To celebrate the 80th anniversary of the 1937 Library building, Andrew Green will talk about prospects for collections – analogue and digital, national and local – in humanities research and learning.

I ddathlu 80fed mlynedd adeilad y Llyfrgell 1937, bydd Andrew Green yn siarad am ragolygon ar gyfer casgliadau – analog a digidol, cenedlaethol a lleol – mewn ymchwil y dyniaethau a dysgu.

Free event, no ticket required – Monday 11 December, 5pm, Taliesin Arts Centre
Digwyddiad am ddim, nid oes angen tocyn – Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017, 5pm, Canolfan Celfyddydau Taliesin

November 29th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , , ,

 

 

 

 

‘5 days of EndNote’ is an open online course for Swansea University students. The course will run between the 6th and 10th November 2017.

How the course will work

Each day there will be a new blog post that will talk you through using EndNote Online. We will start with the basics of creating an account, but by the end of the week you will be able to use EndNote to insert citations and references lists in your word documents.

The course will cover:

  • Creating an EndNote Online account
  • Entering references manually
  • Importing references
  • Organising and sharing your references
  • Creating bibliographies/references lists
  • Using EndNote with word to insert citations and reference lists.

How to join in

Visit https://5daysofendnote.wordpress.com/ and sign up to follow the blog by email. We will also tweet links to the new posts each day from @SwanseaUniLib using the hashtag #su5doe

October 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae ‘5 niwrnod o EndNote’ yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 6 a 10 Tachwedd.

 

 

 

 

Sut bydd y cwrs yn gweithio.

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio EndNote Online. Byddwn yn dechrau gydag elfennau sylfaenol creu cyfrif, ond erbyn diwedd yr wythnos byddwch yn gallu defnyddio EndNote i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:
• Creu cyfrif EndNote Online
• Gosod cyfeiriadau
• Mewnforio cyfeiriadau
• Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
• Creu llyfryddiaethau/rhestri cyfeiriadau
• Defnyddio EndNote gyda Word i fewnosod rhestri cyfeiriadau a dyfyniadau

Sut i ymuno
Ewch i https://5daysofendnote.wordpress.com a chofrestrwch i ddilyn y blog drwy e-bost. Byddwn yn trydar dolenni i’r postiadau newydd bob dydd o @SwanseaUniLib gan ddefnyddio’r hashnod #su5doe

October 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Singleton Park Library now has four group study rooms available for Swansea University students to use. They are located in the centre of the Study Hall on level 3 and each room can accommodate up to six people.

The rooms are bookable for a maximum period of 2 hours per day via our website and you can book a room up to two weeks in advance.

For more details contact the Information Desk in person, email customerservice@swansea.ac.uk or telephone (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Mae nawr gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent wedi’u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3, ac mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl.

Gallwch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd trwy ein wefan ac gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a’r Ddesg Wybodaeth mewn person, e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500.

October 26th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,


Do you need to copy a chapter, an article, or an extract for teaching? The Library Scanning Service produces digital copies from our print collections so that students can benefit from direct online access to their course reading.

The service provides:

• High-quality PDF scans with searchable text.
• User-friendly links for Blackboard and reading lists. If you have an iFind reading list, we will automatically populate it with your requested content.
• Compliance with the Copyright Licencing Agency (CLA) Higher Education Licence to prevent copyright infringement.
• Usage statistics to inform your teaching.

What we can copy
The University’s CLA licence permits the copying of one chapter from a book, one article from a journal issue, or 10% of a total publication (whichever is greater). Information on permissions for other published formats can be found on our webpage.

Make a request
To make a request, please complete a Digitisation Request Form and return it to Document Supply Services at: dscs@swansea.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized

A oes angen copi o bennod, erthygl neu ddyfyniad arnoch ar gyfer addysgu? Mae Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o’n casgliadau print er mwyn i fyfyrwyr elwa o fynediad ar-lein uniongyrchol at ddeunydd darllen eu cwrs.

