My work experience in the Richard Burton Archives

I entered my work experience with the ambition of embarking on a career as an archivist or a librarian. Having taken a previous placement at Singleton Library and enjoying it, I was excited to see the opportunities the Archives provided.

The Archives, when you first visit them, can seem intimidating. In the strong rooms you are met with rows and rows of boxes filled with old manuscripts, photographs, and plans. When you first come into contact with the materials you can feel a bit disconnected from them; either because of the subject or because they were composed so long ago. However, there is a need to remember that those producing these materials decades or centuries before were people. People, who lived, breathed, and had a full life. I was reminded of this when I was set the task of summarising oral history recordings for the “Voices of Swansea: 1920-2020 Oral History Project.” This is a project which aims to interview students and employees of the university from throughout its history as part of the ongoing work for the university’s centenary. Listening to the interviewee’s own voice talking about events I have heard about from history books or travel guides brought home to me the individual impact of history.

I was also given the task of transcribing a 19th-century manuscript. There is a need to be meticulous while doing this as one word can change the meaning of a document and may lead to the document being misquoted. The writing is sometimes hard to read because of the elaborate handwriting or the fragile nature of the manuscript. This provided a good example of how an archivist needs to be precise with their work.

A significant part of an archivist’s job is cataloguing and box listing materials deposited at the Archives. I was given the opportunity to box list some uncatalogued material from the University as part of this. It mostly contained correspondence detailing the creation of areas of the University. This not only increased the pride I have in the University of which I am a student; but also showed me the dedication, perseverance, and work that went into forming the University which many students now take for granted.

A particular interest I have is in the digitisation of materials. There is a rise in the need to make information as easily available as possible to archive users. While this will require a lot of time and resources for the archivist, it is worth it to make information accessible to researchers. I was able to digitise some University photographs for a researcher; this provided insight into the process and gave me an understanding of the challenges of digitisation.

What makes the University Archives are the people, they are always friendly and helpful. They have made this a very enjoyable experience and have made me more confident to take on the next step on my journey to become an archivist. This work experience has led me to deciding that while I might train to be both a qualified librarian and archivist, the archival profession is the path I see as most appealing to me. This experience has taught me so much knowledge about the profession; as a whole that is what an archive is, a place of knowledge for those that crave it.

———————————————-

Fy mhrofiad gwaith yn Archifau Richard Burton

Dechreuais fy mhrofiad gwaith â’r uchelgais o ddilyn gyrfa fel archifydd neu lyfrgellydd. Roeddwn i wedi gwneud lleoliad gwaith o’r blaen yn Llyfrgell Singleton ac wedi ei fwynhau, felly roeddwn i’n edrych ymlaen yn fawr at achub ar y cyfleoedd a fyddai ar gael yn yr Archifau.

Ar yr olwg cyntaf, gall yr Archifau ymddangos yn lle eithaf brawychus. Yn yr ystafelloedd diogel, rydych chi’n gweld rhesi a rhesi o flychau llawn hen lawysgrifau, ffotograffau a chynlluniau. Mae’n anodd teimlo cysylltiad â’r deunyddiau y tro cyntaf rydych chi’n cyffwrdd â nhw; naill ai oherwydd y cynnwys neu am eu bod mor hen. Fodd bynnag, mae angen cofio mai pobl fel ni oedd y rhai a gynhyrchodd y deunyddiau hyn degawdau neu ganrifoedd yn ôl. Pobl a oedd yn byw, yn anadlu ac yn mwynhau bywyd llawn. Ces i fy atgoffa am hyn pan roddwyd y dasg i mi o grynhoi recordiadau o hanesion llafar ar gyfer “Lleisiau Abertawe: Prosiect Hanes Llafar 1920-2020. Nod y prosiect hwn yw cyfweld â myfyrwyr ac aelodau staff y brifysgol drwy gydol ei hanes, fel rhan o weithgarwch parhaus i ddathlu canmlwyddiant y Brifysgol.  Wrth wrando am y cyfweliadau, a chlywed lleisiau pobl yn siarad am ddigwyddiadau rwyf wedi darllen amdanynt mewn llyfrau hanes neu dywyslyfrau teithio, sylweddolais effaith yr unigolyn ar hanes.

Hefyd, ces i’r dasg o drawsgrifio llawysgrif o’r 19eg ganrif. Mae angen gofal mawr wrth wneud y gwaith hwn, gan fod un gair yn gallu newid ystyr dogfen a gallai’r ddogfen gael ei chamddyfynnu o ganlyniad. Weithiau, mae’n anodd darllen dogfen oherwydd y llawysgrifen gywrain neu natur fregus y llawysgrif. Rhoddodd hyn enghraifft dda o’r angen i archifyddion fod yn fanwl gywir yn eu gwaith.

