Mae nawr gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent wedi’u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3, ac mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl.

Gallwch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd trwy ein wefan ac gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a’r Ddesg Wybodaeth mewn person, e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


Do you need to copy a chapter, an article, or an extract for teaching? The Library Scanning Service produces digital copies from our print collections so that students can benefit from direct online access to their course reading.

The service provides:

• High-quality PDF scans with searchable text.
• User-friendly links for Blackboard and reading lists. If you have an iFind reading list, we will automatically populate it with your requested content.
• Compliance with the Copyright Licencing Agency (CLA) Higher Education Licence to prevent copyright infringement.
• Usage statistics to inform your teaching.

What we can copy
The University’s CLA licence permits the copying of one chapter from a book, one article from a journal issue, or 10% of a total publication (whichever is greater). Information on permissions for other published formats can be found on our webpage.

Make a request
To make a request, please complete a Digitisation Request Form and return it to Document Supply Services at: dscs@swansea.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized

A oes angen copi o bennod, erthygl neu ddyfyniad arnoch ar gyfer addysgu? Mae Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o’n casgliadau print er mwyn i fyfyrwyr elwa o fynediad ar-lein uniongyrchol at ddeunydd darllen eu cwrs.

Mae’r gwasanaeth yn darparu:

• Sganiau PDF ansawdd uchel â thestun y gellir ei chwilio.
• Dolenni hawdd eu defnyddio ar gyfer Blackboard a rhestri darllen. Os oes gennych restr ddarllen iFind, byddwn yn ei llenwi’n awtomatig â’r cynnwys y gwnaethoch gais amdanynt.
• Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint.
• Ystadegau defnydd i gyfeirio’ch addysgu.

Beth allwn ei gopïo
Mae trwydded CLA y Brifysgol yn caniatáu copïo un bennod o lyfr, un erthygl o rifyn cyfnodolyn neu 10% o gyfanswm cyhoeddiad (pa un bynnag sydd fwyaf). Mae gwybodaeth am ganiatâd ar gyfer fformatau eraill a gyhoeddwyd ar gael ar ein tudalen we.

Gwneud cais
I wneud cais, cwblhewch Ffurflen Cais am Ddigido a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau yn: dscs@abertawe.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized

The July Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Gorffennaf ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

July 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

Department of Adult Continuing Education &
South Wales Miners’ Library Seminar Series

Missionaries and Visionaries: A Century of Adult Education by
Swansea University, 1920-2020

Friday 23 June 2017 at 2.30pm in the Council Chamber, Singleton Abbey. Tea and coffee will be available from 2.15pm

Emeritus Professor Hywel Francis
The Extra-mural legacy

Professor Hywel Francis was appointed Local History Tutor, Department of Extra-Mural Studies, UC Swansea in 1974. From 1992-1999, he was Professor of Continuing Education in the Department.

Dr Geoffrey Thomas
The Extra-mural tradition: a personal recollection from the 1960’s and 1970’s

Dr Geoffrey Thomas was formerly Staff Tutor, Department of Extra-Mural Studies, UC Swansea, 1967-78 and Director, University of Oxford Department for Continuing Education, 1986–2007. Since 2008, he has been President Emeritus, Kellogg College.

To book a place or for further information, please contact Siân Williams Tel: 01792 518603 or email: miners@swansea.ac.uk 


Adran Addysg Barhaus Oedolion a Cyfres Darlithoedd Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Cenhadon a Gweledyddion: Canrif o Addysg Oedolion gan  Prifysgol Abertawe, 1920-2020

Dydd Gwener, 23ain o Fehefin 2017 am 2.30yp yn Siambr y Cyngor, Abaty Singleton  Bydd te a choffi ar gael ar ol 2.15 yp

Athro Emeritws Hywel Francis

Etifeddiaeth Efrydiau Allanol

Penodwyd yr Athrto Hywel Francis i Diwtor Hanes Lleol, Adran Efrydiau Allanol, PC Abertawe yn 1974. Rhwng 1992-1999, ef oedd Athro Addysg Barhaus yn yr Adran.

Dr Geoffrey Thomas

Y traddodiad efrydiau allanol: atgofion personol o’r 1960au a 1970au

Roedd  Dr Geoffrey Thomas yn Diwtor Staff, Adran Efrydiau Allanol, PC Abertawe, 1967-78 ac wedyn Cyfarwyddwr Adran Addysg Barhaus Prifysgol Rhydychen, 1986-2007. Ers 2008, penodwyd i Llywydd Emeritws, Coleg Kellogg.

