The latest issue of the University’s research magazine, Momentum, is now available.

Get the latest news on our research, including:

 • Bloodhound – the supersonic car
 • Plankton, Big Data, and refugees in Wales
 • Peter Higgs and Lyn Evans – CERN, bosons and the Swansea connection

Momentum

Mae rhifyn newydd cylchgrawn ymchwil y Brifysgol, Momentwm, nawr ar gael.

Newyddion diweddaraf am ein ymchwil, gan gynnwys:

 • Bloodhound – car uwchsonig
 • Plancton, Data Mawr, a ffoduriaid yng Nghymru
 • Peter Higgs a Lyn Evans – CERN, bosons, a’r cysylltiad Abertawe

December 18th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags:

Mae #ffrwd yn ofod newydd i newyddion, pytiau ymchwil a digwyddiadau yn ymwneud ag ymchwil Cymraeg a’r gobaith yw y bydd yn fodd o ledaenu gwybodaeth am y gwaith ymchwil cyffrous sydd yn digwydd ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Bydd #ffrwd yn cael ei lansio am 3.30 ar ddydd Iau yr 8fed o Awst ym Mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a’r Cyffiniau a bydd Dr. Dylan Phillips o’r Coleg, Dr. Eleri Pryse, cadeirydd Bwrdd Golygyddol Gwerddon a Dr. Hywel Griffiths, is-olygydd Gwerddon yn trafod eu gobeithion ar gyfer dyfodol #ffrwd.

Os ydych yn ymchwilio ar brosiect cyffrous, newydd gyhoeddi papur neu ar fin cyflwyno mewn cynhadledd, eisiau hyrwyddo darlith neu gyfarfod mae #ffrwd eisiau clywed gennych chi. Cysylltwch â @Gwerddon neu gwybodaeth@gwerddon.org.

#ffrwd - gofod newydd i ymchwil Cymraeg

Image courtesy of Gwerddon

#ffrwd is the new Welsh language portal for events, news and research updates relating to Welsh research, the hope is this space will help promote the exciting research work which is taking place in Wales and beyond.

#ffrwd will be launched at 3.30 on Thursday 8th August at the National Eisteddfod in Dinbych in the Coleg Cymraeg tent.  Dr. Dylan Phillips from Coleg Cymraeg, Dr. Eleri Pryse, Chairperson of Gwerddon’s Editorial board and Dr. Hywel Griffiths, Gwerddon’s Deputy Editor will be discussing their hopes for the future of #ffrwd.

If you are involved in exciting research, have published a paper, are about to present at a conference or want to promote a lecture or meeting then please contact #ffrwd@Gwerddon or gwybodaeth@gwerddon.org.

August 8th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

ISS Library Services has trial access to a nifty little iPad app, BrowZine, that allows you to create a bookshelf of your favourite journals from amongst our library holdings.

You can also hold copies of articles from those journals that you want to read in your “Saved Articles”.

We need your feedback so please give it a go:

 • From your iPad, find BrowZine in the App Store, download and install it
 • When you open BrowZine for the first time, you will see a list of schools, please select “Swansea University”
 • Enter your ATHENS username and password; these will be the same credentials you use to authenticate with your proxy
 • Select the subject areas and start browsing!

The app is free for you to download.  Currently it is only available for iPad, but Android and iPhone  apps are in development.

NOT all of our journals are available at present on this. We are the first in the UK to trial the app which  comes from the US.

Please let us have your feedback:  c.boucher@swansea.ac.uk


BrowZine – app i’r iPad ar gyfer pori a darllen cyfnodolion ble bynnag yr ydych!

Mae gan Wasanaethau Llyfrgell GGS fynediad prawf i app da iawn ar gyfer yr iPad, BrowZine, sy’n caniatáu i chi greu silff lyfrau o’ch hoff gyfnodolion o blith ein casgliadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd storio erthyglau o’r cyfnodolion hynny yr ydych am eu darllen yn eich “Erthyglau Cadw”.

Mae angen eich adborth arnom felly rhowch gynnig arni:

 • O’ch iPad, dewch o hyd i BrowZine yn yr App Store, lawrlwythwch yr app a’i osod ar eich iPad
 • Pan fyddwch yn agor BrowZine am y tro cyntaf, byddwch yn gweld rhestr o ysgolion, dewiswch “Prifysgol Abertawe”
 • Rhowch eich enw a’ch cyfrinair ATHENS i mewn; yr un manylion yw’r rhain â’r rheiny yr ydych yn eu defnyddio i ddilysu eich procsi
 • Dewiswch y meysydd pwnc a dechreuwch bori!

