Vacation borrowing
Vacation loans start on Friday 8th June 2018, items will be due for return on Wednesday 3rd  October 2018.

Using other libraries
If you have gone home for the Summer holiday and would like to use the library of your local university, we have a guide to using the SCONUL Access scheme (PDF) which will help you arrange access during the vacation. You can also contact us at the Issue Desk here about other borrowing schemes that exist – details are on our Visitors’ Information page.

Many of Swansea University’s library resources can be accessed from home – for these you will need to login with your Swansea University email address and usual password.

E-Books
All our e-books can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “Full Text Online” and “Books” listed on the left-hand side of the screen. Click on any title to get the “Online” access link to the e-book.

Our e-books are available via three main websites: dawsonera, EBSCO and Proquest Ebook Central. Books can be accessed online at any time or there are limited download options available: dawsonera allows downloading for 1-2 days and Proquest Ebook Central gives a 14 day download period (Adobe Digital Editions required). We have over 106,000 titles on Proquest Ebook Central – access the site directly to search across the full text of the collection and build your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

Journal Articles
To search for a specific journal article or an article on a topic, use iFind, the library catalogue (articles & more) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. “Full text available” will appear beside those results where you can access the full text article.

If you are using iFind off-campus, you will be prompted to log in with your Swansea University email address and password the first time you submit a search.

If you are using Google Scholar, make sure you set up the link to Swansea University’s subscriptions – we have a guide here (PDF) on how to do this.

If you encounter problems accessing e-journals, try our troubleshooting guide (PDF) which describes some of the most common solutions.


Other Resources
Our Library Guides pages also have information on other e-resources available to you such as newspaper databases. Information about theses can also be found on our library website – full text downloads can be available via the Ethos service for some UK theses.


Need help accessing library resources?
You can contact us during opening hours on 01792 295500 or email us on customerservice@swansea.ac.uk. You can also contact us via our Facebook pages or on Twitter.

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

If you are at home for the holidays and would like to use the library of your local university, you can join the SCONUL Access scheme or any of the other borrowing schemes that exist.  You can find more information on our Visitors’ Information page.

You can also access a vast array of information over the web – use your Swansea University username and password which are your full Swansea University email address and password.

E-Books

We have an ever-increasing collection of e-books which can be found via iFind Discover, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “On-line” and “Book” listed on the left-hand side of the screen.

Journal Articles

To search for a specific journal article, use iFind Research and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box on the bottom right  “Something from a Reading List or Bibliography”.

To look for journal articles on a topic, use iFind Research and select your subject area from the left hand list and then enter some search terms. A “Full Text” button will appear beside those results where you can access the full text article.

Other E-Resources

iFind Research also has information on other e-resources available to you such as newspaper databases.  You will find information about theses on our library website.

Need help accessing library resources?

Contact the information desk on library@swansea.ac.uk or call us on 01792 295697.  You can also contact us via our facebook pages or on twitter.

Os ydych adref am y Pasg  a byddech yn hoffi defnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ymuno a gynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sy’n bodoli.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – defnyddiwch eich enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair sef eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau

Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser a gallwch ddod o hyd iddynt drwy iFind Discover, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Ar-lein” a “Llyfr” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Erthyglau mewn cylchgronau

I chwilio am erthygl benodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind Research a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch ar waelod y dudalen ar y dde  “Something from a Reading List or Bibliography”.

I chwilio am erthyglau mewn cylchgronau ar destun penodol, defnyddiwch iFind Research a dewiswch eich maes pwnc o’r chwith ac yna rhowch rhai termau chwilio i mewn. Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan iFind Research wybodaeth hefyd am e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi megis cronfeydd data papurau newydd.  Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?

Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth ar library@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 295697.  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein tudalennau facebook neu ar twitter.

April 16th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

We have just added further titles to our ebook collection ebrary so you now have access to 106,000 ebooks at the click of a button.  There are books available on a wide variety of subjects including History, Business & Economics, Anthropology, Health, Psychology, Medicine, Engineering, Language & literature and lots more.

