Have you seen our new blog about reading for pleasure? Reading fiction is an excellent way to relax and look after your wellbeing. It can even help you to live longer! We know that there are lots of other things competing for your time at university – lectures, assignments, a job, spending time with friends… – but we’d like to help find a moment every day or every week to relax with a good book. You’ll feel better for it!

If you’re looking for some fiction to read, South Wales Miners Library and Singleton Park Library both have well-stocked literature sections that include popular authors. We’ve also added some fiction titles to our Wellbeing Collections in Bay Library and Singleton Park Library:

Bay Library

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Singleton Park Library

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Discover a world of wellbeing – in a book!

Libraries Week 2018 slogan: My time. My space. My library

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,

A ydych wedi gweld ein blog newydd am ddarllen er mwynhad? Mae darllen ffuglen yn ffordd wych o ymlacio ac edrych ar ol eich llesiant. Gall darllen hyd yn oed eich cynorthwyo i fyw yn hirach! Rydym yn gwybod bod llawer o bethau eraill yn cystadlu am eich amser yn y brifysgol – darlithoedd, aseiniadau, swydd, treulio amser gyda ffrindiau…- ond hoffem eich cynorthwyo i neilltuo ychydig o amser bob dydd neu bob wythnos i ymlacio efo llyfr da. Byddwch yn teimlo’n well drwy wneud hyn!

Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Rydym hefyd wedi ychwanegu rhai teitlau ffuglen at ein Casgliadau Llesiant yn Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Darganfyddwch fyd o les – mewn llyfr!

Slogan: Fy Amser. Fy Lle. Fy Llyfrgell.

October 9th, 2018

Posted In: Literacy, Readaxation, Wellbeing

Tags: ,

Swansea University Libraries are encouraging you all to de-stress and exercise your minds with a free book giveaway. The “Blind Book Date” is using donations from staff, students, and publishers to provide an opportunity to try something new this Valentine’s day – and curl up for a close encounter with a good book on 14th February 2018.

Research from University of Sussex has shown that reading can reduce stress levels by 68 per cent. However, there is a whole range of benefits that reading for pleasure can bring.

The generosity of the publishers we approached to take part in our giveaway this year was quite overwhelming. A big thank you to Honno, Parthian, and Seren for a selection of contemporary and classic titles by writers from Wales.

All of our campus libraries – Singleton Park, Bay, and Saint David’s Park – will have free Blind Book Dates to keep you company. The Miners Library will be using books donated by their visitors to raise money for charity Book Aid. When you have finished reading the book of your choice then please share the experience with friends, family, or donate to one of the university book swaps in your campus library or café.

Spread the love of reading for Valentine’s Day and beyond.

February 13th, 2018

Posted In: Library Event, Uncategorized, Wellbeing

Tags: , , , , ,

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn annog pob un ohonoch i ymlacio eich meddwl gyda llyfr am ddim. Mae “Dêt Darllen” yn defnyddio cyfraniadau gan staff, myfyrwyr a chyhoeddwyr er mwyn rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth newydd y Dydd Sant Ffolant hwn – swatio’n glyd gyda llyfr ar 14 Chwefror 2018.

Mae ymchwil gan Brifysgol Sussex wedi dangos bod darllen yn gallu lleihau lefelau straen 68 y cant. Mae darllen er mwynhad yn gallu arwain at ystod eang o fuddion.

Roedd haelioni’r cyhoeddwyr a ofynnwyd iddynt gymryd rhan eleni yn aruthrol. Diolch yn fawr i Honno, Parthian, a Seren am gasgliad o lyfrau cyfoes a chlasuron gan awduron o Gymru.

Bydd gan bob un o’n llyfrgelloedd campws – Parc Singleton, y Bae a Pharc Dewi Sant – “Ddêts Darllen” am ddim i gadw cwmni i chi. Bydd Llyfrgell y Glowyr yn defnyddio llyfrau a gyfrannwyd gan eu hymwelwyr i godi arian at elusen Book Aid. Pan fyddwch wedi gorffen darllen y llyfr o’ch dewis cofiwch rannu’r profiad gyda’ch ffrindiau, teulu, neu gyfrannu at un o’r blychau cyfnewid llyfrau yn y llyfrgell neu’r caffi ar eich campws.

Lledaenwch gariad at ddarllen ar gyfer Dydd Sant Ffolant a thu hwnt.

February 13th, 2018

Posted In: Library Event, Uncategorized, Wellbeing

Tags: , , ,


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University