Mae’r app am ddim i chi lawrlwytho. Dim ond ar gyfer yr iPad y mae ar gael ar hyn o bryd ond mae apps ar gyfer Android ac iPhone wrthi’n cael eu datblygu.

NID YW pob un o’n cyfnodolion ar gael ar yr app ar hyn o bryd. Ni yw’r cyntaf yn y DU i dreialu’r app sy’n dod o’r Unol Daleithiau.

Rhowch eich adborth i ni: c.boucher@abertawe.ac.uk

July 16th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Comment

Our full list of staff training sessions can be found at the ISS Training for Staff page.  The next staff training session will be:

Staff training session – Research impact

 • Thursday 18th April 1-2
 • Training Room 3 in the Library

To book a place please email i.glen@swansea.ac.uk

Learn how to:

 • Raise your research profile using Google Scholar and social media
 • Ensure that the REF captures all the citations to your work
 • Increase access (and potential for citations) to your research outputs
 • Increase your visibility to potential research partners & collaborative funding bids

Image by EyeofEinstein on Flickr, used under Creative Commons licence

Mae manylion llawn am sesiynau eraill sydd ar gael i staff ar y dudalen am hyfforddiant i staff. Mae’r sesiwn hyfforddiant nesaf yn trafod y pwnc:

Effaith Ymchwil

 • Dydd Iau 18 Ebrill 1-2
 • Ystafell Hyfforddi 3 yn y Llyfrgell

Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost ati.glen@abertawe.ac.uk.

Dysgwch sut i:

 • Godi eich proffil cyfryngau gan ddefnyddio Google Scholar a Chyfryngau Cymdeithasol.
 • Gwneud yn siŵr bod y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn dal yr holl gyfeiriadau at eich gwaith.
 • Cynyddu mynediad (a photensial am gyfeiriadau) i’ch allbwn ymchwil.
 • Cynyddu eich gwelededd i bartneriaid ymchwil potensial a chynigion ar gyfer ariannu ar y cyd.

April 10th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Gwerddon yw cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae rhifyn 13 yn rhifyn arbennig sy’n canolbwyntio ar erthyglau yn y Gwyddorau caled.  Mae cynnwys y rhifyn yn deillio o bapurau a gyflwynwyd mewn cynhadledd wedi ei noddi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2012 dan y teitl ‘Planed Gyfnewidiol’.  Mae’r erthyglau a gyhoeddir wedi eu hysgrifennu gan Dr Paula Roberts (Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor), Dr Tegwyn Harris, Dr Rhian Meara (Prifysgol Glasgow) a Dr Sharon Huws (Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth). Gellir darllen yr erthyglau, ynghyd â holl rifynnau’r gorffennol, yn www.gwerddon.org.

Gwerddon is the Welsh language research journal of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Issue 13 is a special issue on the theme of Science, with papers collated from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol conference held in June 2012 entitled ‘The changing planet.’  Articles in this special issue have been written by Dr Paula Roberts (Coleg Cymraeg Cenedlaethol and Bangor University), Dr Tegwyn Harris, Dr Rhian Meara (Glasgow University) and Dr Sharon Huws (Coleg Cymraeg Cenedlaethol and Aberystwyth University). The articles are all available to read online at www.gwerddon.org

March 1st, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

 

Tell us your story!

Has using the Richard Burton Archives made a difference to you or to your research? If so, we want to hear from you. Tell us about what you found and the difference it made and you could win £100 of Amazon vouchers. Entries must be under 500 words and the closing date is 15 March 2013. For more information and an entry form come and visit us in the Archives or see the competition website: www.archiveswales.org.uk/en/have-a-story-to-tell/

Beth yw eich hanes?

Ydy defnyddio Archifau Richard Burton wedi gwneud gwahaniaeth i chi neu i’ch ymchwil? Os felly, rydym am glywed gennych. Dywedwch wrthym am yr hyn y daethoch o hyd iddo, a’r gwahaniaeth a wnaeth, a gallwch ennill talebau Amazon gwerth £100. Rhaid i bob hanes fod yn llai na 500 o eiriau, a’r dyddiad cau yw 15 Mawrth 2013. Am ragor o wybodaeth, a ffurflen gais, dewch i’n gweld yn yr Archifau, neu ewch i wefan y gystadleuaeth: www.archiveswales.org.uk/en/have-a-story-to-tell/

February 15th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University