This Saturday 6th June, dog-walkers, cyclists and families of ice cream eaters on the seafront may be stopped in their tracks by the presence of Soapbox Science 2015. The aim of the event is to raise the profile of women in STEMM subjects. This is a mission that can claim a long legacy of women in science who have recognised the need for strong role models to encourage young women to pursue careers in areas traditionally biased towards men. The work of generations of women have opened up the field and captured the imaginations of girls making these career decisions. In the 1920’s a group of women science teachers recognised the importance of their role and joined together to form The Association of Women Science Teachers: Welsh Branch. The records for this ground-breaking association are held at the Richard Burton Archives, Swansea University and make for fascinating reading.

Amongst the records is the first minute book of the Association. Although the initial planning meeting was held in Cardiff, the inaugural meeting took place at Swansea University on 7th May 1921. The Principal, Professor Sibley, emphasised at that meeting the vital importance of nurturing relationships between schools and science colleges – an emphasis that is still very much acted upon by the University today. The minute books also show the respect that the association received from local industry and the interest shown by the members in the ways in which science contributes to contemporary business success. In June 1923, for example “eight members visited Vivian’s Copper works, Hafod, and were shown the electro-deposition process and the sulphuric acid works” and they “saw a leaden chamber in construction”.

A more traditional interpretation of women in science was taken by another speaker. In the Summer term of 1924, following a tour of the Science Laboratories at the university, the members were addressed by a Mr Wakefield. The subject “Agricultural Research as an opening for girls with Science degrees” sounded hopeful. However, his main point noted in the minutes is that “girls who could combine both Art and Botany might take posts as Botanical Artists at Kew or similar institutions.” Perhaps not quite the impact and range of careers the teachers were hoping to inspire their girls to. As the Soapbox Scientists will be able to demonstrate on Saturday, the opportunities available today don’t necessarily require skills in water colours.

For more information about this small, but interesting collection please contact archives@swansea.ac.uk

—————————————————————————————————————————

Os ydych yn mynd â’r ci am dro ar lan y môr ddydd Sadwrn 6 Mehefin, yn mynd am dro ar y beic neu’n mwynhau hufen iâ gyda’r teulu, bydd Gwyddoniaeth Bocs Sebon 2015 yn siŵr o ddenu’ch sylw. Nod y digwyddiad yw cynyddu proffil menywod sy’n dilyn gyrfa mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg (y pynciau STEMM). Ysbrydolir y genhadaeth hon gan dreftadaeth hir o fenywod mewn gwyddoniaeth sydd wedi cydnabod yr angen am rolau model cryf er mwyn annog menywod ifanc i ddilyn gyrfaoedd yr arferid meddwl yn draddodiadol mai meysydd i ddynion oeddent. Mae gwaith cenedlaethau o fenywod wedi agor y maes a thanio dychymyg merched sy’n dewis gyrfaoedd. Yn y 1920au, cydnabu grŵp o fenywod a oedd yn addysgu’r gwyddorau  bwysigrwydd eu rôl ac aethant ati i sefydlu Cymdeithas Menywod sy’n Addysgu’r Gwyddorau: Cangen Cymru. Mae cofnodion y gymdeithas arloesol hon wedi’u cadw yn Archifau Richard Burton Prifysgol Abertawe ac maent yn hynod ddiddorol.

Yn yr archifau ceir llyfr cofnodion cyntaf y Gymdeithas. Er y cynhaliwyd y cyfarfod cynllunio cyntaf yng Nghaerdydd, cynhaliwyd cyfarfod agoriadol y Gymdeithas ym Mhrifysgol Abertawe ar 7 Mai 1921. Yn y cyfarfod hwnnw, pwysleisiodd y Pennaeth, yr Athro Sibley, bwysigrwydd allweddol meithrin perthnasoedd rhwng ysgolion a cholegau gwyddoniaeth – pwyslais sy’n parhau i fod wrth wraidd gweithgareddau’r Brifysgol heddiw. Mae’r llyfrau cofnodion hefyd yn dangos y parch a oedd gan fyd diwydiant lleol tuag at y gymdeithas a diddordeb yr aelodau yn y ffyrdd y gallai gwyddoniaeth gyfrannu at lwyddiant busnes. Ym mis Mehefin 1923, er enghraifft, bu wyth aelod yn ymweld â gwaith copr Vivian yn yr Hafod a chawsant weld y broses electro-dyddodi a’r gwaith asid sylffwrig a gwelsant siambr wedi’i leinio â phlwm yn cael ei hadeiladu.

Cafwyd dehongliad mwy traddodiadol o rôl menywod mewn gwyddoniaeth gan siaradwr arall. Yn nhymor yr haf 1924, yn dilyn taith o’r labordai gwyddoniaeth yn y brifysgol, bu siaradwr o’r enw Mr Wakefield yn annerch yr aelodau. Roedd y pwnc, “Ymchwil Amaethyddol fel gyrfa i ferched â graddau Gwyddoniaeth”, yn swnio’n addawol. Fodd bynnag, ei brif bwynt, fel y nodwyd yn y cofnodion, oedd “y gallai merched a oedd yn gallu cyfuno Celf a Botaneg gymryd swyddi fel Artistiaid Botaneg yng ngerddi Kew neu sefydliadau tebyg.” Efallai nad yr effaith a’r dewis o yrfaoedd yr oedd yr athrawon yn gobeithio ysbrydoli eu merched i anelu amdanynt. Fel y bydd y Gwyddonwyr Bocs Sebon yn ei ddangos ddydd Sadwrn, nid yw’r cyfleoedd sydd ar gael heddiw yn gofyn am sgiliau dyfrlliwiau o angenrheidrwydd.

I gael mwy o wybodaeth am y casgliad bach ond hynod ddiddorol hwn, e-bostiwch archives@abertawe.ac.uk.

June 4th, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University