Ar Ddiwrnod 4, byddwn yn chwilio am yr erthyglau cyfnodolion sydd eu hangen arnoch. Dilynwch ein hyfforddiant i ddarganfod sut. Cliciwch ar y llun isod i ddechrau.

October 10th, 2019

Posted In: Uncategorized

Day 4 is all about searching for the journal articles you need. Follow our short tutorial to find out how. Just click on the picture below to get started.

October 10th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae llyfrau’n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau Prifysgol. Gwerslyfrau yn aml yw’r ffynhonnell allweddol o wybodaeth gefndir a damcaniaethau pwysig ar gyfer eich pwnc. Mae’r llyfrgell yn darparu mynediad i lawer o lyfrau print ac e-lyfrau. 

 

Rhestrau darllen 

Mae gan bob modiwl restr ddarllen. Gallwch ddod o hyd i’r hyn sydd ar eich rhestr ddarllen yn MyStudies. Bydd eich rhestr ddarllen fel arfer yn rhestru darllen hanfodol ac argymelledig neu ddarllen cefndir. 

 

Mae’r rhestrau darllen yn gysylltiedig â’r llyfrgell fel y gallwch ganfod sut i gael gafael ar unrhyw lyfrau ar eich rhestr. 

 

Mynd y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen 

Y ffordd orau o ddysgu am y llyfrau sydd gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe yw trwy ddefnyddio iFind. 

 

Gallwch gyrchu iFind o Wedudalen y llyfrgell neu trwy fynd yn uniongyrchol i ifind.swan.ac.uk . 

 

Polisi Benthyca 

Gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell a bydd y benthyciad yn adnewyddu’n awtomatig nes ichi ei ddychwelyd neu nes i fyfyriwr arall ofyn amdano. Os bydd unigolyn arall yn gofyn am y llyfr, byddwch yn derbyn e-bost gan y Lyfrgell. Bydd gennych saith niwrnod i’w ddychwelyd i’r llyfrgell heb gael unrhyw ddirwyon. 

 

Mae’n bwysig iawn ichi ofyn am y llyfrau rydych chi eu heisiau os ydyn nhw ar fenthyg.

 

Beth os nad oes gan y llyfrgell y llyfr 

Os na allwch ddod o hyd i’r llyfr ar iFind efallai na fydd y Llyfrgell yn berchen ar gopi. Os yw’r llyfr rydych chi’n chwilio amdano ar restr ddarllen, rhowch wybod i’r llyfrgell fel y gallwn ei brynu. Gallwch wneud hyn yn bersonol, dros y ffôn neu e-bost, neu trwy ddefnyddio’r ffurflen awgrymu llyfr ar-lein hwn. 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorized

Book are an essential source of information for your university studies. Textbooks are often the key source of background information and important theories for your subject. The library provides access to many print and ebooks. 

 

Reading lists 

Each module has a reading list. You can find out what is on your reading list in MyStudiesYour reading list will normally list essential and recommended or background reading. 

 

The reading lists are linked to the library so you can find out how to get hold of any books on your list. 

 

Going beyond your reading list  

The best way to find out about the books Swansea University Library has is to use iFind. 

You can access iFind from our Library webpageor by going directly toifind.swan.ac.uk . 

 

Loan Policy 

You can borrow a book from the libraryand the loan will auto-renew until you return it or another student requests it. If the book is requested by someone you will receive an email from the Library. You will have 7 days to return it to the library without getting any fines. 

 

It is very important to request the books you want if they are out on loan.  

 

What if the library doesn’t have the book 

If you cannot find the book on iFind the Library may not own a copy. If the book you are looking for is on a reading list let the library know so we can purchase it. You can do this in person, by phone or email, or by using this online suggest a bookform. 

 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae peiriannau amlbwrpas yn y llyfrgell i argraffu, copïo a sganio:

 • Llyfrgell y Bae

 

Mae’r argraffwyr/llungopiwyr yn yr ardal argraffu yn y brif neuadd astudio, ychydig ar ôl y ddesg wybodaeth, ar y chwith.

 • Llyfrgell Parc Singleton

 

Mae’r argraffwyr/llungopiwyr ar lefel 3, yn yr ardal argraffu yn y brif neuadd astudio.

 • Llyfrgell Glowyr De Cymru

 

Mae argraffydd/llungopïwr yn ardal y dderbynfa ac un ar y llawr cyntaf yn yr ystafell TG.

