The 8th to 13th October is Libraries Week! This year, the theme is Wellbeing, so we want to find out how we can best help you during your time at Swansea University. There are displays all week in Bay, Singleton and South Wales Miners libraries. We want your feedback! We’re asking the following questions:

  • Does the library meet your needs?
  • How can library staff help you?
  • What services do you need from the library?

You can post your feedback at the displays or email us at customerservice@swansea.ac.uk. You will also see library staff approaching students this week; come and chat to us about how we can help you.

We also have cake! Come to meet a few members of the library team and enjoy some cake and a chat. Everyone welcome, no need to book, different dietary needs are catered for!

Singleton Park Library

Cakes in the Cwtch is 2-3pm on Monday 8th October. Visit our new chill out area on the Level 4 mezzanine.

Bay Library

Cakes in the Café is 2-3pm on Thursday 11th October.

Libraries Week 2018 logo

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,

Mae’n Wythnos Llyfrgelloedd rhwng yr 8fed a’r 13eg o Hydref! Eleni, y thema yw Llesiant, felly rydym eisiau darganfod pa ffordd yw’r un orau i’ch cynorthwyo yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Mae arddangosfeydd drwy’r wythnos yn Llyfrgelloedd y Bae, Singleton a Glowyr De Cymru. Rydym eisiau eich adborth! Byddwn yn gofyn y cwestiynau canlynol:

  • Ydy’r llyfrgell yn bodloni eich anghenion?
  • Sut all staff y llyfrgell eich helpu chi?
  • Pa wasanaethau sydd arnoch eu hangen gan y llyfrgell?

Gallwch rannu eich adborth yn yr arddangosfeydd neu anfon neges e-bost atom: customerservice@swansea.ac.uk. Byddwch hefyd yn gweld swyddogion y llyfrgell yn dod at fyfyrwyr yr wythnos hon; dewch i sgwrsio â ni am sut allwn ni eich cynorthwyo.

Mae gennym gacennau hefyd! Dewch i gyfarfod rhai o aelodau tîm y llyfrgell a mwynhau cacen a sgwrs. Mae croeso i bawb, nid oes angen archebu, byddwn yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol!

Llyfrgell Parc Singleton

Cacennau yn y Cwtsh rhwng 2-3pm ar ddydd Iau’r 8fed o Hydref. Ymwelwch â’n hardal braf, newydd ar Lefel 4 y mezzanine.

Llyfrgell y Bae

Cacennau yn y Caffi rhwng 2-3pm dydd Iau’r 11eg o Hydref.

Logo: Wythnos Llyfrgelloedd 2018

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,

In case you’ve missed this on Facebook, it’s “I love my Library week” this week! Every day until the 14th February we’ll upload a picture with information on how Information Services & Systems (ISS) are improving your academic experience.  We’re giving away a £25 Amazon gift voucher every day until the 14th February! To win, all you have to do is share the daily picture on Facebook.  We’ll pick a random winner every day at 22:00 and announce them in the morning on Facebook.

Want to feedback about the library? Have your say here: http://ow.ly/hztOu

Rhag ofn nad ydych wedi gweld hyn ar Weplyfr, mae’r wythos hon yn wythnos “Dwi’n caru fy llyfrgell”! Pob dydd nes yr 14ed Chwefror fe fyddem yn postio llun newydd gyda gwybodaeth am sut mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS) yn gwella eich brofiad academaidd.  Rydym yn cynnig wobr o docyn Amazon gwerth £25 pob dydd nes 14ed Chwefror! I ennill dim ond rhannu y llun dyddiol ar Weplyfr sydd eisiau.  Byddem yn dewis enillydd pob dydd am 22:00 ac yn ei gyhoeddi y diwrnod nesaf ar Weplyfr.

Dweud eich barn am y llyfrgell yma: http://ow.ly/hztOu

February 11th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University