The 2019 winner of the International Dylan Thomas Prize will be announced today – 16th May.  Come along and have a look at our display at the Singleton Park Library featuring the shortlisted authors, previous winners and  a selection of books by contemporary black and minority ethnic writers in Swansea University library.

The Dylan Thomas Prize shortlist reflects the fact that the most talented young writers in English come from many different countries and very diverse backgrounds, including many black writers.    Professor Dai Smith has said of the shortlist:

“Yet again the Swansea University International Dylan Thomas Prize has uncovered a wealth of new talent representing a group of contemporary and diverse voices from across the world”.

Source: Swansea University Press Office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recently there have been calls from students at Cambridge and other universities for English literature and other courses to be “decolonised” by including many more black and minority ethnic writers.

The new Dylan Thomas Prize module at Swansea University will focus on writers longlisted for the Dylan Thomas Prize, including Zimbabwean Novuyo Rosa Tshuma, American-Ghanaian Nana Kwame Adjei-Brenyah, British-Sri Lankan Guy Gunaratne and British-Ghanaian Michael Donkor.


Would you like to see our library collections made more diverse?

We would welcome your suggestions of books to add to the library – simply fill in the form below with any suggestions you have.

Suggestion form

May 15th, 2019

Posted In: Uncategorized

Cyhoeddir enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2019 heddiw– 16 Mai.  Dewch i weld ein harddangosfa yn Llyfrgell Parc Singleton sy’n dangos yr awduron ar y rhestr fer, enillwyr blaenorol a detholiad o lyfrau gan awduron cyfoes du ac o leiafrifoedd ethnig sydd ar gael yn llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae’r cwpwrdd arddangos hwn yn cynnwys detholiad o lyfrau gan awduron cyfoes du ac o leiafrifoedd ethnig sydd ar gael yn llyfrgell Prifysgol Abertawe.

Mae’r rhestr fer yn adlewyrchu’r ffaith fod yr awduron ifanc mwyaf talentog yn yr iaith Saesneg yn dod o nifer fawr o wahanol wledydd ac o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys llawer o awduron du.  Mae’r Athro Dai Smith wedi dweud am  y rhestr fer: “Unwaith eto, mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe wedi darganfod toreth o ddoniau newydd, yn cynrychioli grŵp o leisiau cyfoes ac amrywiol o bedwar ban byd”.

Yn ddiweddar mae galw wedi bod gan fyfyrwyr Caergrawnt a phrifysgolion eraill i lenyddiaeth Saesneg a chyrsiau eraill gael eu “dad-goloneiddio” drwy gynnwys llawer mwy o awduron sy’n bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.   Bydd modiwl newydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn canolbwyntio ar awduron a gyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer y Wobr, gan gynnwys Novuyo Rosa Tshuma a anwyd yn Simbabwe, yr awdur Americanaidd-Ghanaidd Nana Kwame Adjei-Brenyah, y Prydeiniwr Sri-Lancaidd Guy Guaratne a Michael Donkor yr awdur Prydeinig-Ghanaidd.

Hoffech chi weld casgliadau mwy amrywiol yn ein llyfrgell?

Byddem yn croesawu eich awgrymiadau am lyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell – llenwch y ffurflen isod gydag unrhyw awgrymiadau sydd gennych.

Ffurflen Awgrymiadau

May 15th, 2019

Posted In: Uncategorized

The library is working with the Students’ Union to ensure our collections reflect the diversity of our community. We would like your suggestions of books to add to the library.

Suggestion form

Take a look at the reading lists on this webpage for a selection of books available at Swansea University libraries that reflect our diverse community and help us understand different perspectives of life.

May 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r llyfrgell yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Hoffem gael eich awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell.

Ffurflen awgrymiadau

Edrychwch ar y rhestrau darllen hyn ar gyfer detholiad o’r llyfrau ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol ac yn ein helpu i ddeall safbwyntiau gwahanol ar fywyd.

May 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Did you meet our book fairies on Tuesday? We had a lovely time handing out free copies of Artemis and chatting to students. It’s definitely a stressful time of year with exams and assignment deadlines, but we managed to spread some joy! It’s important to apply yourself to your studies, but we hope we’ve persuaded you that taking some time out to read for pleasure is important too. As studies show, it can be really good for your wellbeing.

