As part of the GO Wales Heritage Placement Scheme, we have spent the week in the Richard Burton Archives. We are both MA students who wanted to get an insight into the preservation and use of archives.

Our week began with an introduction to the site, where we were given a basic induction into archive work. We started by examining the St. David’s Priory collection, extracting entries with research potential regarding World War One. Subsequently, after an introduction to cataloguing, we were given the task of working with an uncatalogued collection, listing the Iron and Steel Trade Confederation’s union papers. This was an interesting insight into how trade unions improved the working conditions of its members, and helped us to understand archive processes.

Mid-week we were given an introduction to answering enquiries from the general public, students and academics. We also discussed the Archive’s policy towards pest control and the environmental conditions required for the strongroom, in order to preserve its contents. We’ve also been promoting the Archives and the work we’ve been doing, through social media.

Our time so far has banished any misconceptions about the work that goes on in archives and the tasks that archivists undertake. The strongrooms hold a vast wealth of material just waiting to be explored, and we hope that our time here will encourage an interest in not only these diverse collections, but in the brilliant work that goes on in the Richard Burton Archives itself.

Lisa and Kath

Fel rhan o Gynllun Lleoliadau Treftadaeth Go Wales, rydym wedi treulio’r wythnos yn Archifau Richard Burton. Mae’r ddwy ohonom yn fyfyrwyr MA ac roeddem yn awyddus i wybod sut mae cadw a defnyddio archifau.

Dechreuodd ein hwythnos gyda chyflwyniad i’r safle, lle cawsom sesiwn gynefino sylfaenol i waith archifo. I ddechrau arni fe wnaethom archwilio casgliad Priordy Dewi Sant, gan dynnu cofnodion gyda photensial ymchwil ynglŷn â’r Rhyfel Byd Cyntaf. Wedyn, yn dilyn cyflwyniad i gatalogio, cawsom y dasg o weithio â chasgliad nad oedd wedi’i gatalogio, yn rhestru papurau undeb y Cydffederasiwn Llafur Haearn a Dur. Roedd hyn yn ddiddorol o ran sut bu’r undebau llafur yn gwella amodau gweithio ei haelodau, ac fe helpodd ni i ddeall y broses archifau.

Ganol yr wythnos cawsom gyflwyniad yn ymwneud ag ateb ymholiadau gan y cyhoedd, myfyrwyr ac academyddion. Hefyd fe drafodom bolisi’r Archif at reoli plâu a’r amodau amgylcheddol sydd eu hangen ar gyfer ystafell ddiogel, er mwyn cadw ei chynnwys. Rydym hefyd wedi bod yn hyrwyddo’r Archifau a’r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae ein hamser yma hyd yn hyn wedi cael gwared ar unrhyw gamsyniad ynglŷn â’r gwaith sy’n cael ei wneud yn yr archifau a’r tasgau mae archifwyr yn mynd i’r afael â hwy. Mae’r ystafelloedd diogelu yn cadw cyfoeth helaeth o ddeunyddiau sy’n disgwyl i gael eu harchwilio, ac rydym yn gobeithio y bydd eich cyfnod yma yn denu diddordeb pobl nid yn unig yn y casgliadau amrywiol hyn, ond yng ngwaith Archifau Richard Burton ei hunan.

Lisa a Kath

 

 

June 10th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University