During our first week at the Richard Burton Archives we learnt about how they scan archival documents. This is an important part of an archivist’s work as it can help to preserve documents by minimising the need for the original to be produced and it can enable access to those who can’t visit. Digitisation can also help promote the wealth of material in the Archives.

 

 

Unlike scanning we’d undertaken previously there were more things to consider with archival documents:

  • Photographs are removed from their protective Melinex sleeves and are only handled when wearing nitrile gloves
  • Quality checks are performed including zooming in on the document to check the image is not distorted, and greyscale checks to ensure the colour has been replicated
  • No alterations are made to the ‘Master Copy’
  • Agreed conventions are used to name the file

 

We used both the flat bed and overhead scanners that the Archives have. This choice of scanners enables a wide variety of documents to be digitally copied and during our placement we had the opportunity to scan photographs and a silk play bill.

 

This experience has shown us how varied the role of an archivist can be and we are interested to find out more about digital preservation and the digitisation of documents.

 

 

 

Yn ystod ein hwythnos gyntaf yn Archifau Richard Burton, dysgasom am sut maent yn sganio dogfennau archifol. Mae hon yn rhan bwysig o waith archifydd ac mae’n gallu helpu i gadw dogfennau trwy leihau’r angen i’r ddogfen wreiddiol gael ei chyflwyno. Hefyd mae’n galluogi’r rhai nad oes modd iddynt ymweld â’r safle i gael mynediad i’r ddogfen. Hefyd gall digideiddio helpu i hyrwyddo’r wledd o ddeunydd yn yr Archifau.

 

Yn wahanol i’r sganio roeddem wedi’i wneud o’r blaen, roedd mwy o bethau i’w hystyried wrth sganio dogfennau archifol:

  • Caiff ffotograffau eu tynnu o’u pocedi Melinex diogelu ac ni chaiff neb gyffwrdd â nhw oni bai ei fod yn gwisgo menig nitril
  • Caiff gwiriadau ansawdd eu cynnal gan gynnwys closio ar y ddogfen i wirio nad yw’r ddelwedd wedi’i hystumio, a chynhelir gwiriadau graddlwyd i sicrhau bod y lliw wedi’i atgynhyrchu
  • Ni wneir unrhyw newidiadau i’r ‘Prif Gopi’
  • Defnyddir confensiynau y cytunwyd arnynt i enwi’r ffeil

 

Buom yn defnyddio’r peiriannau sganio wyneb gwastad a’r peiriannau sganio uwchben sydd gan yr Archifau. Mae cael dewis rhwng y peiriannau sganio yn galluogi amrywiaeth eang o ddogfennau i gael eu copïo yn ddigidol ac yn ystod ein lleoliad cawsom gyfle i sganio ffotograffau a phosteri sidan am sioe.

 

Mae’r profiad hwn wedi dangos i ni pa mor amrywiol y gall rôl archifydd fod ac mae gennym ni ddiddordeb mewn dod o hyd i wybodaeth bellach am gadwraeth ddigidol a digideiddio dogfennau.

April 27th, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

On Monday 13 April we started our two week placement in the Richard Burton Archives as part of the Heritage Skills Programme. Our first task has been to look at Student Union newspapers and records of Seven Sisters Rugby Football Club, and we have been listing the material which is contained in the collections.

 

The Seven Sisters club records consist of minute books, financial records and fixture lists, and cover the history of the club from 1938 to 1995. The documents give an interesting insight into the administration of a rugby club.

 

The Student Union magazines comment on a range of aspects including student life, academic matters, clubs and societies and student involvement in local and national affairs. Through the newspapers it is also possible to trace the involvement with the National Union of Students, NUS. There are two main publications, Crefft (which means craft) and Dawn. Crefft is more of a news publication, whilst Dawn offers more literary and cultural contributions. Within Crefft it is also possible to see students’ opinion on matters of the time, such as music and world news. Also, the Students’ Union frequently had guest speeches from high profile politicians such as James Griffiths and Harold Wilson, which attracted hundreds of students. This collection is extensive and covers from the 1920s, when the publication was called ‘The Undergrad’, to today’s ‘Waterfront’. The collection is an essential resource for anyone researching any aspect of the life of a Swansea University student.

 

We’re looking forward to seeing what the rest of the two weeks has to offer!

 

Jeff Arnett (MA History) and Emma Garland (MA Modern History)

Department of History and Classics

 

Ar ddydd Llun 13 Ebrill, cychwynasom ni ar ein lleoliad dwy wythnos yn Archifau Richard Burton fel rhan o’r Rhaglen Sgiliau Treftadaeth. Ein tasg gyntaf oedd edrych ar bapurau newyddion Undeb y Myfyrwyr a chofnodion Clwb Rygbi Blaendulais, ac rydym wedi bod yn rhestru’r deunydd yn y casgliadau.

 

Mae cofnodion clwb Blaendulais yn cynnwys cofnodion o gyfarfodydd, cofnodion ariannol a rhaglenni’r tymor, sy’n cynnwys y cyfnod o 1938 hyd at 1995. Mae’r dogfennau’n rhoi cipolwg diddorol ar ochr weinyddol clwb rygbi.

 

Mae cylchgronau Undeb y Myfyrwyr yn rhoi sylw i ystod o elfennau gan gynnwys bywyd myfyrwyr, materion academaidd, clybiau a chymdeithasau a chyfranogaeth myfyrwyr mewn materion lleol a chenedlaethol. Trwy’r papurau newydd, y mae hefyd yn bosib olrhain y cysylltiad ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Mae dau brif gyhoeddiad, Crefft a Dawn. Mae Crefft yn fwy o gyhoeddiad newyddion, ond mae Dawn yn cynnig cyfraniadau mwy llenyddol a diwylliannol. Trwy ddarllen Crefft y mae hefyd modd i ni weld barn myfyrwyr ar faterion y cyfnod, fel cerddoriaeth a newyddion y byd. Hefyd, yn aml rhoddwyd areithiau i Undeb y Myfyrwyr gan siaradwyr gwadd megis gwleidyddion proffil uchel fel James Griffiths a Harold Wilson, a ddenodd gannoedd o fyfyrwyr. Mae’r casgliad hwn yn un helaeth ac mae’n cynnwys y cyfnod o’r 1920au, pan ‘The Undergrad’ oedd yr enw ar ‘Waterfront’ heddiw. Mae’r casgliad yn adnodd hanfodol i unrhyw un sy’n ymchwilio i unrhyw agwedd ar fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Rydym yn edrych ymlaen at weld yr hyn sydd gan weddill y ddwy wythnos i’w gynnig!

 

Jeff Arnett (MA Hanes) ac Emma Garland (MA Hanes Modern)

Yr Adran Hanes a’r Clasuron

 

April 23rd, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

On Saturday an audience of 800 people heard Prof Chris Williams talk about the Richard Burton Diaries at the Cheltenham Literature Festival. Today he’s been broadcast to an audience of 5 million when interviewed on NBC’s ‘Today‘. The diaries, held by the Richard Burton Archives, ISS, have recently been published by Yale University Press.

Ddydd Sadwrn daeth cynulleidfa o 800 o bobl i glywed yr Athro Chris Williams yn siarad am Ddyddiaduron Richard Burton yng Ngŵyl Llenyddiaeth Cheltenham. Heddiw mae’n cael ei ddarlledu i gynulleidfa o 5 miliwn tra’n cael ei gyfweld ar ‘Today‘ NBC. Mae’r dyddiaduron, sydd yn cael ei cadw gan Archif Richard Burton, GGS, wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar gan Wasg Prifysgol Yale.

October 15th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University