Wedi mynd adre dros yr haf?

Mae benthyciadau dros y gwyliau wedi dechrau ar Ddydd Gwener, 8fed o Fehefin 2018 a bydd angen eu dychwelyd erbyn Dydd Mercher, 3ydd o Hydref 2018.

Os ydych yn mynd adref am yr haf, a hoffech ddefnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ddefyddio cynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – i wneud hyn bydd angen i chi defnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau
Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser y gellir dod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Testyn Llawn Arlein” a “Llyfrau” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair prif wefan: dawsonera, EBSCO ac Proquest Ebook Central.  Gellir cyrchu llyfrau ar-lein unrhyw bryd neu mae dewisiadau cyfyngedig ar gael ble gellir llwytho i lawr: mae dawsonera yn caniatáu llwytho i lawr am 1-2 ddiwrnod ac mae Proquest Ebook Central yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o lwytho i lawr (angen Argraffiad Digidol Adobe).  Mae gennym dros 106,000 o deitlau ar Proquest Ebook Central – gallwch gyrchu’r safle’n uniongyrchol i chwilio ar draws testun llawn y casgliad ac adeiladu eich silff lyfrau ar-lein eich hun er mwyn gallu cyrchu eich hoff deitlau’n rhwydd.

Erthyglau mewn cylchgronau
I chwilio am erthygl benodol neu ar destyn penodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (articles & more) a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch.  Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan ein tudalennau Library Guides wybodaeth ar e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi, megis basau data papurau newydd.  Cewch ddod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?
Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth yn ystod oriau agor ar: customerservice@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500. Gallwch gysylltu â ni trwy ein tudalennu facebook neu ar twitter hefyd.

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Mae Prifysgol Abertawe yn eich croesawu i’w meddalwedd Rhestr Ddarllen newydd:
Ex Libris Leganto

Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r brand ‘iFind Reading’ i gynnig Leganto i ddefnyddwyr, er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth. Mae Leganto hefyd wedi gallu trosi ein rhestrau blaenorol sy’n golygu eu bod yn barod i’w defnyddio yn y system newydd.

Bydd y llwyfan newydd yn ei gwneud hi’n hawdd creu, cael mynediad i, a rheoli rhestrau adnoddau cwrs. Gall hyfforddwyr greu, cynnal a rhannu rhestrau adnoddau sy’n cynnwys pob math o ddeunyddiau, gall llyfrgellwyr ddarparu adnoddau’n fwy effeithlon a chefnogi mwy o gyrsiau, a gall myfyrwyr gael mynediad at bob deunydd cwrs mewn un lle ac o unrhyw ddyfais.
Mae Leganto yn integreiddio’n agos â’r system Rheoli Llyfrgell, yn ogystal â systemau rheoli dysgu, gwasanaethau darganfod llyfrgell, apiau symudol, adnoddau dyfynnu a systemau campws eraill.

Byddwn yn eich rhoi gwybod i chi am sesiynau hyfforddi a sesiynau galw heibio a fydd yn cael eu cynnal dros gyfnod yr haf. Byddwn hefyd yn cynnig canllawiau fideo a thestun ar-lein helaeth i’r gwasanaeth newydd ac rydym yn hapus i ddelio ag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu ganllawiau rydych eu hangen ar ddefnyddio’r Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

 

Swansea University welcomes you to its new Reading List software:
Ex Libris Leganto

We will continue to use the brand ‘iFind Reading’ to offer Leganto to customers thus ensuring a continuity of service.

We have been able to migrate our prior lists, which means they are ready to go in the new system. The new platform will make it easy and engaging to create, access, and manage course resource lists. Instructors can build, maintain, and share resource lists that include all material types, librarians will receive data from the system to help make purchasing decisions and students can access all course materials in one place and from any device.

Leganto tightly integrates with our Library Management system as well as learning management systems, library content discovery services, citation tools, and other campus systems.

We will notify you of training sessions and drop ins over the summer period. We will also offer extensive online video and text guides to the new service and are happy to deal with any enquiries you have or guidance you need to getting going with Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

 

Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang 2018 #GAAD

A oeddech chi’n gwybod, yn ogystal â’r llyfrau sydd ar silffoedd y llyfrgell, bod gennym fynediad at nifer o deitlau tetsun-llawn electronig? Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fo galw uchel am deitl, gan ei fod yn rhoi cyfle i fwy o bobl gael gafael arno.

Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd. Mae ein prif lwyfannau e-lyfrau yn cynnig y gallu i chwilio o fewn testun y llyfr a gwneud nodiadau ar gyfer y dyfodol.

Angen mwy o wybodaeth neu help?

Edrychwch ar ein canllawiau llyfrgell defnyddiol:
http://libguides.swansea.ac.uk/?b=p

Neu gofynnwch i’ch llyfrgellwyr pwnc cyfeillgar!
http://libguides.swansea.ac.uk/c.php?g=656553

Global Accessibility Awareness Day 2018 #GAAD

Did you know that as well as the books on the library shelves, we also have access to many electronic full text titles? This can be useful if there is high demand for a title, since it gives more people a chance to access it.

