We’re pleased to announced that our new resource “Library Guides” have been launched today.  Subject specific Library Guides will help you find the resources you need to succeed at University.  Take a look and let us know what you think.

libguides.swansea.ac.uk

Rydym yn falch o gyhoeddi fod ein adnodd newydd “Library Guides” yn cael ei lawnsio heddiw.  Canllawiau yn benodol ar bynciau a fydd yn eich helpu chi i ddod o hyd i’r adnoddau sy’n galluogu chi i lwyddo yn y Brifysgol. Cymerwch cipolwg ac os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau rhowch wybod i ni.

July 1st, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

If you are at home for the holidays and would like to use the library of your local university, you can join the SCONUL Access scheme or any of the other borrowing schemes that exist.  You can find more information on our Visitors’ Information page.

You can also access a vast array of information over the web – use your Swansea University username and password which are your Students number and normal password.

E-Books

We have an ever-increasing collection of e-books which can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “On-line” and “Book” listed on the left-hand side of the screen.

Journal Articles

To search for a specific journal article, use iFind, the library catalogue (make sure you choose the articles and more tab) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. If you want to look for journal articles on a topic, use iFind, the library catalogue (make sure you choose the articles and more tab) and then enter some search terms connected with your topic. If available a “Full Text” button will appear underneath each result where you can access the full text article.

Other E-Resources

iFind Research also has information on other e-resources available to you such as newspaper databases.  You will find information about theses on our library website.

Need help accessing library resources?

Contact the information desk on library@swansea.ac.uk or call us on 01792 295697.  You can also contact us via our facebook pages or on twitter.

24 hour opening

Don’t forget that both the Bay Library and the Library and Information Centre at Singleton Park are open 24 hours a day, seven days a week.  We will however be CLOSED for three days over the holiday period: Christmas Day (December 25th), Boxing Day (December 26th) and New Year’s Day (January 1st).

Merry Christmas to you all.

Os ydych adref am y gwyliau  a byddech yn hoffi defnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ymuno a gynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sy’n bodoli.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – defnyddiwch eich enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair sef eich rhif myfyriwr a’ch cyfrinair.

E-lyfrau

Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser a gallwch ddod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Ar-lein” a “Llyfr” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Erthyglau mewn cylchgronau

I chwilio am erthygl benodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (gwnewch yn siwr fod y tab erthyglau a mwy wedi ei ddewis), a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch. I chwilio am erthyglau mewn cylchgronau ar destun penodol, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (gwnewch yn siwr fod y tab erthyglau a mwy wedi ei ddewis) ac yna rhowch rhai termau chwilio yn addas i’ch testyn i mewn. Bydd botwm “Testyn llawn” yn ymddangos o dan y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan iFind Research wybodaeth hefyd am e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi megis cronfeydd data papurau newydd.  Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?

Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth ar library@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 295697.  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein tudalennau facebook neu ar twitter.

Ar agor 24 awr

Mae Llyfrgell y Bae a’r Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth ar Gampws Parc Singleton bellach ar agor 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. Byddwn ar gau ar dri diwrnod o’r flwyddyn yn unig: Dydd Nadolig (25 Rhagfyr), Dydd San Steffan (26 Rhagfyr) a Dydd Calan (1 Ionawr).

Nadolig llawen i chi gyd.

December 7th, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

If you are at home for the holidays and would like to use the library of your local university, you can join the SCONUL Access scheme or any of the other borrowing schemes that exist.  You can find more information on our Visitors’ Information page.

You can also access a vast array of information over the web – use your Swansea University username and password which are your full Swansea University email address and password.

E-Books

We have an ever-increasing collection of e-books which can be found via iFind Discover, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “On-line” and “Book” listed on the left-hand side of the screen.

Journal Articles

To search for a specific journal article, use iFind Research and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box on the bottom right  “Something from a Reading List or Bibliography”.

To look for journal articles on a topic, use iFind Research and select your subject area from the left hand list and then enter some search terms. A “Full Text” button will appear beside those results where you can access the full text article.

Other E-Resources

iFind Research also has information on other e-resources available to you such as newspaper databases.  You will find information about theses on our library website.

Need help accessing library resources?

Contact the information desk on library@swansea.ac.uk or call us on 01792 295697.  You can also contact us via our facebook pages or on twitter.

Os ydych adref am y Pasg  a byddech yn hoffi defnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ymuno a gynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sy’n bodoli.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – defnyddiwch eich enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair sef eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau

Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser a gallwch ddod o hyd iddynt drwy iFind Discover, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Ar-lein” a “Llyfr” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Erthyglau mewn cylchgronau

I chwilio am erthygl benodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind Research a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch ar waelod y dudalen ar y dde  “Something from a Reading List or Bibliography”.

I chwilio am erthyglau mewn cylchgronau ar destun penodol, defnyddiwch iFind Research a dewiswch eich maes pwnc o’r chwith ac yna rhowch rhai termau chwilio i mewn. Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan iFind Research wybodaeth hefyd am e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi megis cronfeydd data papurau newydd.  Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?

Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth ar library@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 295697.  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein tudalennau facebook neu ar twitter.

April 16th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

We have just added further titles to our ebook collection ebrary so you now have access to 106,000 ebooks at the click of a button.  There are books available on a wide variety of subjects including History, Business & Economics, Anthropology, Health, Psychology, Medicine, Engineering, Language & literature and lots more.

Read the books online or download them for up to 14 days, you can even create your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

If you need any further help using this resource please contact library@swansea.ac.ukRydym wedi ychwanegu rhagor o deitlau i’n adnodd ebrary. Trwy clicio unwaith  fe nawr fydd gennych mynediad i 106,000 o e-lyfrau.  Mae llyfrau ar gael ar nifer o bynciau gan gynnwys  Hanes, Busnes ac Economeg, Anthropoleg, Iechyd, Seicoleg, Meddygaeth, Peirianneg, Iaith a Llenyddiaeth a lot mwy.

Darllenwch y llyfrau arlein neu gallwch eu lawrlwytho am hyd at 14 diwrnod.  Gallwch hefyd creu silff lyfrau personol eich hyn, i cael mynediad i’ch ffefrynnau.

Os oes angen rhagor o gyngor arnoch ar sut i ddefnyddio’r adnodd hyn cysylltwch â library@swansea.ac.uk

January 23rd, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment

Our e-books supplied by dawsonera can now be accessed on mobile devices. They are still subject to the publisher’s loan period of 1 or 2 days but repeat downloads are possible. Mobile access requires the free Adobe Reader app (available for Android and iPad/iPhone).

All our e-books can be found in the library catalogue. This link will take you to a sample search for e-books on presentations. As long as you keep the “Retain my current filters” box checked, you can search on other topics and the results will be limited to e-books. Check the link to see where the e-book is from : dawsonera and ebrary are our two main suppliers (ebrary also has a mobile app).

We have updated our E-Books guide (PDF) which covers all three of our E-Book suppliers and has more information on mobile access. If you have any problems with using our e-books (or any comments on the service), please let us know via the usual email: library@swansea.ac.uk

iPad and book

E-lyfrau ar gael ar declynnau symudol

Bellach, mae modd cael gafael ar e-lyfrau a ddarperir gan dawsonera ar declynnau symudol.  Mae cyfnod benthyca’r cyhoeddwr, sef 1 neu 2 ddiwrnod, yn dal yn weithredol, ond mae modd lawrlwytho’r deunydd eto wedyn.  I gael mynediad o declyn symudol, mae angen yr app Adobe Reader, sydd ar gael am ddim ar gyfer teclynnau Android ac iPad/iPhone.

Cewch ddod o hyd i’r cyfan o’n he-lyfrau yng nghatalog y llyfrgell. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i chwiliad enghreifftiol am e-lyfrau ar gyflwyniadau. Cyhyd â’ch bod yn ticio’r blwch “Cadw fy hidlwyr cyfredol”, cewch chwilio am bynciau eraill, a chyfyngir y canlyniadau i e-lyfrau. Cewch edrych ar y ddolen i weld pwy sy’n darparu’r e-lyfr: dawsonera ac ebrary yw ein dau brif gyflenwr (mae gan ebrary app symudol hefyd).

Rydym wedi diweddaru ein llawlyfr e-lyfrau, sy’n cynnwys y cyfan o’r tri chwmni sy’n darparu e-lyfrau i ni, ac sydd â rhagor o wybodaeth am gael mynediad trwy declyn symudol. Os oes gyda chi unrhyw broblem o ran defnyddio’n he-lyfrau (neu unrhyw sylwadau ar y gwasanaeth), cysylltwch â ni yn y cyfeiriad arferol: library@abertawe.ac.uk

 

 

January 3rd, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Did you know it’s National Libraries Day on the 9th February 2013?

To celebrate here’s a reminder about some of the libraries you have access to for free!

Swansea Central Library – located in Swansea’s Civic Centre you’ll find thousands of books, music scores, DVDs and CDs to borrow, as well as an amazing children’s area. It has 63 public pc’s and free access to the virtual library with a range of useful resources including free access to Ancestry.co.uk

SCONUL Access scheme – Swansea University is a member of the SCONUL Access scheme.  This allows academic staff,  research postgraduate student, part-time, distance learning or placement students to borrow from other HE libraries across the UK who are members of the scheme.  Even if you don’t fall into these categories of student you may also be able to use other Higher Education libraries in the scheme for reference use.  Ask a member of staff for more details.

National Library of Wales – If you are planning a trip to Aberystwyth you can apply online for a reader’s ticket before you visit.  Can’t make it to Aber?  As long as you live in Wales and have a Welsh postcode you can register for remote access to all the Library’s subscribed electronic resources for free – resources include Gale Virtual Reference Collection, KnowUK, Newsbank and lots more.

