Today is World Mental Health Day.  This year’s theme is particularly important to us at Swansea University Libraries – ‘Young people and mental health in a changing world’. Young people can face many changes in their life, including starting university. It’s an exciting time, but can also bring some stress and worry alongside new opportunities. You’ll see staff in the library wearing green ribbons to show their awareness of mental health issues and their commitment to supporting good mental health.

If you would like to find out more about World Mental Health Day, go to the World Health Organization website.

Swansea University has Welfare Support available for different issues you might face while you’re with us. Don’t suffer in silence! There is also some self-help available in the libraries. Whether you’re dealing with issues from your past, current difficulties, or just wondering how to cook a meal on your student budget, the library has some books to help! The Wellbeing Collections in Bay and Singleton Park libraries include titles on managing stress, anxiety, ADHD, autism, OCD, eating disorders, insomnia, coping with abuse and more. There are also books on handling your finances and a selection of student cookbooks. Some books are available as ebooks.

If you need any help finding the right resources or services please ask a member of staff at the Information Desk, email customerservice@swansea.ac.uk or use our Ask a Librarian instant chat. We understand the importance of confidentiality when dealing with such requests.

October 10th, 2018

Posted In: Wellbeing

Mae heddiw yn Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Mae’r thema eleni’n bwysig i ni yma yn nhîm Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe – ‘Mae pobl ifanc ac iechyd meddwl yn newid y byd’. Gall bobl ifanc wynebu nifer o newidiadau yn ystod eu bywyd, gan gynnwys dechrau yn y brifysgol. Mae’n amser cyffrous ond gall achosi i rai boeni ac achosi straen pan fydd cyfleoedd newydd. Fe welwch swyddogion yn y llyfrgell yn gwisgo rhubanau gwyrdd i ddangos eu hymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl a’u hymrwymiad i gefnogi iechyd meddwl da.

Os ydych yn dymuno darganfod mwy am Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ewch i wefan Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae gan Brifysgol Abertawe Gymorth Llesiant ar gael ar gyfer gwahanol faterion a wynebwch o bosib yn ystod eich amser gyda ni. Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd. Mae rhai adnoddau hunangymorth ar gael yn y llyfrgelloedd yn ogystal. P’un a ydych yn ymdrin â materion o’ch gorffennol, anawsterau presennol, neu’n pendroni ynghylch sut i goginio pryd o fwyd ar eich cyllideb myfyriwr, mae gan y llyfrgell lyfrau i’ch helpu! Mae’r Casgliad Lles yn cynnwys teitlau ar reoli straen, gorbryder, ADHD, awtistiaeth, anhwylder obsesiynol cymhellol, anhwylderau bwyta, diffyg cwsg, ymdopi â chamdriniaeth a mwy. Hefyd mae llyfrau ar reoli’ch arian a detholiad o lyfrau coginio i fyfyrwyr.  Mae rhai llyfrau ar gael fel elyfrau.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i ddod o hyd i’r adnoddau neu’r gwasanaethau cywir, gofynnwch i aelod o staff wrth y Ddesg Wybodaeth os gwelwch yn dda. Gallwch anfon neges e-bost at customerservice@swansea.ac.uk neu defnyddiwch ein teclyn sgwrsio Holi’r Cynorthwyydd Llyfrgell. Rydym yn deall pwysigrwydd cyfrinachedd wrth ymdrin â cheisiadau o’r fath.

October 10th, 2018

Posted In: Wellbeing

Have you seen our new blog about reading for pleasure? Reading fiction is an excellent way to relax and look after your wellbeing. It can even help you to live longer! We know that there are lots of other things competing for your time at university – lectures, assignments, a job, spending time with friends… – but we’d like to help find a moment every day or every week to relax with a good book. You’ll feel better for it!

If you’re looking for some fiction to read, South Wales Miners Library and Singleton Park Library both have well-stocked literature sections that include popular authors. We’ve also added some fiction titles to our Wellbeing Collections in Bay Library and Singleton Park Library:

Bay Library

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Singleton Park Library

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Discover a world of wellbeing – in a book!

Libraries Week 2018 slogan: My time. My space. My library

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,

A ydych wedi gweld ein blog newydd am ddarllen er mwynhad? Mae darllen ffuglen yn ffordd wych o ymlacio ac edrych ar ol eich llesiant. Gall darllen hyd yn oed eich cynorthwyo i fyw yn hirach! Rydym yn gwybod bod llawer o bethau eraill yn cystadlu am eich amser yn y brifysgol – darlithoedd, aseiniadau, swydd, treulio amser gyda ffrindiau…- ond hoffem eich cynorthwyo i neilltuo ychydig o amser bob dydd neu bob wythnos i ymlacio efo llyfr da. Byddwch yn teimlo’n well drwy wneud hyn!

Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai teitlau ffuglen at ein Casgliadau Llesiant yn Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Darganfyddwch fyd o les – mewn llyfr!

Slogan: Fy Amser. Fy Lle. Fy Llyfrgell.

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,

The 8th to 13th October is Libraries Week! This year, the theme is Wellbeing, so we want to find out how we can best help you during your time at Swansea University. There are displays all week in Bay, Singleton and South Wales Miners libraries. We want your feedback! We’re asking the following questions:

  • Does the library meet your needs?
  • How can library staff help you?
  • What services do you need from the library?

You can post your feedback at the displays or email us at customerservice@swansea.ac.uk. You will also see library staff approaching students this week; come and chat to us about how we can help you.

We also have cake! Come to meet a few members of the library team and enjoy some cake and a chat. Everyone welcome, no need to book, different dietary needs are catered for!

Singleton Park Library

Cakes in the Cwtch is 2-3pm on Monday 8th October. Visit our new chill out area on the Level 4 mezzanine.

Bay Library

Cakes in the Café is 2-3pm on Thursday 11th October.

Libraries Week 2018 logo

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,

Mae’n Wythnos Llyfrgelloedd rhwng yr 8fed a’r 13eg o Hydref! Eleni, y thema yw Llesiant, felly rydym eisiau darganfod pa ffordd yw’r un orau i’ch cynorthwyo yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Mae arddangosfeydd drwy’r wythnos yn Llyfrgelloedd y Bae, Singleton a Glowyr De Cymru. Rydym eisiau eich adborth! Byddwn yn gofyn y cwestiynau canlynol:

  • Ydy’r llyfrgell yn bodloni eich anghenion?
  • Sut all staff y llyfrgell eich helpu chi?
  • Pa wasanaethau sydd arnoch eu hangen gan y llyfrgell?

Gallwch rannu eich adborth yn yr arddangosfeydd neu anfon neges e-bost atom: customerservice@swansea.ac.uk. Byddwch hefyd yn gweld swyddogion y llyfrgell yn dod at fyfyrwyr yr wythnos hon; dewch i sgwrsio â ni am sut allwn ni eich cynorthwyo.

Mae gennym gacennau hefyd! Dewch i gyfarfod rhai o aelodau tîm y llyfrgell a mwynhau cacen a sgwrs. Mae croeso i bawb, nid oes angen archebu, byddwn yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol!

Llyfrgell Parc Singleton

Cacennau yn y Cwtsh rhwng 2-3pm ar ddydd Iau’r 8fed o Hydref. Ymwelwch â’n hardal braf, newydd ar Lefel 4 y mezzanine.

Llyfrgell y Bae

Cacennau yn y Caffi rhwng 2-3pm dydd Iau’r 11eg o Hydref.

Logo: Wythnos Llyfrgelloedd 2018

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University