Mae rhan sylweddol o swydd archifydd yn ymwneud â chatalogio a rhestru deunyddiau mewn blychau sy’n cael eu hadneuo yn yr Archifau. Ces i gyfle i restru rhai deunyddiau o’r Brifysgol heb eu catalogio o’r blaen. Roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw’n ohebiaeth yn manylu ar greu rhannau o’r brifysgol. Yn ogystal â chynyddu fy malchder yn y Brifysgol lle rwy’n astudio, dangosodd hyn yr ymroddiad, y dyfalbarhad a’r gwaith a oedd yn sail i sefydlu’r Brifysgol – rhywbeth nad yw llawer o fyfyrwyr heddiw yn ei werthfawrogi.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn digideiddio deunyddiau. Mae angen cynyddol i wneud gwybodaeth mor hygyrch â phosib i ddefnyddwyr archifau. Er y bydd hyn yn gofyn am amser ac adnoddau sylweddol ar gyfer yr archifydd, mae’n werth ei wneud er mwyn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ymchwilwyr. Ces i gyfle i ddigideiddio rhai ffotograffau o’r Brifysgol ar gyfer ymchwilydd. Drwy wneud hyn, ces i brofiad o’r broses a dealltwriaeth o heriau digideiddio.

Yr hyn sydd mor arbennig am Archifau’r Brifysgol  yw’r bobl, maen nhw bob amser yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar. Diolch iddyn nhw, mae’r profiad hwn wedi bod yn bleserus iawn ac o ganlyniad, rwy’n fwy hyderus i gymryd y cam nesaf ar fy nhaith i fod yn archifydd. Er y gallwn hyfforddi i fod yn llyfrgellydd ac yn archifydd cymwysedig, mae’r profiad gwaith hwn wedi fy helpu i benderfynu mai’r proffesiwn archifo yw’r llwybr sy’n apelio ataf fwyaf. Mae’r profiad wedi dysgu cymaint o wybodaeth i mi am y proffesiwn; yn y bôn, mae archif yn ffynhonnell gwybodaeth i’r rhai sy’n ysu amdani.

September 14th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Telling the research stories…

Swansea University Library has recently undertaken a digitisation project to make 1000 items from the historic thesis collection of PhD and MPhil dissertations available online.

The electronic full-text items are now available via Cronfa, the Swansea University institutional repository, and the ProQuest Dissertations and Theses Global service. Our content joins the 2.3 million ProQuest open access dissertations provided by every major research library in the world.

The Singleton Park Library has in excess of 11,000 bound higher degree theses, which are only available on a restricted access basis to readers making a visit in person. The Cronfa E-Theses repository will provide universal access to much more of our vibrant research collection. This digitisation project supplements the principal online E-Theses collection.

 

Access further information or search the collection.

For an E-Thesis enquiry contact the Library Research Support team openaccess@swansea.ac.uk

August 31st, 2018

Posted In: E-Thesis, Open Access, Theses Management

Tags: , ,

Rhannu’r straeon ymchwil…

Mae Llyfrgell Prifysgol Abertawe wedi ymgymryd â phrosiect digideiddio yn ddiweddar er mwyn gwneud 1000 o Draethodau Hir PhD a MPhil o gasgliad thesis hanesyddol ar gael ar-lein.

Mae’r eitemau testun llawn electronig bellach ar gael ar Cronfa, cadwrfa sefydliadol Prifysgol Abertawe, a gwasanaeth Quest Dissertations and Theses Global . Mae ein cynnwys yn ymuno â’r 2.3 miliwn o draethodau hir sy’n cael eu darparu gan bob prif lyfrgell ymchwil yn y byd.

Mae gan Lyfrgell Parc Singleton dros 11,000 o thesisau gradd uwch wedi’u rhwymo, sydd ar gael ar sail mynediad cyfyngedig yn unig i ddarllenwyr sy’n ymweld â’r llyfrgell. Bydd Cronfa, sef Ystorfa Ymchwil Prifysgol Abertawe yn darparu mynediad ar draws y byd i lawer mwy o’n casgliad gwych o ymchwil. Mae’r prosiect digideiddio hwn yn ychwanegu at y prif gasgliad o Thesisau  ar-lein.

Cliciwch yma i gael gafael ar wybodaeth neu yma i chwilio’r casgliad.

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud ag e-draethodau ymchwil cysylltwch â thîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell openaccess@abertawe.ac.uk

August 31st, 2018

Posted In: E-Thesis, Open Access, Rheoli Theses, Theses Management

Tags: ,

Vacation borrowing
Vacation loans start on Friday 8th June 2018, items will be due for return on Wednesday 3rd  October 2018.