If you’re wondering when you’ll find the time to read, the Reading Agency has some great advice. A Chapter A Day aims to help you get into the habit, or back into the habit, of reading regularly. Reading even a few pages a day could make a difference to you. If you’re feeling more ambitious, how about setting yourself a challenge to read a certain number of books this year? Our friend Rebeca has done just that. It doesn’t matter if you don’t meet your goal – reading is good for you!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

Wnaethoch chi gwrdd â thylwyth teg y llyfrau ddydd Mawrth? Cawsom amser hyfryd yn dosbarthu copïau am ddim o Artemis a siarad â myfyrwyr. Mae’n adeg o’r flwyddyn sy’n llawn straen gydag arholiadau a dyddiadau cau ar gyfer aseiniadau, ond dosbarthwyd ychydig o hapusrwydd! Mae’n bwysig ymroi i’ch astudiaethau, ond rydym yn gobeithio ein bod wedi dwyn perswâd arnoch fod treulio ychydig amser yn darllen er pleser hefyd yn bwysig. Fel y dengys astudiaethau, gall fod yn dda iawn i’ch lles.

Os nad ydych chi’n siwr pryd y cewch chi amser i ddarllen, mae gan yr Asiantaeth Ddarllen gyngor gwych. Mae Pennod y Dydd yn ceisio’ch helpu i feithrin yr arfer, neu ddychwelyd i ddarllen yn rheolaidd. Gallai darllen ychydig dudalennau bob dydd wneud gwahaniaeth i chi. Os ydych yn teimlo’n fwy uchelgeisiol, beth am bennu her i chi’ch hun a darllen nifer penodol o lyfrau eleni? Mae ein ffrind Rebecca wedi gwneud hynny. Does dim ots os nad ydych wedi cyflawni’r nodi – mae darllen yn dda i chi!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

World Book Night is just over a week away. This year, we’re delighted to have been chosen to give away copies of Artemis, by Andy Weir. Book fairies will be distributing copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 next Tuesday. We’re too excited to wait till then, though, so we’re also giving away copies of the book at our campus libraries this week. Numbers are limited, so don’t delay. Call into Bay, Singleton Park, South Wales Miners or St David’s Park library and help yourself to a book from our display.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Mae Noson Ryngwladol y Llyfr ychydig dros wythnos i ffwrdd. Eleni, rydym ni wrth ein bodd o gael ein dewis i ddosbarthu copïau o Artemis, gan Andy Weir. Bydd rhai o dylwyth teg y llyfrau yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ddydd Mawrth nesaf. Er, rydym ni wedi cyffroi gormod i aros tan hynny, felly rydym hefyd yn rhoddi copïau o’r llyfr yn llyfrgelloedd ein campws yr wythnos hon. Mae’r niferoedd yn brin, felly peidiwch ag oedi. Galwch yn llyfrgell y Bae, Parc Singleton, Glowyr De Cymru neu Ddewi Sant a helpwch eich hun i lyfr o’n harddangosfa.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Will you be in Swansea during Easter vacation? Pick up a free book for World Book Night! As mentioned on our blog last week, we’ll be giving away free copies of Artemis, by Andy Weir. Look out for copies in the libraries next week, and say hello to our book fairies who will be handing out copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Research shows that reading for pleasure is a great way to de-stress. Pick up a copy of Artemis and give yourself a break from your studies!

Wprld Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. World Book Night 23 April is written on the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

A fyddwch chi yn Abertawe yn ystod gwyliau’r Pasg? Casglwch lyfr am ddim ar gyfer Noson Ryngwladol y Llyfr! Fel y soniwyd yn ein blog yr wythnos ddiwethaf, byddwn yn rhoddi copïau am ddim o Artemis, gan Andy Weir. Cadwch lygad yn agored am gopïau yn y llyfrgelloedd wythnos nesaf, a dywedwch helô wrth rai o’r tylwyth teg a fydd yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ar 23ain Ebrill.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae ymchwil yn dangos bod darllen er pleser yn ffordd wych i leddfu straen. Casglwch gopi o Artemis a rhowch seibiant i’ch hun rhag eich astudiaethau!

 

The World Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. The words World Book Night 23 April appear over the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University