E-books offer the convenience of off-campus access for students who may not be able to make regular visits to the library. Our main e-book platforms offer the ability to search within the text of the book and to make notes for future reference.

 Need more information or help?

Go to our handy library guide:
http://libguides.swansea.ac.uk/ld.php?content_id=20821975
Alternatively, ask your friendly subject librarians!
Subject teamsLogo for Global accessibility awareness day

May 17th, 2018

Posted In: Uncategorized

Rydym yn falch o gyhoeddi fod 2 o Lyfrgellwyr Prifysgol Abertawe wedi cael eu cydnabod ymlith y gorau yng Nghymru.  Mae Andrew Brown (Llyfrgellydd Systemau a Gwasanaethau Casgliadau) a Philippa Price (Llyfrgellydd Pwnc) wedi cyrraedd y rhestr fer Llyfrgellydd y Flwyddyn 2018.  Pob lwc iddynt yn y seremoni wobrwyo i’w chynnal ar Mai 9fed yn Aberystwyth.

We are pleased to announce that 2 of our Swansea University Librarians have been recognized as being amongst the best in Wales. This year Andrew Brown (Collection Services & Systems Librarian) and Philippa Price (Subject Librarian) have made the shortlist for the Welsh Librarian of the Year Award 2018.  We wish them both the best of luck in the award ceremony to be held on May 9th at Aberystwyth.

April 24th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

We currently have on display at our Singleton Park Library books published in recent years on Welsh related themes. These include novels set in Wales and / or written in Welsh, travel guides and books about Welsh history.

If you would like to view or borrow any of these books, just ask at the Information Desk.

You will find many more books and other items on Welsh related themes in the W/ section on Level 1 West. Ask at the Information Desk if you need help locating this.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arddangosir ar hyn o bryd yn Llyfrgell Parc Singleton llyfrau a gyhoeddwyd yn y blynyddoedd diwethaf ar themâu Cymreig cysylltiedig. Yn eu plith mae nofelau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a / neu wedi’u hysgrifennu yn Gymraeg, teithlyfrau a llyfrau am hanes Cymru.

Os hoffech edrych ar unrhyw un o’r llyfrau hyn neu eu benthyca, gofynnwch i’r staff wrth y Ddesg Wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i fwy o lyfrau ac eitemau eraill ar themâu Cymreig cysylltiedig yn Lefel 1 Gorllewin, adran/W. Gofynnwch i’r staff wrth y Ddesg Wybodaeth am help i ddod o hyd i’r llyfrau.

 

 

 

 

 

March 14th, 2018

Posted In: Uncategorized

Swansea University Libraries are encouraging you all to de-stress and exercise your minds with a free book giveaway. The “Blind Book Date” is using donations from staff, students, and publishers to provide an opportunity to try something new this Valentine’s day – and curl up for a close encounter with a good book on 14th February 2018.

Research from University of Sussex has shown that reading can reduce stress levels by 68 per cent. However, there is a whole range of benefits that reading for pleasure can bring.

The generosity of the publishers we approached to take part in our giveaway this year was quite overwhelming. A big thank you to Honno, Parthian, and Seren for a selection of contemporary and classic titles by writers from Wales.

All of our campus libraries – Singleton Park, Bay, and Saint David’s Park – will have free Blind Book Dates to keep you company. The Miners Library will be using books donated by their visitors to raise money for charity Book Aid. When you have finished reading the book of your choice then please share the experience with friends, family, or donate to one of the university book swaps in your campus library or café.

Spread the love of reading for Valentine’s Day and beyond.

February 13th, 2018

Posted In: Library Event, Uncategorized, Wellbeing

Tags: , , , , ,

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn annog pob un ohonoch i ymlacio eich meddwl gyda llyfr am ddim. Mae “Dêt Darllen” yn defnyddio cyfraniadau gan staff, myfyrwyr a chyhoeddwyr er mwyn rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth newydd y Dydd Sant Ffolant hwn – swatio’n glyd gyda llyfr ar 14 Chwefror 2018.

Mae ymchwil gan Brifysgol Sussex wedi dangos bod darllen yn gallu lleihau lefelau straen 68 y cant. Mae darllen er mwynhad yn gallu arwain at ystod eang o fuddion.

Roedd haelioni’r cyhoeddwyr a ofynnwyd iddynt gymryd rhan eleni yn aruthrol. Diolch yn fawr i Honno, Parthian, a Seren am gasgliad o lyfrau cyfoes a chlasuron gan awduron o Gymru.

Bydd gan bob un o’n llyfrgelloedd campws – Parc Singleton, y Bae a Pharc Dewi Sant – “Ddêts Darllen” am ddim i gadw cwmni i chi. Bydd Llyfrgell y Glowyr yn defnyddio llyfrau a gyfrannwyd gan eu hymwelwyr i godi arian at elusen Book Aid. Pan fyddwch wedi gorffen darllen y llyfr o’ch dewis cofiwch rannu’r profiad gyda’ch ffrindiau, teulu, neu gyfrannu at un o’r blychau cyfnewid llyfrau yn y llyfrgell neu’r caffi ar eich campws.