Using other libraries
If you have gone home for the Summer holiday and would like to use the library of your local university, we have a guide to using the SCONUL Access scheme (PDF) which will help you arrange access during the vacation. You can also contact us at the Issue Desk here about other borrowing schemes that exist – details are on our Visitors’ Information page.

Many of Swansea University’s library resources can be accessed from home – for these you will need to login with your Swansea University email address and usual password.

E-Books
All our e-books can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “Full Text Online” and “Books” listed on the left-hand side of the screen. Click on any title to get the “Online” access link to the e-book.

Our e-books are available via three main websites: dawsonera, EBSCO and Proquest Ebook Central. Books can be accessed online at any time or there are limited download options available: dawsonera allows downloading for 1-2 days and Proquest Ebook Central gives a 14 day download period (Adobe Digital Editions required). We have over 106,000 titles on Proquest Ebook Central – access the site directly to search across the full text of the collection and build your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

Journal Articles
To search for a specific journal article or an article on a topic, use iFind, the library catalogue (articles & more) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. “Full text available” will appear beside those results where you can access the full text article.

If you are using iFind off-campus, you will be prompted to log in with your Swansea University email address and password the first time you submit a search.

If you are using Google Scholar, make sure you set up the link to Swansea University’s subscriptions – we have a guide here (PDF) on how to do this.

If you encounter problems accessing e-journals, try our troubleshooting guide (PDF) which describes some of the most common solutions.


Other Resources
Our Library Guides pages also have information on other e-resources available to you such as newspaper databases. Information about theses can also be found on our library website – full text downloads can be available via the Ethos service for some UK theses.


Need help accessing library resources?
You can contact us during opening hours on 01792 295500 or email us on customerservice@swansea.ac.uk. You can also contact us via our Facebook pages or on Twitter.

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

Wedi mynd adre dros yr haf?

Mae benthyciadau dros y gwyliau wedi dechrau ar Ddydd Gwener, 8fed o Fehefin 2018 a bydd angen eu dychwelyd erbyn Dydd Mercher, 3ydd o Hydref 2018.

Os ydych yn mynd adref am yr haf, a hoffech ddefnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ddefyddio cynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – i wneud hyn bydd angen i chi defnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau
Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser y gellir dod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Testyn Llawn Arlein” a “Llyfrau” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair prif wefan: dawsonera, EBSCO ac Proquest Ebook Central.  Gellir cyrchu llyfrau ar-lein unrhyw bryd neu mae dewisiadau cyfyngedig ar gael ble gellir llwytho i lawr: mae dawsonera yn caniatáu llwytho i lawr am 1-2 ddiwrnod ac mae Proquest Ebook Central yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o lwytho i lawr (angen Argraffiad Digidol Adobe).  Mae gennym dros 106,000 o deitlau ar Proquest Ebook Central – gallwch gyrchu’r safle’n uniongyrchol i chwilio ar draws testun llawn y casgliad ac adeiladu eich silff lyfrau ar-lein eich hun er mwyn gallu cyrchu eich hoff deitlau’n rhwydd.

Erthyglau mewn cylchgronau
I chwilio am erthygl benodol neu ar destyn penodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (articles & more) a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch.  Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan ein tudalennau Library Guides wybodaeth ar e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi, megis basau data papurau newydd.  Cewch ddod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?
Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth yn ystod oriau agor ar: customerservice@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500. Gallwch gysylltu â ni trwy ein tudalennu facebook neu ar twitter hefyd.

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Mae Prifysgol Abertawe yn eich croesawu i’w meddalwedd Rhestr Ddarllen newydd:
Ex Libris Leganto

Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r brand ‘iFind Reading’ i gynnig Leganto i ddefnyddwyr, er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth. Mae Leganto hefyd wedi gallu trosi ein rhestrau blaenorol sy’n golygu eu bod yn barod i’w defnyddio yn y system newydd.

Bydd y llwyfan newydd yn ei gwneud hi’n hawdd creu, cael mynediad i, a rheoli rhestrau adnoddau cwrs. Gall hyfforddwyr greu, cynnal a rhannu rhestrau adnoddau sy’n cynnwys pob math o ddeunyddiau, gall llyfrgellwyr ddarparu adnoddau’n fwy effeithlon a chefnogi mwy o gyrsiau, a gall myfyrwyr gael mynediad at bob deunydd cwrs mewn un lle ac o unrhyw ddyfais.
Mae Leganto yn integreiddio’n agos â’r system Rheoli Llyfrgell, yn ogystal â systemau rheoli dysgu, gwasanaethau darganfod llyfrgell, apiau symudol, adnoddau dyfynnu a systemau campws eraill.