Mae’r gwasanaeth yn darparu:

• Sganiau PDF ansawdd uchel â thestun y gellir ei chwilio.
• Dolenni hawdd eu defnyddio ar gyfer Blackboard a rhestri darllen. Os oes gennych restr ddarllen iFind, byddwn yn ei llenwi’n awtomatig â’r cynnwys y gwnaethoch gais amdanynt.
• Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint.
• Ystadegau defnydd i gyfeirio’ch addysgu.

Beth allwn ei gopïo
Mae trwydded CLA y Brifysgol yn caniatáu copïo un bennod o lyfr, un erthygl o rifyn cyfnodolyn neu 10% o gyfanswm cyhoeddiad (pa un bynnag sydd fwyaf). Mae gwybodaeth am ganiatâd ar gyfer fformatau eraill a gyhoeddwyd ar gael ar ein tudalen we.

Gwneud cais
I wneud cais, cwblhewch Ffurflen Cais am Ddigido a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau yn: dscs@abertawe.ac.uk

September 21st, 2017

Posted In: Uncategorized

The July Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Gorffennaf ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

July 7th, 2017

Posted In: Uncategorized

Department of Adult Continuing Education &
South Wales Miners’ Library Seminar Series

Missionaries and Visionaries: A Century of Adult Education by
Swansea University, 1920-2020

Friday 23 June 2017 at 2.30pm in the Council Chamber, Singleton Abbey. Tea and coffee will be available from 2.15pm

Emeritus Professor Hywel Francis
The Extra-mural legacy

Professor Hywel Francis was appointed Local History Tutor, Department of Extra-Mural Studies, UC Swansea in 1974. From 1992-1999, he was Professor of Continuing Education in the Department.

Dr Geoffrey Thomas
The Extra-mural tradition: a personal recollection from the 1960’s and 1970’s

Dr Geoffrey Thomas was formerly Staff Tutor, Department of Extra-Mural Studies, UC Swansea, 1967-78 and Director, University of Oxford Department for Continuing Education, 1986–2007. Since 2008, he has been President Emeritus, Kellogg College.

To book a place or for further information, please contact Siân Williams Tel: 01792 518603 or email: miners@swansea.ac.uk 


Adran Addysg Barhaus Oedolion a Cyfres Darlithoedd Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Cenhadon a Gweledyddion: Canrif o Addysg Oedolion gan  Prifysgol Abertawe, 1920-2020

Dydd Gwener, 23ain o Fehefin 2017 am 2.30yp yn Siambr y Cyngor, Abaty Singleton  Bydd te a choffi ar gael ar ol 2.15 yp

Athro Emeritws Hywel Francis

Etifeddiaeth Efrydiau Allanol

Penodwyd yr Athrto Hywel Francis i Diwtor Hanes Lleol, Adran Efrydiau Allanol, PC Abertawe yn 1974. Rhwng 1992-1999, ef oedd Athro Addysg Barhaus yn yr Adran.

Dr Geoffrey Thomas

Y traddodiad efrydiau allanol: atgofion personol o’r 1960au a 1970au

Roedd  Dr Geoffrey Thomas yn Diwtor Staff, Adran Efrydiau Allanol, PC Abertawe, 1967-78 ac wedyn Cyfarwyddwr Adran Addysg Barhaus Prifysgol Rhydychen, 1986-2007. Ers 2008, penodwyd i Llywydd Emeritws, Coleg Kellogg.

I archebu lle neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân Williams   Ffôn: 01792 518603 neu e-bost: miners@abertawe.ac.uk

June 15th, 2017

Posted In: Uncategorized

The Archives and the University Centenary

In order to celebrate the centenary of Swansea University, the Richard Burton Archives are working on a project to catalogue the University’s archive collections. These include collections of former students, academic staff, employees and other associates. The involvement of the Archives in the centenary is two-fold. The first aspect is the cataloguing and preservation of material to facilitate access for centenary and future research. Secondly, the work will increase potential engagement between the archives and other aspects of the university such as the academic departments.

