Did you meet our book fairies on Tuesday? We had a lovely time handing out free copies of Artemis and chatting to students. It’s definitely a stressful time of year with exams and assignment deadlines, but we managed to spread some joy! It’s important to apply yourself to your studies, but we hope we’ve persuaded you that taking some time out to read for pleasure is important too. As studies show, it can be really good for your wellbeing.

If you’re wondering when you’ll find the time to read, the Reading Agency has some great advice. A Chapter A Day aims to help you get into the habit, or back into the habit, of reading regularly. Reading even a few pages a day could make a difference to you. If you’re feeling more ambitious, how about setting yourself a challenge to read a certain number of books this year? Our friend Rebeca has done just that. It doesn’t matter if you don’t meet your goal – reading is good for you!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

Wnaethoch chi gwrdd â thylwyth teg y llyfrau ddydd Mawrth? Cawsom amser hyfryd yn dosbarthu copïau am ddim o Artemis a siarad â myfyrwyr. Mae’n adeg o’r flwyddyn sy’n llawn straen gydag arholiadau a dyddiadau cau ar gyfer aseiniadau, ond dosbarthwyd ychydig o hapusrwydd! Mae’n bwysig ymroi i’ch astudiaethau, ond rydym yn gobeithio ein bod wedi dwyn perswâd arnoch fod treulio ychydig amser yn darllen er pleser hefyd yn bwysig. Fel y dengys astudiaethau, gall fod yn dda iawn i’ch lles.

Os nad ydych chi’n siwr pryd y cewch chi amser i ddarllen, mae gan yr Asiantaeth Ddarllen gyngor gwych. Mae Pennod y Dydd yn ceisio’ch helpu i feithrin yr arfer, neu ddychwelyd i ddarllen yn rheolaidd. Gallai darllen ychydig dudalennau bob dydd wneud gwahaniaeth i chi. Os ydych yn teimlo’n fwy uchelgeisiol, beth am bennu her i chi’ch hun a darllen nifer penodol o lyfrau eleni? Mae ein ffrind Rebecca wedi gwneud hynny. Does dim ots os nad ydych wedi cyflawni’r nodi – mae darllen yn dda i chi!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

World Book Night is just over a week away. This year, we’re delighted to have been chosen to give away copies of Artemis, by Andy Weir. Book fairies will be distributing copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 next Tuesday. We’re too excited to wait till then, though, so we’re also giving away copies of the book at our campus libraries this week. Numbers are limited, so don’t delay. Call into Bay, Singleton Park, South Wales Miners or St David’s Park library and help yourself to a book from our display.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Mae Noson Ryngwladol y Llyfr ychydig dros wythnos i ffwrdd. Eleni, rydym ni wrth ein bodd o gael ein dewis i ddosbarthu copïau o Artemis, gan Andy Weir. Bydd rhai o dylwyth teg y llyfrau yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ddydd Mawrth nesaf. Er, rydym ni wedi cyffroi gormod i aros tan hynny, felly rydym hefyd yn rhoddi copïau o’r llyfr yn llyfrgelloedd ein campws yr wythnos hon. Mae’r niferoedd yn brin, felly peidiwch ag oedi. Galwch yn llyfrgell y Bae, Parc Singleton, Glowyr De Cymru neu Ddewi Sant a helpwch eich hun i lyfr o’n harddangosfa.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Will you be in Swansea during Easter vacation? Pick up a free book for World Book Night! As mentioned on our blog last week, we’ll be giving away free copies of Artemis, by Andy Weir. Look out for copies in the libraries next week, and say hello to our book fairies who will be handing out copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Research shows that reading for pleasure is a great way to de-stress. Pick up a copy of Artemis and give yourself a break from your studies!