I archebu lle neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân Williams   Ffôn: 01792 518603 neu e-bost: miners@abertawe.ac.uk

June 15th, 2017

Posted In: Uncategorized

The Archives and the University Centenary

In order to celebrate the centenary of Swansea University, the Richard Burton Archives are working on a project to catalogue the University’s archive collections. These include collections of former students, academic staff, employees and other associates. The involvement of the Archives in the centenary is two-fold. The first aspect is the cataloguing and preservation of material to facilitate access for centenary and future research. Secondly, the work will increase potential engagement between the archives and other aspects of the university such as the academic departments.

As part of our Heritage Work Placement we contributed to the project by listing personal and institutional collections, summarising oral history recordings from the Voices of Swansea: 1920-2020 Oral History Project, and identifying copyright issues within the student newspaper collection. The wealth of sources spanning throughout the 100 years has provided us with a well-rounded knowledge of life at Swansea University. The oral history recordings in particular covered almost all aspects of university life, and their accounts were largely supported by articles in the student newspaper Crefft concerning social life on campus.

The personal and institutional collections are useful sources for researchers investigating the history of the University and its staff and students. The personal collections include documents relating to an individual’s academic and social life while at Swansea University, such as personal correspondence, photographs and exam papers. The institutional collections provide insight into the various workings of the university, including the creation of prospectuses and the building of facilities such as the Law Library and Fulton House.

The student newspapers reveal the importance of community life at the university. The authors tackled political and social issues concerning student life. The oral history recordings appear to support the idea of a close-knit community, with some interviewees noting a change in the student experience in recent years.

The material that we have worked with has provided us with a good knowledge of the history of our university and we are pleased to have been given the opportunity to contribute to the preparations for the University’s centenary.

Benjamin Stephens & Hannah Munkley

Canmlwyddiant yr Archifdy a’r Brifysgol

I ddathlu canmlwyddiant Prifysgol Abertawe mae Archifau Richard Burton yn gweithio ar brosiect i gatalogio casgliadau archif y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys casgliadau gan gyn-fyfyrwyr, staff academaidd, gweithwyr a pherthnasau eraill. Mae gan yr Archifau dwy ran yn nathliadau’r canmlwyddiant. Y rhan gyntaf yw catalogio a chadw deunydd i hwyluso mynediad ar gyfer ymchwil sy’n ymwneud â’r canmlwyddiant ac ymchwil y dyfodol. Yr ail ran yw’r gwaith i gynyddu’r ymgysylltu posib rhwng yr archifau a rhannau eraill o’r brifysgol megis adrannau academaidd.

Fel rhan o’n Lleoliad Gwaith Treftadaeth cyfrannwyd at y prosiect trwy restru casgliadau personol a sefydliadol, rhoi crynodeb ar gyfer recordiadau hanes llafar o Voices of Swansea:    1920-2020 Oral History Project, a chydnabod materion hawlfraint yng nghasgliad papurau newydd y myfyrwyr. Mae’r gwledd o ffynonellau sy’n lledu trwy’r 100 mlynedd wedi rhoi gwybodaeth gadarn i ni am fywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd y recordiadau llafar yn enwedig wedi cynnwys bron pob rhan o fywyd prifysgol a chefnogwyd eu hanesion yn helaeth gan erthyglau ym mhapur y myfyrwyr Crefft ynglyn â bywyd cymdeithasol ar y campws.

Mae’r casgliadau personol a sefydliadol yn ffynonellau defnyddiol ar gyfer ymchwilwyr sy’n archwilio hanes y Brifysgol a’i staff a’i myfyrwyr. Mae’r casgliadau personol yn cynnwys dogfennau sy’n ymwneud â bywyd academaidd a bywyd cymdeithasol unigolyn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe megis gohebiaeth bersonol, lluniau a phapurau arholiad. Mae’r casgliadau sefydliadol yn rhoi ciplun o amryw weithredoedd y brifysgol gan gynnwys llunio’r prosbectws ac adeiladu cyfleusterau megis Llyfrgell y Gyfraith a Thŷ Fulton.

Datgela papurau’r myfyrwyr bwysigrwydd bywyd cymunedol yn y brifysgol. Aeth yr awduron i’r afael â materion gwleidyddol a chymdeithasol sy’n ymwneud â bywyd myfyrwyr. Ymddengys bod y recordiadau hanesion llafar yn cefnogi’r syniad o gymuned glos ac mae rhai o’r cyfweliadau yn sôn am newid ym mhrofiad y myfyriwr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r deunydd y buom yn gweithio gydag ef wedi rhoi gwybodaeth dda i ni am hanes ein prifysgol ac rydym yn falch o gael cyfle i gyfrannu at y paratoadau ar gyfer canmlwyddiant y Brifysgol.

Benjamin Stephens & Hannah Munkley

 

June 14th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

Vacation borrowing
Vacation loans start on Tuesday 13th June 2017, items will be due for return on Wednesday 4th  October 2017.