Lledaenwch gariad at ddarllen ar gyfer Dydd Sant Ffolant a thu hwnt.

February 13th, 2018

Posted In: Library Event, Uncategorized, Wellbeing

Tags: , , ,


This year’s theme for LGBT History Month is “Geography: Mapping the World”. To celebrate we have put on display at our Singleton Park Library some books, DVDs and other items written by welsh authors.

We have, as our featured author, Jan Morris – well known for the Pax Britannica trilogy (1968-1978), a history of the British Empire. She is also recognised for her colourful travel writing including  Trieste and the meaning of nowhere, A writer’s world : travels 1950-2000 and Wales : epic views of a small country.  Jan’s 1974 autobiography Conundrum was one of the first to recount the experience of gender re-assignment.

Other works in the display include autobiographies by Welsh sportsmen – Gareth Thomas’s Proud and Nigel Owens’s Hanner Amser. They both broke down barriers in sport for gay men when they came out publicly. Their work describes the struggles of that journey.

The work of sociologist and gay activist Jeffrey Weeks is also featured. Historian and activist Norena Shopland has been making visible the contribution made to the culture of Wales in her latest book Forbidden Lives (a brand new acquisition for our library collections).

 

Themes of lesbian love and desire in the Victorian era are explored in the work of Welsh writer Sarah Waters a selection of whose novels and DVDs are displayed. The work of Stonewall Award winning Welsh author John Sam Jones, who wrote Welsh Boys Too and Fishboys of Vernazza is also included. His novels and short stories draw upon the experiences of young gay men in Wales.

And our celebration would not be complete without Swansea born screenwriter and television producer Russell T Davies whose works include Queer as Folk, The Second Coming, Doctor Who and Torchwood.

 

 

 

 

 

 

 

We hope you enjoy the display!

If you would like to find out more about items we hold on LGBT related themes you may be interested in reading our previous blog post. You will find further reading on the LGBT reading list that we have put together.

 

 

February 2nd, 2018

Posted In: Library Event, Uncategorized

Tags: , ,

Thema eleni ar gyfer Mis Hanes LGBT yw “Daearyddiaeth: Mapio’r Byd”. I ddathlu rydym wedi creu arddangosfa o lyfrau, DVDs ac eitemau eraill gan awduron Cymraeg yn ein Llyfrgell Parc Singleton.

Mae’r arddangosfa yn rhoi lle amlwg i Jan Morris – sy’n enwog am Pax Britannica trilogy (1968-1978), hanes yr Ymerodraeth Brydeinig. Mae hi hefyd yn adnabyddus am ei gweithiau lliwgar yn trafod teithio, Trieste and the meaning of nowhere, A writer’s world : travels 1950-2000 a Wales : epic views of a small country. Hunangofiant Jan ym 1974, Conundrum, oedd un o’r llyfrau cyntaf i adrodd y profiad o ailbennu rhyw.

Ymhlith y gweithiau eraill yn yr arddangosfa mae hunangofiannau gan athletwyr o Gymru – Proud, Gareth Thomas a Hanner Amser, Nigel Owens. Llwyddodd y ddau i oresgyn rhwystrau mewn chwaraeon i ddynion hoyw pan wnaethant ddatgan eu rhywioldeb. Mae eu gweithiau yn disgrifio hynt a helynt y daith honno.

Dangosir hefyd gwaith y cymdeithasegydd a’r actifydd dros hawliau hoyw Jeffrey Weeks. Mae’r hanesydd a’r actifydd Norena Shopland wedi bod yn tynnu sylw at y cyfraniad a wnaed i ddiwylliant Cymru yn ei llyfr diweddaraf Forbidden Lives (llyfr newydd sbon ar gyfer ein casgliadau yn y llyfrgell).

Mae themâu o gariad a chwantau lesbiaidd yn ystod Oes Fictoria yn cael eu harchwilio yng ngwaith yr awdures Gymraeg Sarah Waters. Dangosir detholiad o’i nofelau a’i DVDs yn yr arddangosfa. Mae gwaith yr awdur Cymraeg ac enillydd Gwobr Stonewall, John Sam Jones hefyd yn ymddangos. Ef a ysgrifennodd Welsh Boys Too a Fishboys of Vernazza. Mae ei nofelau a’i straeon byrion yn tynnu ar brofiadau dynion hoyw yng Nghymru.

Ni fyddai ein dathliad yn gyflawn heb waith y sgriptiwr a’r cynhyrchydd teledu Russell T Davies, yn enedigol o Abertawe. Ymhlith ei weithiau mae Queer as Folk, The Second Coming, Doctor Who a Torchwood.

 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r arddangosfa.

Os hoffech ddarganfod mwy am y deunydd, a’r themâu LGBT cysylltiedig, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darllen ein blog blaenorol. Gallwch ddod o hyd i ragor o ddeunydd ar y rhestr ddarllen LGBT rydym wedi’i chreu.

 

 

 

 

February 2nd, 2018

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University