Read the books online or download them for up to 14 days, you can even create your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

If you need any further help using this resource please contact library@swansea.ac.ukRydym wedi ychwanegu rhagor o deitlau i’n adnodd ebrary. Trwy clicio unwaith  fe nawr fydd gennych mynediad i 106,000 o e-lyfrau.  Mae llyfrau ar gael ar nifer o bynciau gan gynnwys  Hanes, Busnes ac Economeg, Anthropoleg, Iechyd, Seicoleg, Meddygaeth, Peirianneg, Iaith a Llenyddiaeth a lot mwy.

Darllenwch y llyfrau arlein neu gallwch eu lawrlwytho am hyd at 14 diwrnod.  Gallwch hefyd creu silff lyfrau personol eich hyn, i cael mynediad i’ch ffefrynnau.

Os oes angen rhagor o gyngor arnoch ar sut i ddefnyddio’r adnodd hyn cysylltwch â library@swansea.ac.uk

January 23rd, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment

Our e-books supplied by dawsonera can now be accessed on mobile devices. They are still subject to the publisher’s loan period of 1 or 2 days but repeat downloads are possible. Mobile access requires the free Adobe Reader app (available for Android and iPad/iPhone).

All our e-books can be found in the library catalogue. This link will take you to a sample search for e-books on presentations. As long as you keep the “Retain my current filters” box checked, you can search on other topics and the results will be limited to e-books. Check the link to see where the e-book is from : dawsonera and ebrary are our two main suppliers (ebrary also has a mobile app).

We have updated our E-Books guide (PDF) which covers all three of our E-Book suppliers and has more information on mobile access. If you have any problems with using our e-books (or any comments on the service), please let us know via the usual email: library@swansea.ac.uk

iPad and book

E-lyfrau ar gael ar declynnau symudol

Bellach, mae modd cael gafael ar e-lyfrau a ddarperir gan dawsonera ar declynnau symudol.  Mae cyfnod benthyca’r cyhoeddwr, sef 1 neu 2 ddiwrnod, yn dal yn weithredol, ond mae modd lawrlwytho’r deunydd eto wedyn.  I gael mynediad o declyn symudol, mae angen yr app Adobe Reader, sydd ar gael am ddim ar gyfer teclynnau Android ac iPad/iPhone.

Cewch ddod o hyd i’r cyfan o’n he-lyfrau yng nghatalog y llyfrgell. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i chwiliad enghreifftiol am e-lyfrau ar gyflwyniadau. Cyhyd â’ch bod yn ticio’r blwch “Cadw fy hidlwyr cyfredol”, cewch chwilio am bynciau eraill, a chyfyngir y canlyniadau i e-lyfrau. Cewch edrych ar y ddolen i weld pwy sy’n darparu’r e-lyfr: dawsonera ac ebrary yw ein dau brif gyflenwr (mae gan ebrary app symudol hefyd).

Rydym wedi diweddaru ein llawlyfr e-lyfrau, sy’n cynnwys y cyfan o’r tri chwmni sy’n darparu e-lyfrau i ni, ac sydd â rhagor o wybodaeth am gael mynediad trwy declyn symudol. Os oes gyda chi unrhyw broblem o ran defnyddio’n he-lyfrau (neu unrhyw sylwadau ar y gwasanaeth), cysylltwch â ni yn y cyfeiriad arferol: library@abertawe.ac.uk

 

 

January 3rd, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Your local public library are running a great competition during July. Tell them about your favourite summer read for the chance to WIN a Kobo Glo e-reader!

Welsh libraries are giving you the chance to win a Kobo Glo E-reader, just tell them, in 100 words or less, about your favourite summer holiday book.

All libraries in Wales are now offering e-books for free and there are over 6000 books available to download – fiction titles, biographies and real life stories, children’s books, and a range of business and reference books on subjects from computing to the arts.

Welsh Libraries offer FREE e-books which you can lend for up to 3 weeks at a time.
The e-books service even allows you to reserve an e-book if it is unavailable and, if you provide an email address, you will be alerted as soon as the title becomes available. The service is 24/7, so great for those late night readers who need a new book.