 • Campws Parc Dewi Sant

 

Mae argraffydd/llungopïwr yn y llyfrgell.

Sut i ddefnyddio gwasanaeth argraffu’r llyfrgell

Mae gennym fideo byr i ddangos i chi sut i ddefnyddio’r argraffwyr/llungopiwyr. Hefyd, mae ein tudalen we Argraffu, Copïo, Sganio yn cynnwys cyfarwyddiadau am sut i gofrestru’ch cerdyn adnabod i ddefnyddio’r argraffwyr/llungopiwyr, sut i ddefnyddio’r peiriannau ac argraffu o’ch dyfais eich hun.

Cost

Does dim tâl am sganio, ond codir tâl am argraffu neu lungopïo yn y llyfrgell. Darllenwch ein tudalen we Argraffu, Copïo, Sganio i gael gwybodaeth am brisiau.

Ychwanegu arian at eich cyfrif argraffu/llungopïo

Mae gennym system talu ar-lein i ychwanegu credyd argraffu at eich cyfrif. Mae cyfarwyddiadau yn ein canllaw i daliadau argraffu ar-lein.

 

October 8th, 2019

Posted In: Uncategorized

 

There are multi-function machines in the library to print, copy and scan:

 • Bay Library

 

The printers/photocopiers are in the print zone in the main study hall, just past the information desk to the left.‌

 • Singleton Park Library

 

The printers/photocopiers are on level 3, located in the printing zone situated within the main study hall.

 • South Wales Miners’ Library

 

There is a printer / photocopier in the reception area and on in the first floor IT room.

 • St. David’s Park (SDP) Campus

 

There is a printer / photocopier in the library.

How to use the library printing service

We have a short video to show you how to use the printers/photocopiers. Our Print, Copy, Scan webpage also has instructions on how to register your ID card to use the printers/photocopiers, how to use the machines and printing from your own device.

Cost

It is free to scan, but there is a charge to print or photocopy in the library. See our Print, Copy, Scan webpage for price information.

Adding money to your print / photocopy account

We have an online payment system to add printing credit to your account. Find instructions in our online printing payments guide.

 

October 8th, 2019

Posted In: Uncategorized

Croeso i ddiwrnod cyntaf ein cwrs byr ar ddefnyddio’r llyfrgell. Byddwn yn edrych ar yr adnoddau sydd ar gael i chi a sut y gallwch eu defnyddio. Yn gyntaf, edrychwn ar sut y gallwch chi fanteisio’n llawn ar wasanaethau’r llyfrgell:

 

SWOTs (Tiwtorialau Ar-lein Abertawe)

Mae Tiwtorialau Ar-lein Abertawe ar gael i’ch helpu i ddefnyddio ein llyfrgelloedd yn llwyddiannus, cael hyd i wybodaeth ddibynadwy ar gyfer eich aseiniadau a chyfeirnodi’n gywir. Gallwch eu gweld trwy fewngofnodi i Blackboard ac edrych o dan My Organisations. Edrychwch ar y tiwtorial Cyflwyniad i’r Llyfrgell i gael rhagor o wybodaeth ynghylch:

 • Eich llyfrgelloedd
 • Mewngofnodi a defnyddio Wi-Fi
 • Llyfrau
 • Cyfnodolion
 • Argraffu a llungopïo
 • Sut y gallaf gael rhagor o gymorth?

Cymorth â chyfeirnodi

Mae Canllawiau Llyfrgell yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad ar y pedwar dull cyfeirnodi a gefnogir ym Mhrifysgol Abertawe: APA, MHRA, Oscola a Vancouver. Gofynnwch i’ch Coleg os nad ydych yn siwr pa arddull o gyfeirnodi i’w ddefnyddio, yn gyffredinol dyma’r arddulliau sy’n cael eu ddefnyddio:

 • Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau – MHRA neu APA 6ed arg.
 • Coleg Peirianneg – Vancouver
 • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd – APA 6ed arg.
 • Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton – Oscola
 • Yr Ysgol Feddygaeth – Vancouver neu APA 6ed arg.
 • Yr Ysgol Reolaeth – APA 6ed arg.