A wyddoch chi ei fod yn Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd ar 9fed Chwefror 2013?

I ddathlu dyma atgofiad ar rhai o’r llyfrgelloedd a gallwch cael mynediad i am ddim!

Llyfrgell Ganolog Abertawe – wedi’i leoli yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe, mae yna miloedd o lyfrau, sgorau cerddoriaeth, DVDs a CDs i’w benthyca, yn ogystal ag ardal blant wych.  Mae gan y Llyfrgell 63 o gyfrifiaduron i’r cyhoedd a mynediad am ddim i’r rhith-lyfrgell, gydag amrywiaeth o adnoddau defnyddiol, gan gynnwys mynediad am ddim i Ancestry.co.uk

Cynllun SCONUL Access – Mae Prifysgol Abertawe yn aelod o gynllun SCONUL Access.  Mae’r cynllun yma yn galluogi staff academaidd,  myfyrwyr ol-radd ymchwil, myfyrwyr rhan amser, myfyrwyr sy’n astudio o bell neu myfyrwyr sy’n dysgu ar leoliad i benthyg eitemau gan llyfrgelloedd Addysg Uwch ledled Prydain sydd hefyd yn aelodau o’r cynllun.  Hyd yn oed os nad ydych yn dod o dan y categoiau yma, gallwch ddefnyddio llyfrgelloedd eraill Addysg Uwch at ddefnydd cyfeirio.  Gofynwch i aeold o staff am rhagor o fanylion.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Gallwch wneud caid am docyn ddarllenwyr arlein cyn ymweld a’r Llyfrgell Genedlaethol.   Methu trafeili i Aberystwyth?   Dim ond eich bod yn byw yng Nghymru gyda cod post Cymreig gallwch cofrestru i gael mynediad i e-Adnoddau y Llyfrgell am ddim – adnoddau yn cynnwys Gale Virtual Reference Collection, KnowUK, Newsbank a lot mwy.

 

February 8th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Web of Science upgraded over the weekend. The main changes to note are:

  • There are more complete citations which have been added to Web of Science to improve cited reference searching.
  • More titles and urls are included
  • You can now search by article title as well as journal title.

For more details on this upgrade please follow this link or contact your Subject Librarians


May 8th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

We have trial access (on campus only) to the British Politics and Society part of Nineteenth Century Collections Online.

British Politics and Society contains a vast number of primary sources, including manuscripts, maps, drawings, newspapers, periodicals, government correspondence, letters, diaries, photographs, posters and pamphlets.  It includes papers of British statesmen, Home Office records and working class autobiographies.  When it is completed in August, following preservation and conservation work at the British Library and the National Archives, it will contain over 1.7 million pages.

Click here to access the trial, no username and password are needed and it is available to us until 31st May 2012.

 

May 1st, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Image courtesy of Jana Lehmann under Creative Commons

If you need to borrow any library materials for the holidays, vacation borrowing has already started and most items will now be due back on Wednesday 25th April.

 

If you are in Swansea over the vacation, the opening hours are on our website. Please note we are open for self-service only over the Easter weekend (6th-9th April) from 8am to 4pm. If you are going home and would like to use the library of your local university, ask at the Issue Desk here before you leave about the SCONUL Access scheme or any of the other reciprocal borrowing schemes that exist.

 

You can also access a vast array of information over the web – for this you will need to set the Athens cookie on the computer you are using, then use your Swansea University Athens username and password which are your full Swansea University email address and password. Information on Athens can be found on the library website.


E-Books

We have an ever-increasing collection of e-books which can be found via the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “On-line” and “Book” listed on the left-hand side of the screen. Or we have tagged some collections of e-books:

Business e-books Finance e-books Marketing e-books Social sciencesocial policycriminologysocial workchildhood psychology nursing medicine


Journal Articles

To search for a specific journal article, use iFind Research and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box on the left “Something from a Reading List or Bibliography”. You can view a short video on this here.

 

To look for journal articles on a topic, use iFind Research and select “Find Something on a topic or subject”. Select your subject area from the drop-down list and then enter some search terms. A “Full Text” button will appear beside those results where you can access the full text article. You can view a short video on this here.

 

Other E-Resources

Our library website has information on other e-resources available to you such as newspaper databases or theses.


Need help accessing library resources?

Contact the information desk on library@swansea.ac.uk or call the Information Desk on 01792 295697.

 

March 29th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

The Citizens Advice Notes (CANS) website is now available off-campus – access information is available on the library catalogue record. You will need to use your Athens account to log in (more information on our website).

CANS has detailed summaries of the laws of England, Wales and Scotland, written in plain English. It is compiled from the original Parliament sources – statutes and statutory instruments and also Codes of Practice and relevant European Directives. It is updated weekly. It clearly differentiates Welsh legislation so is particularly useful for looking at Welsh issues.

Gold statue atop the Old Bailey

(Image by James Cridland courtesy of Creative Commons from Flickr)

February 24th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University