Wprld Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. World Book Night 23 April is written on the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

A fyddwch chi yn Abertawe yn ystod gwyliau’r Pasg? Casglwch lyfr am ddim ar gyfer Noson Ryngwladol y Llyfr! Fel y soniwyd yn ein blog yr wythnos ddiwethaf, byddwn yn rhoddi copïau am ddim o Artemis, gan Andy Weir. Cadwch lygad yn agored am gopïau yn y llyfrgelloedd wythnos nesaf, a dywedwch helô wrth rai o’r tylwyth teg a fydd yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ar 23ain Ebrill.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae ymchwil yn dangos bod darllen er pleser yn ffordd wych i leddfu straen. Casglwch gopi o Artemis a rhowch seibiant i’ch hun rhag eich astudiaethau!

 

The World Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. The words World Book Night 23 April appear over the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Tuesday 23rd April is World Book Night. To celebrate, Better Read will be giving away copies of Artemis, by Andy Weir. Andy Weir is the bestselling author of The Martian, which was recently made into a film starring Matt Damon. Artemis is described as “An action-packed, gravity-defying thriller about a criminal who risks her life for independence and money. Jazz is feisty, determined and witty, and you’ll be rooting for her the whole way through.”

To get your free copy of Artemis, look out for our book fairies at Singleton and Bay campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

You can also pick up free copies from the 15th April in Bay Library, Singleton Park Library, South Wales Miners Library and St David’s Park Library. It’s first come, first served, so don’t wait too long to get yours!

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Better Read is a Swansea University Libraries project to encourage reading for pleasure to support wellbeing. We’d love to know what you think of Artemis. Let us know in the comments on our blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation, Uncategorized

Tags: ,

Dydd Mawrth 23 Ebrill yw Noson Llyfr y Byd. I ddathlu, bydd Better Read yn rhoi copïau am ddim o Artemis gan Andy Weir. Andy Weir yw awdur y nofel boblogaidd The Martian, a gafodd ei haddasu yn ddiweddar yn ffilm yn serennu Matt Damon. Disgrifir Artemis fel “Nofel gyffrous llawn digwyddiadau am droseddwr sy’n peryglu ei bywyd am annibyniaeth ac arian. Mae Jazz yn eofn, yn benderfynol ac yn ffraeth, a byddwch chi ar ei hochr hi’r holl ffordd drwy’r nofel.”

I gael eich copi am ddim o Artemis, cadwch lygad allan am ein ffeiriau llyfrau ar gampws Singleton a champws y Bae o 14.00 ar 23 Ebrill.

Gallwch hefyd gael copïau am ddim o 13 Ebrill yn Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Dewi Sant. Y cyntaf i’r felin fydd hi, felly peidiwch ag aros yn rhy hir i gael eich copi!

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae Darllen yn Well yn brosiect Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe i annog darllen er pleser ac i gefnogi lles. Carem wybod beth yw eich barn am Artemis. Rhowch wybod i ni yn y sylwadau ar ein blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

 

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Today is World Autism Awareness Day. This year’s theme is ‘assistive technologies, active participation’. Affordable assistive technologies are essential for many people on the autistic spectrum. It can reduce or eliminate the barriers to their equal participation with others. At Swansea University, there is a suite of assistive technology tools available on all campus PCs. These tools are available to all staff and students and can help everyone’s productivity.

It’s also Autism Awareness Week and Autism Awareness Month. Follow our colleagues in the Centre for Academic Success on Twitter and on Facebook for further links and information this month.

A PC Room full of PCs. They are all on and showing the blue login screen.

April 2nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Thema eleni yw ‘technolegau cynorthwyol, cyfranogiad gweithredol’. Mae technolegau cynorthwyol fforddiadwy yn hanfodol i nifer o bobl ar y sbectrwm awtistiaeth. Gallant leihau neu gael gwared ar y rhwystrau sy’n eu hatal rhag cyfranogiad cyfartal ag eraill. Ym Mhrifysgol Abertawe, mae cyfres o offer technoleg cynorthwyol ar gael ar holl gyfrifiaduron y campws. Mae’r offer hyn ar gael i’r holl staff a myfyrwyr a gallant helpu cynhyrchiant pawb.

Mae hi hefyd yn Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth a Mis Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dilynwch ein cydweithwyr yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar Twitter ac ar Facebook am ragor o ddolenni a gwybodaeth y mis hwn.

A PC Room full of PCs. They are all on and showing the blue login screen.

April 2nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University