As part of our Heritage Work Placement we contributed to the project by listing personal and institutional collections, summarising oral history recordings from the Voices of Swansea: 1920-2020 Oral History Project, and identifying copyright issues within the student newspaper collection. The wealth of sources spanning throughout the 100 years has provided us with a well-rounded knowledge of life at Swansea University. The oral history recordings in particular covered almost all aspects of university life, and their accounts were largely supported by articles in the student newspaper Crefft concerning social life on campus.

The personal and institutional collections are useful sources for researchers investigating the history of the University and its staff and students. The personal collections include documents relating to an individual’s academic and social life while at Swansea University, such as personal correspondence, photographs and exam papers. The institutional collections provide insight into the various workings of the university, including the creation of prospectuses and the building of facilities such as the Law Library and Fulton House.

The student newspapers reveal the importance of community life at the university. The authors tackled political and social issues concerning student life. The oral history recordings appear to support the idea of a close-knit community, with some interviewees noting a change in the student experience in recent years.

The material that we have worked with has provided us with a good knowledge of the history of our university and we are pleased to have been given the opportunity to contribute to the preparations for the University’s centenary.

Benjamin Stephens & Hannah Munkley

Canmlwyddiant yr Archifdy a’r Brifysgol

I ddathlu canmlwyddiant Prifysgol Abertawe mae Archifau Richard Burton yn gweithio ar brosiect i gatalogio casgliadau archif y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys casgliadau gan gyn-fyfyrwyr, staff academaidd, gweithwyr a pherthnasau eraill. Mae gan yr Archifau dwy ran yn nathliadau’r canmlwyddiant. Y rhan gyntaf yw catalogio a chadw deunydd i hwyluso mynediad ar gyfer ymchwil sy’n ymwneud â’r canmlwyddiant ac ymchwil y dyfodol. Yr ail ran yw’r gwaith i gynyddu’r ymgysylltu posib rhwng yr archifau a rhannau eraill o’r brifysgol megis adrannau academaidd.

Fel rhan o’n Lleoliad Gwaith Treftadaeth cyfrannwyd at y prosiect trwy restru casgliadau personol a sefydliadol, rhoi crynodeb ar gyfer recordiadau hanes llafar o Voices of Swansea:    1920-2020 Oral History Project, a chydnabod materion hawlfraint yng nghasgliad papurau newydd y myfyrwyr. Mae’r gwledd o ffynonellau sy’n lledu trwy’r 100 mlynedd wedi rhoi gwybodaeth gadarn i ni am fywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd y recordiadau llafar yn enwedig wedi cynnwys bron pob rhan o fywyd prifysgol a chefnogwyd eu hanesion yn helaeth gan erthyglau ym mhapur y myfyrwyr Crefft ynglyn â bywyd cymdeithasol ar y campws.

Mae’r casgliadau personol a sefydliadol yn ffynonellau defnyddiol ar gyfer ymchwilwyr sy’n archwilio hanes y Brifysgol a’i staff a’i myfyrwyr. Mae’r casgliadau personol yn cynnwys dogfennau sy’n ymwneud â bywyd academaidd a bywyd cymdeithasol unigolyn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe megis gohebiaeth bersonol, lluniau a phapurau arholiad. Mae’r casgliadau sefydliadol yn rhoi ciplun o amryw weithredoedd y brifysgol gan gynnwys llunio’r prosbectws ac adeiladu cyfleusterau megis Llyfrgell y Gyfraith a Thŷ Fulton.

Datgela papurau’r myfyrwyr bwysigrwydd bywyd cymunedol yn y brifysgol. Aeth yr awduron i’r afael â materion gwleidyddol a chymdeithasol sy’n ymwneud â bywyd myfyrwyr. Ymddengys bod y recordiadau hanesion llafar yn cefnogi’r syniad o gymuned glos ac mae rhai o’r cyfweliadau yn sôn am newid ym mhrofiad y myfyriwr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r deunydd y buom yn gweithio gydag ef wedi rhoi gwybodaeth dda i ni am hanes ein prifysgol ac rydym yn falch o gael cyfle i gyfrannu at y paratoadau ar gyfer canmlwyddiant y Brifysgol.

Benjamin Stephens & Hannah Munkley

 

June 14th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University