The May Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mai ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

May 11th, 2017

Posted In: Uncategorized

One thousand PhD and MPhil theses from Swansea University will soon be available digitally following a recent partnership agreement with ProQuest. This development follows the University requirement that from 2017 all PhD theses are deposited online in Cronfa, the University’s institutional repository. This digitisation project will enable Swansea University to build a strong, freely-available open access research collection to act as a showcase for our vibrant research-led activities. The provision of a digital archive of primary source material also has a positive impact on teaching, learning and research. This partnership with ProQuest has been offered to a limited number of major research libraries in the UK, and Swansea is delighted to have been approached.

ProQuest, the leading commercial supplier of research dissertations and theses, will create the digital versions, as well as producing preservation copies. The digitised theses will then be loaded into Cronfa and into their own database, ProQuest Dissertations and Theses, which will make them available for purchase.

Are you a former PhD or MPhil student?

If you are a former PhD or MPhil student who submitted your thesis between 2008 and 2015, we would like to inform you of this project and give you the opportunity to opt out should you wish to do so. To opt out please contact the Research Support team by Friday 23rd June. A limited selection of earlier theses will also be included in the project and all theses subject to current embargoes will be automatically excluded.

Contact us

Email: openaccess@swansea.ac.uk
Phone: +44 (0)1792 604567

May 9th, 2017

Posted In: Uncategorized

Cyn bo hir, bydd mil o draethodau ymchwil PhD ac MPhil o Brifysgol Abertawe ar gael yn ddigidol yn sgil cytundeb partneriaeth diweddar gyda ProQuest. Mae’r datblygiad hwn yn dilyn gofyniad y Brifysgol bod pob traethawd ymchwil PhD, o 2017 ymlaen, yn cael ei gadw ar-lein yng Nghronfa, storfa sefydliadol y Brifysgol. Bydd y prosiect digideiddio hwn yn galluogi Prifysgol Abertawe i greu casgliad cryf o ddeunyddiau mynediad agored sydd ar gael yn hwylus at ddibenion ymchwil, i dynnu sylw at ein gweithgareddau cyffrous a arweinir gan ymchwil. Mae darparu archif ddigidol o ffynonellau gwreiddiol hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar addysgu, dysgu ac ymchwil. Mae’r bartneriaeth hon â ProQuest wedi cael ei chynnig i nifer cyfyngedig o brif lyfrgelloedd ymchwil y DU, ac mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe gael ei gwahodd i fod yn rhan ohoni.

Bydd ProQuest, y cyflenwr masnachol mwyaf blaenllaw traethodau hir a thraethodau ymchwil, yn creu’r fersiynau digidol, yn ogystal â chynhyrchu copïau i’w cadw. Yna, ar ôl i’r traethodau ymchwil hyn gael eu digideiddio, cânt eu llwytho i Gronfa ac i’r gronfa ddata, ProQuest Dissertations and Theses, lle byddant ar gael i’w prynu.

A ydych yn gyn-fyfyriwr PhD neu MPhil?

Os ydych yn gyn-fyfyriwr PhD neu MPhil a gyflwynodd eich traethawd ymchwil rhwng 2008 a 2015, hoffem roi gwybod i chi am y prosiect hwn a rhoi cyfle i chi optio allan os ydych yn dymuno gwneud hynny. I optio allan, cysylltwch â’r tîm Cefnogi Ymchwil erbyn dydd Gwener 23 Mehefin. Bydd detholiad cyfyngedig o draethodau ymchwil cynharach yn cael eu cynnwys yn y prosiect hefyd, a bydd unrhyw draethawd ymchwil sydd dan embargo ar hyn o bryd yn cael ei hepgor yn awtomatig.

Cysylltu â ni

E-Bost: openaccess@abertawe.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1792 604567

May 9th, 2017

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University