Oes angen cymorth  arnoch gyda’ch sgiliau astudio a rheoli amser? Mae yna ap ar gael am hynny!

Mae’n debygol eich bod yn defnyddio apiau bob dydd i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, i ddal i fyny gyda rhaglenni teledu ac i wrando ar gerddoriaeth, ond ydych chi erioed wedi ystyried sut gall apiau gwahanol eich helpu i astudio? Mae DnA wedi llunio rhestr o adnoddau am ddim a allai fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr. Gallwch bori’r rhestr gyfan neu glicio ar dag i gael cymorth mewn maes penodol. Er enghraifft, gallwch ddysgu sut gall apiau fel Evernote a Google Keep eich helpu gyda’ch ymchwil neu ddod o hyd i offer i’ch helpu gyda’ch cyfeirnodi (COFIWCH: mae’n rhaid i chi wirio pa arddull gyfeirnodi dylech ei defnyddio yn eich aseiniad a defnyddiwch ganllawiau’r llyfrgell i sicrhau eich bod yn defnyddio’r fformat cywir gyda’ch cyfeiriadau!).

Rhowch gipolwg ar y dewis i weld a oes modd gwneud eich bywyd yn haws. Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho Arweiniad i Apiau DnA ar ffurf PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Do you need some help with your study skills and time management? There’s an app for that!

You probably use apps every day to stay in touch with friends, catch up on TV and listen to music, but have you ever thought about how different apps can help you with your studies? DnA has compiled a list of free resources that may be helpful for students. You can browse the whole list or click on a tag to find help in a particular area. For example, you can find out how apps like Evernote and Google Keep can help with your research or find tools to help you with your referencing (REMEMBER you must check which referencing style you should use for your assignment and use the library guides to make sure you format your references correctly!).

Take a look at the selection to find out if you can make your life easier. If you prefer, you can download DnA’s App Guide as a PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

ISS Library Services has trial access to a nifty little iPad app, BrowZine, that allows you to create a bookshelf of your favourite journals from amongst our library holdings.

You can also hold copies of articles from those journals that you want to read in your “Saved Articles”.

We need your feedback so please give it a go:

  • From your iPad, find BrowZine in the App Store, download and install it
  • When you open BrowZine for the first time, you will see a list of schools, please select “Swansea University”
  • Enter your ATHENS username and password; these will be the same credentials you use to authenticate with your proxy
  • Select the subject areas and start browsing!

The app is free for you to download.  Currently it is only available for iPad, but Android and iPhone  apps are in development.

NOT all of our journals are available at present on this. We are the first in the UK to trial the app which  comes from the US.

Please let us have your feedback:  c.boucher@swansea.ac.uk


BrowZine – app i’r iPad ar gyfer pori a darllen cyfnodolion ble bynnag yr ydych!

Mae gan Wasanaethau Llyfrgell GGS fynediad prawf i app da iawn ar gyfer yr iPad, BrowZine, sy’n caniatáu i chi greu silff lyfrau o’ch hoff gyfnodolion o blith ein casgliadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd storio erthyglau o’r cyfnodolion hynny yr ydych am eu darllen yn eich “Erthyglau Cadw”.

Mae angen eich adborth arnom felly rhowch gynnig arni:

  • O’ch iPad, dewch o hyd i BrowZine yn yr App Store, lawrlwythwch yr app a’i osod ar eich iPad
  • Pan fyddwch yn agor BrowZine am y tro cyntaf, byddwch yn gweld rhestr o ysgolion, dewiswch “Prifysgol Abertawe”
  • Rhowch eich enw a’ch cyfrinair ATHENS i mewn; yr un manylion yw’r rhain â’r rheiny yr ydych yn eu defnyddio i ddilysu eich procsi
  • Dewiswch y meysydd pwnc a dechreuwch bori!

Mae’r app am ddim i chi lawrlwytho. Dim ond ar gyfer yr iPad y mae ar gael ar hyn o bryd ond mae apps ar gyfer Android ac iPhone wrthi’n cael eu datblygu.

NID YW pob un o’n cyfnodolion ar gael ar yr app ar hyn o bryd. Ni yw’r cyntaf yn y DU i dreialu’r app sy’n dod o’r Unol Daleithiau.

Rhowch eich adborth i ni: c.boucher@abertawe.ac.uk

July 16th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Comment

Swansea University has launched Blackboard Mobile Learn, a free mobile application that brings teaching and learning to mobile devices and gives students access to their course information directly from their smartphones. With elegant, intuitive applications designed specifically for each mobile platform, students can check grades and assignments, view documents, create threaded discussion posts, view course rosters and more. Instructors can also post announcements.

Blackboard Mobile Learn is currently available in native applications for Android, BlackBerry®, and HP webOS smartphones as well as the Apple® iPhone® and  iPod touch®. There is also an HD app for the iPad®.  Students, and staff, can download the apps for free in the appropriate app stores.

For more information about Mobile Learn at Swansea – Open Blackboard click on the HELP tab and type mobile into the search box which will bring up our knowledge base article about installing the app on different devices, or alternatively you can follow this link. We will also be adding tips for using the apps as experience is gained in using them

Please contact blackboard@swansea.ac.uk if you have any questions.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mae Prifysgol Abertawe wedi lansio Blackboard Mobile Learn, cymhwysiad symudol sy’n dod â dysgu ac addysgu i ddyfeisiau symudol ac sy’n rhoi mynediad i fyfyrwyr at wybodaeth eu cyrsiau yn uniongyrchol o’u dyfeisiau smartphones. Gyda chymwysiadau cain, sythweledol wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer pob llwyfan symudol, gall myfyrwyr wirio eu graddau ac aseiniadau, edrych ar ddogfennau, creu fforymau trafod penodol, edrych ar restri cyrsiau a mwy. Gall gyfarwyddwyr hefyd bostio cyhoeddiadau.

Mae Blackboard Mobile Learn ar gael ar hyn o bryd mewn cymwysiadau cynhenid ar gyfer dyfeisiau smartphone Android, BlackBerry®, a HP webOS yn ogystal â’r iPhone® a’r iPod touch® gan Apple®. Ceir cymhwysiad HD hefyd ar gyfer yr iPad®. Gall myfyrwyr a staff lawrlwytho’r cymwysiadau am ddim yn y storau cymwysiadau perthnasol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Mobile Learn yn Abertawe – Agorwch Blackboard cliciwch ar y ddewislen HELP a theipiwch mobile i mewn i’r blwch chwilio a fydd yn agor ein herthygl sylfaen wybodaeth ynglŷn ag arsefydlu’r cymhwysiad ar wahanol ddyfeisiau, neu gallwch ddilyn y cyswllt hwn.  Byddwn hefyd yn ychwanegu canllawiau ynglŷn â defnyddio’r cymwysiadau wrth i ni ennill profiad o’u defnyddio.

Cysylltwch â blackboard@abertawe.ac.uk os oes unrhyw gwestiynau.

January 13th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University