 

Gallai fod yn ddefnyddiol i chi gwblhau’r tiwtorial ynghylch Uniondeb Academaidd yn yr adran ‘Academic Success: Skills for learning, skills for life’. Datblygwyd y gyfres hon o diwtorialau gan ein cydweithwyr yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd i’ch helpu i ymgartrefu yn y brifysgol a dysgu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch er mwyn llwyddo. Gallwch gael hyd i’r tiwtorialau trwy fewngofnodi i Blackboard ac edrych o dan My Organisations.

 

Mae llawer o ddeunyddiau ar gael ar-lein

Fel y gwelwyd ar Ddiwrnodau 3, 4 a 5, mae llawer o’n hadnoddau ar gael ar-lein, felly gallwch gael mynediad atynt ar adeg sy’n gyfleus i chi. Cofiwch wirio Canllawiau Llyfrgell eich pwnc i gael hyd i’r adnoddau mwyaf defnyddiol. Hefyd, mae Canllawiau’r Llyfrgell yn cynnwys cymorth a chyngor ar fanteisio’n llawn ar eich adnoddau. Gallwch elwa ar arbenigedd eich llyfrgellwyr pwnc hyd yn oed pan na fyddant o gwmpas!

 

Mae mwy nag un llyfrgell

Mae gan Brifysgol Abertawe lyfrgell ar bob campws. Gallwch gael gwybodaeth am Ein Llyfrgelloedd ar-lein. Mae Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton ar agor bob awr o bob dydd, 362 o ddiwrnodau’r flwyddyn; gwiriwch oriau agor ein llyfrgelloedd eraill ar y wefan.

Fel myfyriwr, cewch ddefnyddio pob un ohonynt! Fe welwch fel arfer y bydd y rhan fwyaf o’r llyfrau y bydd eu hangen arnoch ar gael yn y llyfrgell ar eich campws cartref, lle y byddwch yn cael y rhan fwyaf o’ch darlithiau. Fodd bynnag, os bydd yn fwy cyfleus i chi gyrraedd un o’n llyfrgelloedd eraill, cewch ddefnyddio honno hefyd.

 • Cewch astudio mewn unrhyw rai o’n llyfrgelloedd
 • Cewch ddychwelyd eich llyfrau i unrhyw un o’n llyfrgelloedd – byddwn ni’n sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd y lle iawn!
 • Mae’r opsiwn Request yn cwmpasu mwy na llyfrau sy’n cael eu benthyg – os yw’r llyfr sydd ei angen arnoch mewn llyfrgell wahanol, mewngofnodwch i iFind a gofynnwch i ni ei anfon i’ch llyfrgell i chi gael ei gasglu; cewch neges e-bost i ddweud wrthych pan fydd wedi cyrraedd

Ein staff

Staff y llyfrgell yw’r tric gorau! Ewch i’r Ddesg Wybodaeth os bydd angen cymorth arnoch ag unrhyw beth tra byddwch yn y llyfrgell. Mae’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn darparu cymorth ag ymholiadau llyfrgell, TG ac Academi Cyflogadwyedd Abertawe. Os na allant eich helpu, fel arfer, byddant yn gwybod at bwy i droi! Edrychwch ar ein tudalennau gwe i weld rhywfaint o’r cymorth TG y gall y Ddesg Wybodaeth ei gynnig.

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yno i’ch helpu ag adnoddau academaidd ac arbenigol ar gyfer eich astudiaethau. Gallant eich helpu i ganfod a gwerthuso’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch a’ch helpu i’w gyfeirnodi’n gywir. Chwiliwch am fanylion cyswllt eich pwnc ar dudalen Eich Llyfrgellwyr. Gallwch anfon cwestiynau trwy’r e-bost, siarad â llyfrgellydd dros y ffôn, neu drefnu apwyntiad i weld rhywun yn bersonol.

Os bydd gennych gwestiwn cyflym, efallai y byddai’n well gennych ddefnyddio’r gwasanaeth Holi’r Llyfrgellydd. Bydd llyfrgellwyr ar gael i sgwrsio rhwng 09.00 a 17:00 o’r gloch o ddydd Llun i ddydd Gwener.

