gan Andy Weir. Cadwch lygad yn agored am gopïau yn y llyfrgelloedd wythnos nesaf, a dywedwch helô wrth rai o’r tylwyth teg a fydd yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ar 23ain Ebrill.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae ymchwil yn dangos bod darllen er pleser yn ffordd wych i leddfu straen. Casglwch gopi o Artemis a rhowch seibiant i’ch hun rhag eich astudiaethau!

 

The World Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. The words World Book Night 23 April appear over the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Tuesday 23rd April is World Book Night. To celebrate, Better Read will be giving away copies of Artemis, by Andy Weir. Andy Weir is the bestselling author of The Martian, which was recently made into a film starring Matt Damon. Artemis is described as “An action-packed, gravity-defying thriller about a criminal who risks her life for independence and money. Jazz is feisty, determined and witty, and you’ll be rooting for her the whole way through.”

To get your free copy of Artemis, look out for our book fairies at Singleton and Bay campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

You can also pick up free copies from the 15th April in Bay Library, Singleton Park Library, South Wales Miners Library and St David’s Park Library. It’s first come, first served, so don’t wait too long to get yours!

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Better Read is a Swansea University Libraries project to encourage reading for pleasure to support wellbeing. We’d love to know what you think of Artemis. Let us know in the comments on our blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation, Uncategorized

Tags: ,

Dydd Mawrth 23 Ebrill yw Noson Llyfr y Byd. I ddathlu, bydd Better Read yn rhoi copïau am ddim o Artemis gan Andy Weir. Andy Weir yw awdur y nofel boblogaidd The Martian, a gafodd ei haddasu yn ddiweddar yn ffilm yn serennu Matt Damon. Disgrifir Artemis fel “Nofel gyffrous llawn digwyddiadau am droseddwr sy’n peryglu ei bywyd am annibyniaeth ac arian. Mae Jazz yn eofn, yn benderfynol ac yn ffraeth, a byddwch chi ar ei hochr hi’r holl ffordd drwy’r nofel.”

I gael eich copi am ddim o Artemis, cadwch lygad allan am ein ffeiriau llyfrau ar gampws Singleton a champws y Bae o 14.00 ar 23 Ebrill.

Gallwch hefyd gael copïau am ddim o 13 Ebrill yn Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Dewi Sant. Y cyntaf i’r felin fydd hi, felly peidiwch ag aros yn rhy hir i gael eich copi!

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae Darllen yn Well yn brosiect Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe i annog darllen er pleser ac i gefnogi lles. Carem wybod beth yw eich barn am Artemis. Rhowch wybod i ni yn y sylwadau ar ein blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

 

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

World Book Night

A copy of the book, Artemis, lies on top of a cardboard box full of copies of the book

April 1st, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags:

Noson Ryngwladol y Llyfr

A copy of the book, Artemis, lies on top of a cardboard box full of copies of the book

April 1st, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags:

The 8th to 13th October is Libraries Week! This year, the theme is Wellbeing, so we want to find out how we can best help you during your time at Swansea University. There are displays all week in Bay, Singleton and South Wales Miners libraries. We want your feedback! We’re asking the following questions:

  • Does the library meet your needs?
  • How can library staff help you?
  • What services do you need from the library?

You can post your feedback at the displays or email us at customerservice@swansea.ac.uk. You will also see library staff approaching students this week; come and chat to us about how we can help you.

We also have cake! Come to meet a few members of the library team and enjoy some cake and a chat. Everyone welcome, no need to book, different dietary needs are catered for!

Singleton Park Library

Cakes in the Cwtch is 2-3pm on Monday 8th October. Visit our new chill out area on the Level 4 mezzanine.

Bay Library

Cakes in the Café is 2-3pm on Thursday 11th October.

Libraries Week 2018 logo

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University