If you are at home for the holidays and would like to use the library of your local university, you can join the SCONUL Access scheme or any of the other borrowing schemes that exist.  You can find more information on our Visitors’ Information page.

You can also access a vast array of information over the web – use your Swansea University username and password which are your full Swansea University email address and password.

E-Books

We have an ever-increasing collection of e-books which can be found via iFind Discover, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “On-line” and “Book” listed on the left-hand side of the screen.

Journal Articles

To search for a specific journal article, use iFind Research and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box on the bottom right  “Something from a Reading List or Bibliography”.

To look for journal articles on a topic, use iFind Research and select your subject area from the left hand list and then enter some search terms. A “Full Text” button will appear beside those results where you can access the full text article.

Other E-Resources

iFind Research also has information on other e-resources available to you such as newspaper databases.  You will find information about theses on our library website.

Need help accessing library resources?

Contact the information desk on library@swansea.ac.uk or call us on 01792 295697.  You can also contact us via our facebook pages or on twitter.

Os ydych adref am y Pasg  a byddech yn hoffi defnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ymuno a gynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sy’n bodoli.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – defnyddiwch eich enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair sef eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau

Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser a gallwch ddod o hyd iddynt drwy iFind Discover, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Ar-lein” a “Llyfr” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Erthyglau mewn cylchgronau

I chwilio am erthygl benodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind Research a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch ar waelod y dudalen ar y dde  “Something from a Reading List or Bibliography”.

I chwilio am erthyglau mewn cylchgronau ar destun penodol, defnyddiwch iFind Research a dewiswch eich maes pwnc o’r chwith ac yna rhowch rhai termau chwilio i mewn. Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan iFind Research wybodaeth hefyd am e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi megis cronfeydd data papurau newydd.  Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?

Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth ar library@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 295697.  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein tudalennau facebook neu ar twitter.

April 16th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Reply


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University