On Monday 13 April we started our two week placement in the Richard Burton Archives as part of the Heritage Skills Programme. Our first task has been to look at Student Union newspapers and records of Seven Sisters Rugby Football Club, and we have been listing the material which is contained in the collections.

 

The Seven Sisters club records consist of minute books, financial records and fixture lists, and cover the history of the club from 1938 to 1995. The documents give an interesting insight into the administration of a rugby club.

 

The Student Union magazines comment on a range of aspects including student life, academic matters, clubs and societies and student involvement in local and national affairs. Through the newspapers it is also possible to trace the involvement with the National Union of Students, NUS. There are two main publications, Crefft (which means craft) and Dawn. Crefft is more of a news publication, whilst Dawn offers more literary and cultural contributions. Within Crefft it is also possible to see students’ opinion on matters of the time, such as music and world news. Also, the Students’ Union frequently had guest speeches from high profile politicians such as James Griffiths and Harold Wilson, which attracted hundreds of students. This collection is extensive and covers from the 1920s, when the publication was called ‘The Undergrad’, to today’s ‘Waterfront’. The collection is an essential resource for anyone researching any aspect of the life of a Swansea University student.

 

We’re looking forward to seeing what the rest of the two weeks has to offer!

 

Jeff Arnett (MA History) and Emma Garland (MA Modern History)

Department of History and Classics

 

Ar ddydd Llun 13 Ebrill, cychwynasom ni ar ein lleoliad dwy wythnos yn Archifau Richard Burton fel rhan o’r Rhaglen Sgiliau Treftadaeth. Ein tasg gyntaf oedd edrych ar bapurau newyddion Undeb y Myfyrwyr a chofnodion Clwb Rygbi Blaendulais, ac rydym wedi bod yn rhestru’r deunydd yn y casgliadau.

 

Mae cofnodion clwb Blaendulais yn cynnwys cofnodion o gyfarfodydd, cofnodion ariannol a rhaglenni’r tymor, sy’n cynnwys y cyfnod o 1938 hyd at 1995. Mae’r dogfennau’n rhoi cipolwg diddorol ar ochr weinyddol clwb rygbi.

 

Mae cylchgronau Undeb y Myfyrwyr yn rhoi sylw i ystod o elfennau gan gynnwys bywyd myfyrwyr, materion academaidd, clybiau a chymdeithasau a chyfranogaeth myfyrwyr mewn materion lleol a chenedlaethol. Trwy’r papurau newydd, y mae hefyd yn bosib olrhain y cysylltiad ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Mae dau brif gyhoeddiad, Crefft a Dawn. Mae Crefft yn fwy o gyhoeddiad newyddion, ond mae Dawn yn cynnig cyfraniadau mwy llenyddol a diwylliannol. Trwy ddarllen Crefft y mae hefyd modd i ni weld barn myfyrwyr ar faterion y cyfnod, fel cerddoriaeth a newyddion y byd. Hefyd, yn aml rhoddwyd areithiau i Undeb y Myfyrwyr gan siaradwyr gwadd megis gwleidyddion proffil uchel fel James Griffiths a Harold Wilson, a ddenodd gannoedd o fyfyrwyr. Mae’r casgliad hwn yn un helaeth ac mae’n cynnwys y cyfnod o’r 1920au, pan ‘The Undergrad’ oedd yr enw ar ‘Waterfront’ heddiw. Mae’r casgliad yn adnodd hanfodol i unrhyw un sy’n ymchwilio i unrhyw agwedd ar fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Rydym yn edrych ymlaen at weld yr hyn sydd gan weddill y ddwy wythnos i’w gynnig!

 

Jeff Arnett (MA Hanes) ac Emma Garland (MA Hanes Modern)

Yr Adran Hanes a’r Clasuron

 

April 23rd, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University