October 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Welcome to the first day of our short course on using the library. We’ll be looking at the resources that are available to you and how to access them. First though, we’ll look at how you can make the best use of library services:

 

SWOTs (Swansea Online Tutorials)

Swansea Online Tutorials are available to help you to successfully use our libraries, find reliable information for your assignments and reference correctly. You can find them by logging into Blackboard and looking under My Organisations. Take a look at the tutorial Introduction to the Library to find out more about:

 • Your libraries
 • Your login and wifi
 • Books
 • Journals
 • Printing & photocopying
 • How do I get more help?

Help with referencing

Library Guides have information and guidance on the four referencing styles supported at Swansea University: APA, MHRA, Oscola and Vancouver. You should always check with your College if you are unsure of what style to use, however generally these are the styles used by Colleges:

 • College of Arts & Humanities – MHRA or APA 6th edition.
 • College of Engineering – Vancouver
 • College of Human & Health Sciences – APA 6th edition.
 • Hilary Rodham Clinton School of Law – Oscola
 • Medical School – Vancouver or APA 6th edition.
 • School of Management – APA 6th edition

 

You may find it useful to complete the tutorial on ‘Academic Integrity’ in ‘Academic Success: Skills for learning, skills for life’. This series of tutorials was developed by our colleagues in the Centre for Academic Success to help you to settle into university and to learn the skills you will need to succeed. You can find the tutorials by logging into Blackboard and looking under My Organisations.

 

Lots available online

As seen in Days 3, 4 and 5, many of our resources are available online, so you can access them when and where it’s convenient for you. Remember to check your subject’s Library Guide to find the most useful resources. Library Guides also have help and advice on getting the best from your resources. You can benefit from your subject librarians’ expertise even when they aren’t around!

 

There is more than one library

Swansea University has a library on each campus. You can find information about Our Libraries online. Bay Library and Singleton Park Library are open 24 hours a day, 362 days a year; please check the website for the opening hours of our other libraries.

As a student, you can use any or all of them! You will usually find that the library with most of the books you need is the one on your home campus, where you have most of your lectures. However, if it is more convenient for you to get to one of our other libraries, you can use that too.

 • You can study in any of our libraries
 • You can return your books to any of our libraries – we’ll make sure they get back where they belong!
 • The Request option isn’t just for books that are on loan – if the book you need is in a different library, login to iFind and Request that it is sent to your library for you to collect; you’ll get an email to tell you when it has arrived

Our staff

Library staff are the best hack! Go to the Information Desk if you need help with anything while you are in the library. The Customer Service Team provides support for library, IT and SEA (employability) enquiries. If they can’t help you, they usually know who can! See our webpages for some of the IT support they can offer at the Information Desk.

Your subject librarians are there to help you with academic and specialist resources for your studies. They can help you to find and evaluate the information that you need and help you to reference it correctly. Find the contact details for your subject on the Your Librarians page. You can email your questions, speak to a librarian on the phone or make an appointment to see someone in person.

If you have a quick question, you might prefer to use or the Ask a Librarian chat service. Librarians are available to chat 09.00-17.00 Monday-Friday.

October 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’n Wythnos Llyfrgelloedd rhwng yr 7 a’r 12 o Hydref! Y thema yw ‘Dathlu llyfrgelloedd mewn byd digidol’. Dewch i’n sesiynau galw heibio yn y llyfrgelloedd ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton i gwrdd â staff y llyfrgell a chael rhagor o wybodaeth am ein hadnoddau a’n cymorth digidol. Hefyd gallwch ganfod sut y gall ein cydweithwyr yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu chi. Bydd cacennau ar gael hefyd! Mae croeso i bawb, nid oes angen archebu, byddwn yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol!

Llyfrgell Parc Singleton

Cacennau yn y Cwtsh rhwng 10.00-14.00 ar ddydd Mawrth ar 8 o Hydref.

Llyfrgell y Bae

Cacennau yn y Caffi rhwng 14.00-16.00 dydd Iau’r 10 o Hydref.

October 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

The 7th to 12th October is Libraries Week! The theme is ‘Celebrating libraries in a digital world’. Come to our drop in sessions at Bay and Singleton Park Libraries to meet library staff and find out about our digital resources and support. You can also find out how our colleagues in the Centre for Academic Success can help you. We have cake too! Everyone welcome, no need to book, different dietary needs are catered for.

Singleton Park Library

Cakes in the Cwtsh is 10.00-12.00 on Tuesday 8th October.

Bay Library

Cakes in the Café is 14.00-16.00 on Thursday 10th October.

 

October 7th, 2019

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University