In the 1920s, in February or March, an inter-collegiate event took place between the university colleges in Wales. This was quite similar to modern day Varsity, but alongside Swansea and Cardiff it also included Bangor and Aberystwyth. This sporting event lasted for a week, even taking place on Saturdays when lectures were usually scheduled, and also included social functions.

Unlike the modern equivalent, which includes 35 different sports, in the 1920s there was only hockey (men and women’s), ‘rugger’ (rugby) and soccer (football). So, how did Swansea fare against its rivals? The rugby team got off to a good start (beating Cardiff in 1923 and 1924) but the women’s hockey wasn’t as successful, being defeated by Bangor in the same years. However, they did defeat Aberystwyth in 1923, with a score of 2-1, and also beat Cardiff in 1924 and 1925 with scores of 4-2 and 3-2.

There were functions every evening throughout the week – dances, theatre, concerts, dinners, debates and socials. In February 1925, a men’s smoker evening on Wednesday was followed by a student pie night on Thursday. At the dances you would have a small programme with a list of dances, with space to write the name of each dance partner (very helpfully a dainty pencil was attached to the dance card).

The week of friendly sporting rivalry and social functions was usually rounded off with a St David’s Day celebration.

——————————————————
Yn y 1920au, bob mis Chwefror neu fis Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad rhyng-golegol rhwng colegau prifysgolion Cymru. Roedd hwn yn debyg i’r Gemau’r Prifysgolion modern, ond roedd Bangor ac Aberystwyth yn cystadlu ochr yn ochr ag Abertawe a Chaerdydd. Roedd yn ddigwyddiad wythnos o hyd, a gynhaliwyd hyd yn oed ar ddydd Sadwrn, pan drefnwyd darlithoedd fel arfer, ac roedd yn cynnwys digwyddiadau cymdeithasol.

Yn wahanol i’r gystadleuaeth fodern, sy’n cynnwys 35 o gampau gwahanol, hoci (dynion a menywod ), rugger (rygbi) a phêl-droed oedd yn unig. Felly, sut wnaeth Abertawe yn erbyn ei gwrthwynebwyr? Dechreuodd y tîm rygbi’n dda (gan faeddu Caerdydd ym 1923 a 1924), ond nid oedd tîm hoci’r menywod mor llwyddiannus, gan golli i Bangor yn yr un blynyddoedd. Gwnaethant faeddu Aberystwyth, fodd bynnag, ym 1923 (2-1), a Chaerdydd hefyd ym 1924 a 1925 (4-2 a 3-2).

Bu digwyddiadau bob nos drwy gydol yr wythnos, gan gynnwys dawnsiau, theatr, cyngherddau, siarad cyhoeddus a nosweithiau cymdeithasol. Fis Chwefror 1925, roedd noson ysmygwyr y dynion ar y nos Fercher, yna noson basteiod i fyfyrwyr ar y nos Iau. Yn y dawnsiau byddai rhaglen fach â rhestr o ddawnsiau, gyda lle i ysgrifennu enw pob partner dawns (i gynorthwyo, rhoddwyd pensil bach gyda’r cerdyn dawnsiau).

Diweddglo’r wythnos o gystadlu cyfeillgar a digwyddiadau cymdeithasol fel arfer fyddai dathliad Dydd Gŵyl Dewi.

April 19th, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , , , , ,

Celebrating Swansea’s Sporting Tradition

In the build up to Varsity the Archives team look back at the very first season of sport at Swansea University. The Archives were delighted to receive this wonderful university cap, which was awarded to David Thomas and dates from the earliest years of the University. David was awarded full colours for Association Football, 1921-1922, and there is a photo of him as part of the team in the ‘The Undergrad’, the college magazine, in 1921. We’re looking forward to seeing photos of Swansea’s Varsity victories in 2013!

Dathlu Traddodiad Chwaraeon Abertawe

Wrth edrych ymlaen at Farsity mae’r tîm Archifau’n edrych yn ôl at y tymor chwaraeon cyntaf un ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd tîm yr Archifau wrth eu bodd i dderbyn y cap prifysgol hyfryd hwn, a roddwyd i David Thomas ac sy’n dyddio o flynyddoedd cynharaf y Brifysgol. Gwobrwywyd David ag anrhydeddau llawn ar gyfer Pêl-droed y Gymdeithas, 1921-1922, a cheir llun ohono fel rhan o’r tîm yn ‘The Undergrad’, cylchgrawn y coleg, ym 1921. Rydym yn edrych ymlaen at weld lluniau o fuddugoliaethau Farsity Abertawe yn 2013!

April 17th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University