Using other libraries
If you have gone home for the Summer holiday and would like to use the library of your local university, we have a guide to using the SCONUL Access scheme (PDF) which will help you arrange access during the vacation. You can also contact us at the Issue Desk here about other borrowing schemes that exist – details are on our Visitors’ Information page.

Many of Swansea University’s library resources can be accessed from home – for these you will need to login with your Swansea University email address and usual password.

E-Books
All our e-books can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “Full Text Online” and “Books” listed on the left-hand side of the screen. Click on any title to get the “Online” access link to the e-book.

Our e-books are available via three main websites: dawsonera, EBSCO and Proquest Ebook Central. Books can be accessed online at any time or there are limited download options available: dawsonera allows downloading for 1-2 days and Proquest Ebook Central gives a 14 day download period (Adobe Digital Editions required). We have over 106,000 titles on Proquest Ebook Central – access the site directly to search across the full text of the collection and build your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

Journal Articles
To search for a specific journal article or an article on a topic, use iFind, the library catalogue (articles & more) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. “Full text available” will appear beside those results where you can access the full text article.

If you are using iFind off-campus, you will be prompted to log in with your Swansea University email address and password the first time you submit a search.

If you are using Google Scholar, make sure you set up the link to Swansea University’s subscriptions – we have a guide here (PDF) on how to do this.

If you encounter problems accessing e-journals, try our troubleshooting guide (PDF) which describes some of the most common solutions.


Other Resources
Our Library Guides pages also have information on other e-resources available to you such as newspaper databases. Information about theses can also be found on our library website – full text downloads can be available via the Ethos service for some UK theses.


Need help accessing library resources?
You can contact us during opening hours on 01792 295500 or email us on customerservice@swansea.ac.uk. You can also contact us via our Facebook pages or on Twitter.

Wedi mynd adre dros yr haf?

Mae benthyciadau dros y gwyliau wedi dechrau ar Ddydd Mawrth, 13eg o Fehefin 2017 a bydd angen eu dychwelyd erbyn Dydd Mercher, 4ydd o Hydref 2017.

Os ydych yn mynd adref am yr haf, a hoffech ddefnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ddefyddio cynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – i wneud hyn bydd angen i chi defnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau
Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser y gellir dod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Testyn Llawn Arlein” a “Llyfrau” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair prif wefan: dawsonera, EBSCO ac Proquest Ebook Central.  Gellir cyrchu llyfrau ar-lein unrhyw bryd neu mae dewisiadau cyfyngedig ar gael ble gellir llwytho i lawr: mae dawsonera yn caniatáu llwytho i lawr am 1-2 ddiwrnod ac mae Proquest Ebook Central yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o lwytho i lawr (angen Argraffiad Digidol Adobe).  Mae gennym dros 106,000 o deitlau ar Proquest Ebook Central – gallwch gyrchu’r safle’n uniongyrchol i chwilio ar draws testun llawn y casgliad ac adeiladu eich silff lyfrau ar-lein eich hun er mwyn gallu cyrchu eich hoff deitlau’n rhwydd.

Erthyglau mewn cylchgronau
I chwilio am erthygl benodol neu ar destyn penodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (articles & more) a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch.  Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan ein tudalennau Library Guides wybodaeth ar e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi, megis basau data papurau newydd.  Cewch ddod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?
Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth yn ystod oriau agor ar: customerservice@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500. Gallwch gysylltu â ni trwy ein tudalennu facebook neu ar twitter hefyd.

June 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

The June Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mehefin ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

June 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

The May Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mai ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

May 11th, 2017

Posted In: Uncategorized

One thousand PhD and MPhil theses from Swansea University will soon be available digitally following a recent partnership agreement with ProQuest. This development follows the University requirement that from 2017 all PhD theses are deposited online in Cronfa, the University’s institutional repository. This digitisation project will enable Swansea University to build a strong, freely-available open access research collection to act as a showcase for our vibrant research-led activities. The provision of a digital archive of primary source material also has a positive impact on teaching, learning and research. This partnership with ProQuest has been offered to a limited number of major research libraries in the UK, and Swansea is delighted to have been approached.

ProQuest, the leading commercial supplier of research dissertations and theses, will create the digital versions, as well as producing preservation copies. The digitised theses will then be loaded into Cronfa and into their own database, ProQuest Dissertations and Theses, which will make them available for purchase.

Are you a former PhD or MPhil student?

If you are a former PhD or MPhil student who submitted your thesis between 2008 and 2015, we would like to inform you of this project and give you the opportunity to opt out should you wish to do so. To opt out please contact the Research Support team by Friday 23rd June. A limited selection of earlier theses will also be included in the project and all theses subject to current embargoes will be automatically excluded.

Contact us

Email: openaccess@swansea.ac.uk
Phone: +44 (0)1792 604567

May 9th, 2017

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University