For more information on library e-books in Wales and to upload your entry please visit www.librarywales.org

Mae eich llyfrgell leol yn rhedeg gystadleuaeth gwych yn ystod Mis Gorffennaf.  Rhowch wybod iddynt am eich hoff lyfrau ar gyfer yr haf i gael cyfle i ENNILL e-ddarllenydd Kobo Glo!

Mae llyfrgelloedd Cymru yn rhoi cyfle i chi ennill E-ddarllenydd Kobo Glo trwy ddweud wrthyn nhw, mewn 100 o eiriau neu llai, am eich hoff lyfr ar gyfer gwyliau haf.

Erbyn hyn mae pob llyfrgell yng Nghymru yn cynnig e-lyfrau am ddim ac mae dros 6000 o lyfrau ar gael i’w lawrlwytho – ffuglen, cofiannau a straeon bywyd go iawn, llyfrau plant, a detholiad o lyfrau busnes a chyfeirlyfrau yn amrywio o gyfrifiadura i’r celfyddydau.

Mae llyfrgelloedd Cymru yn cynnig e-lyfrau AM DDIM a gallwch eu benthyg am hyd at 3 wythnos ar y tro.
Mae’r gwasanaeth e-lyfrau hyd yn oed yn gadael i chi roi e-lyfr o’r neilltu os nad yw ar gael. Trwy roi cyfeiriad e-bost fe gewch wybod unwaith y bydd yr e-lyfr yn dod ar gael.  Mae hwn yn wasanaeth 24/7, felly mae’n wych ar gyfer pobl sy’n darllen yn hwyr y nos ac sydd angen llyfr newydd.

I gael gwybod mwy am e-lyfrau llyfrgell yng Nghymru ac i gystadlu, ewch i www.llyfrgellcymru.org

July 1st, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Thanks to everyone who filled out our ebook survey during the recent Module Fair, we had 335 completed forms.  The survey revealed some interesting facts about your views on ebooks:

  • 50% of you have never used ebooks before.
  • 81% of those who had used ebooks before liked using them.
  • The most popular device for reading ebooks on was a laptop.

If you would like to see what ebooks you have access to as part of your studies here at Swansea University please look at our Library catalogue, iFind Discover, type in the name of the book you are looking for and see if it has an online link.  Whether you are studying Law, Nursing, Medicine, Business, Childhood Studies or any other subject, we have ebooks available for you to use.

Congratulations to Sherrin Gotru, a biochemistry and genetics student who won the Kindle which we were giving away in the Module Fair.  Sherrin told us “Ebooks are a lot more practical, I don’t have to carry loads of books around with me.” Congratulations also go to Caroline Sandbakken who won our runner up prize, which was a library goodie bag.

Sherrin Gotru, winner of the Kindle

October 4th, 2011

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment


Swansea University now has a subscription to 7 core medical ebooks from Elsevier.
These are available by following this link:  http://elsevieruk.pdn.ipublishcentral.com/bookshelf

You can also find them by searching by title in our library catalogue iFind Discover

 

The full 7 titles are:

Douglas, G., Nicol, F. and Robertson, C. (eds.) (2009) Macleod’s clinical examination, 12th edn. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier.

Drake, R. L.,Vogl, A. W. and Mitchell, A.W.M. (2010) Gray’s anatomy for students, 2nd edn. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier.

Hall, J. E. and Guyton, A. C. (2011) Guyton and Hall textbook of medical physiology, 12 edn.  Philadelphia: Saunders/Elsevier.

Kumar, P. J. and Clark, M. L. (2009) Kumar & Clark’s clinical medicine, 7th edn. Edinburgh: Saunders Elsevier.

Kumar, V. (2007) Robbins basic pathology, 8th edn. Edinburgh: Saunders Elsevier.

Rang, H. P. (2012) Rang and Dale’s pharmacology, 7th edn. Edinburgh: Saunders Elsevier.

Stevens, A. and Lowe, J. S.  (2004) Human histology, 3rd edn. London: Mosby.August 10th, 2011

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University