Byddwn yn eich rhoi gwybod i chi am sesiynau hyfforddi a sesiynau galw heibio a fydd yn cael eu cynnal dros gyfnod yr haf. Byddwn hefyd yn cynnig canllawiau fideo a thestun ar-lein helaeth i’r gwasanaeth newydd ac rydym yn hapus i ddelio ag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu ganllawiau rydych eu hangen ar ddefnyddio’r Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

 

Swansea University welcomes you to its new Reading List software:
Ex Libris Leganto

We will continue to use the brand ‘iFind Reading’ to offer Leganto to customers thus ensuring a continuity of service.

We have been able to migrate our prior lists, which means they are ready to go in the new system. The new platform will make it easy and engaging to create, access, and manage course resource lists. Instructors can build, maintain, and share resource lists that include all material types, librarians will receive data from the system to help make purchasing decisions and students can access all course materials in one place and from any device.

Leganto tightly integrates with our Library Management system as well as learning management systems, library content discovery services, citation tools, and other campus systems.

We will notify you of training sessions and drop ins over the summer period. We will also offer extensive online video and text guides to the new service and are happy to deal with any enquiries you have or guidance you need to getting going with Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

 

Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang 2018 #GAAD

A oeddech chi’n gwybod, yn ogystal â’r llyfrau sydd ar silffoedd y llyfrgell, bod gennym fynediad at nifer o deitlau tetsun-llawn electronig? Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fo galw uchel am deitl, gan ei fod yn rhoi cyfle i fwy o bobl gael gafael arno.

Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd. Mae ein prif lwyfannau e-lyfrau yn cynnig y gallu i chwilio o fewn testun y llyfr a gwneud nodiadau ar gyfer y dyfodol.

Angen mwy o wybodaeth neu help?

Edrychwch ar ein canllawiau llyfrgell defnyddiol:
http://libguides.swansea.ac.uk/?b=p

Neu gofynnwch i’ch llyfrgellwyr pwnc cyfeillgar!
http://libguides.swansea.ac.uk/c.php?g=656553

Global Accessibility Awareness Day 2018 #GAAD

Did you know that as well as the books on the library shelves, we also have access to many electronic full text titles? This can be useful if there is high demand for a title, since it gives more people a chance to access it.

E-books offer the convenience of off-campus access for students who may not be able to make regular visits to the library. Our main e-book platforms offer the ability to search within the text of the book and to make notes for future reference.

 Need more information or help?

Go to our handy library guide:
http://libguides.swansea.ac.uk/ld.php?content_id=20821975
Alternatively, ask your friendly subject librarians!
Subject teamsLogo for Global accessibility awareness day

May 17th, 2018

Posted In: Uncategorized

Rydym yn falch o gyhoeddi fod 2 o Lyfrgellwyr Prifysgol Abertawe wedi cael eu cydnabod ymlith y gorau yng Nghymru.  Mae Andrew Brown (Llyfrgellydd Systemau a Gwasanaethau Casgliadau) a Philippa Price (Llyfrgellydd Pwnc) wedi cyrraedd y rhestr fer Llyfrgellydd y Flwyddyn 2018.  Pob lwc iddynt yn y seremoni wobrwyo i’w chynnal ar Mai 9fed yn Aberystwyth.

We are pleased to announce that 2 of our Swansea University Librarians have been recognized as being amongst the best in Wales. This year Andrew Brown (Collection Services & Systems Librarian) and Philippa Price (Subject Librarian) have made the shortlist for the Welsh Librarian of the Year Award 2018.  We wish them both the best of luck in the award ceremony to be held on May 9th at Aberystwyth.

April 24th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

We currently have on display at our Singleton Park Library books published in recent years on Welsh related themes. These include novels set in Wales and / or written in Welsh, travel guides and books about Welsh history.

If you would like to view or borrow any of these books, just ask at the Information Desk.

You will find many more books and other items on Welsh related themes in the W/ section on Level 1 West. Ask at the Information Desk if you need help locating this.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arddangosir ar hyn o bryd yn Llyfrgell Parc Singleton llyfrau a gyhoeddwyd yn y blynyddoedd diwethaf ar themâu Cymreig cysylltiedig. Yn eu plith mae nofelau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a / neu wedi’u hysgrifennu yn Gymraeg, teithlyfrau a llyfrau am hanes Cymru.

Os hoffech edrych ar unrhyw un o’r llyfrau hyn neu eu benthyca, gofynnwch i’r staff wrth y Ddesg Wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i fwy o lyfrau ac eitemau eraill ar themâu Cymreig cysylltiedig yn Lefel 1 Gorllewin, adran/W. Gofynnwch i’r staff wrth y Ddesg Wybodaeth am help i ddod o hyd i’r llyfrau.

 

 

 

 

 

March 14th, 2018

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University