The 8th to 13th October is Libraries Week! This year, the theme is Wellbeing, so we want to find out how we can best help you during your time at Swansea University. There are displays all week in Bay, Singleton and South Wales Miners libraries. We want your feedback! We’re asking the following questions:

  • Does the library meet your needs?
  • How can library staff help you?
  • What services do you need from the library?

You can post your feedback at the displays or email us at customerservice@swansea.ac.uk. You will also see library staff approaching students this week; come and chat to us about how we can help you.

We also have cake! Come to meet a few members of the library team and enjoy some cake and a chat. Everyone welcome, no need to book, different dietary needs are catered for!

Singleton Park Library

Cakes in the Cwtch is 2-3pm on Monday 8th October. Visit our new chill out area on the Level 4 mezzanine.

Bay Library

Cakes in the Café is 2-3pm on Thursday 11th October.

Libraries Week 2018 logo

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,

Mae’n Wythnos Llyfrgelloedd rhwng yr 8fed a’r 13eg o Hydref! Eleni, y thema yw Llesiant, felly rydym eisiau darganfod pa ffordd yw’r un orau i’ch cynorthwyo yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe. Mae arddangosfeydd drwy’r wythnos yn Llyfrgelloedd y Bae, Singleton a Glowyr De Cymru. Rydym eisiau eich adborth! Byddwn yn gofyn y cwestiynau canlynol:

  • Ydy’r llyfrgell yn bodloni eich anghenion?
  • Sut all staff y llyfrgell eich helpu chi?
  • Pa wasanaethau sydd arnoch eu hangen gan y llyfrgell?

Gallwch rannu eich adborth yn yr arddangosfeydd neu anfon neges e-bost atom: customerservice@swansea.ac.uk. Byddwch hefyd yn gweld swyddogion y llyfrgell yn dod at fyfyrwyr yr wythnos hon; dewch i sgwrsio â ni am sut allwn ni eich cynorthwyo.

Mae gennym gacennau hefyd! Dewch i gyfarfod rhai o aelodau tîm y llyfrgell a mwynhau cacen a sgwrs. Mae croeso i bawb, nid oes angen archebu, byddwn yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion dietegol!

Llyfrgell Parc Singleton

Cacennau yn y Cwtsh rhwng 2-3pm ar ddydd Iau’r 8fed o Hydref. Ymwelwch â’n hardal braf, newydd ar Lefel 4 y mezzanine.

Llyfrgell y Bae

Cacennau yn y Caffi rhwng 2-3pm dydd Iau’r 11eg o Hydref.

Logo: Wythnos Llyfrgelloedd 2018

October 8th, 2018

Posted In: Library Event

Tags: ,

To celebrate the 80th anniversary of the 1937 Library building, Andrew Green will talk about prospects for collections – analogue and digital, national and local – in humanities research and learning.

I ddathlu 80fed mlynedd adeilad y Llyfrgell 1937, bydd Andrew Green yn siarad am ragolygon ar gyfer casgliadau – analog a digidol, cenedlaethol a lleol – mewn ymchwil y dyniaethau a dysgu.

Free event, no ticket required – Monday 11 December, 5pm, Taliesin Arts Centre
Digwyddiad am ddim, nid oes angen tocyn – Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017, 5pm, Canolfan Celfyddydau Taliesin

November 29th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University