Did you know that as well as the books on the library shelves, we also have access to many electronic full text titles? This can be useful if there is high demand for a title, since it gives more people a chance to access it. It also means you do not need to come into the library to look for it, since you can access them from wherever you are.

Reading lists

If there are eBook versions of any of the books on your reading list on Blackboard, then you should be able to click on the link there and access it via iFind:

Screen clipping from a reading list

Screen clipping of iFind results

Finding E-Books

All our e-books are in the library catalogue (http://ifind.swan.ac.uk – or access via “iFind” on MyUni).

As explained on Day One, search by keyword or topic on the “Books & more” tab. When viewing the results, use the “Show only” filter on the left for “Full Text Online”:

Screen clipping of iFind results showing the Full Text Online option at the left of the screen

Then scroll down to the “Resource Type” filter and select “Books”:

Screen clipping showing the iFind option to refine results to show just Books

When searching iFind, if there is an eBook version, you will see the Online option

Screen clipping showing the Online feature under book details in iFind

At Swansea University, we have different suppliers/web platforms for our eBooks.

Each of these sites looks and behaves a bit differently but with these common features:

 • They are all accessible on and off campus using a Swansea University login and password.
 • They all restrict printing or saving pages as a PDF to a percentage of the book due to
 • We do not subscribe to all the books on the site: the titles we have are usually in the library catalogue.

Need more information or help?

Go to our handy library guide:

http://libguides.swansea.ac.uk/ld.php?content_id=20821975

Or ask your friendly subject librarians!

Subject teams

November 14th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:

A oeddech chi’n gwybod, yn ogystal â’r llyfrau sydd ar silffoedd y llyfrgell, bod gennym fynediad at nifer o deitlau tetsun-llawn electronig? Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fo galw uchel am deitl, gan ei fod yn rhoi cyfle i fwy o bobl gael gafael arno. Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd.

Rhestrau darllen

Os oes yna fersiynau e-lyfr o unrhyw un o’r llyfrau sydd ar eich rhestr ddarllen ar Blackboard, yna dylech allu clicio ar y dolenni a ddarperir, a chael gafael arnynt drwy iFind:

Screen clipping from a reading list

Screen clipping of iFind results

Dod o hyd i e-lyfrau

Mae ein holl e-lyfrau yng nghatalog y llyfrgell  (http://ifind.swan.ac.uk – neu ewch i “iFind” ar MyUni).

 

Fel yr eglurwyd ar y Diwrnod Cyntaf, chwiliwch yn ôl gair allweddol neu bwnc gan ddefnyddio’r tab “Books & more”. Pan fyddwch yn edrych ar y canlyniadau, defnyddiwch yr hidlydd “Show only” ar y chwith ar gyfer “Full Text Online

Screen clipping of iFind results showing the Full Text Online option at the left of the screen

Yna sgroliwch i lawr i’r hidlydd “Resource Type” a dewiswch “Books”

Screen clipping showing the iFind option to refine results to show just Books

Pan fyddwch yn chwilio ar iFind, os oes yna fersiwn e-lyfr, byddwch yn gweld yr opsiwn Ar-lein

Screen clipping showing the Online feature under book details in iFind

Ym Mhrifysgol Abertawe mae gennym gyflenwyr/llwyfannau gwe gwahanol ar gyfer ein e-lyfrau.

Mae pob un o’r safleoedd hyn yn ymddwyn ac yn edrych yn wahanol, ond mae ganddynt nodweddion tebyg:

 • Gellir cael mynediad at bob un ar, ac oddi ar, y campws drwy ddefnyddio eich manylion mewngofnodi a’ch cyfrinair Prifysgol Abertawe.
 • Mae gan bob safle reolau ynglŷn â hawlfraint, sy’n golygu mai ond canran o’r llyfr y gellir ei argraffu neu ei gadw fel PDF.
 • Nid ydym yn tanysgrifio i’r holl lyfrau ar y safleoedd: mae’r teitlau sydd gennym fel rheol yng nghatalog y llyfrgell.

Angen mwy o wybodaeth neu help?

Edrychwch ar ein canllawiau llyfrgell defnyddiol:

http://libguides.swansea.ac.uk/?b=g&d=a

Neu gofynnwch i’ch llyfrgellwyr pwnc cyfeillgar!

Eich Llyfrgellwyr

November 14th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:

The best way to search for any of the resources provided by Swansea University Library is to use iFind, The Library Catalogue (in-depth guide here).

You can access iFind from our Library page;  your MyUni page or by typing ifind.swan.ac.uk into your browser.

To find a book on iFind, all you need to have is the Author’s Surname and a meaningful word (or two) from the Title of the book.

Cover of the Study Skills Handbook, by Stella Cottrell

For example,

to find The Study Skills Handbook by Stella Cottrell, go to iFind, enter “cottrell” and “study” in the search box (making sure you’re under the Books & more tab!) and click the Search button:

Screen clipping of the iFind search box

(If your list of results is too long just add an extra word from the Title.)

If the Library has purchased this book, a record for it will appear in your results list.

(NB:  Occasionally, when the Library has multiple editions of a book, their records will be grouped together.  Just click on View 4 versions to display the individual records.)

Screen clipping of an iFind result for The Study Skills Handbook

If the Library has purchased the book in print, you will see a link called Library below the record.  Click on this to see what we have, where it is and how to get hold of it:

Screen clipping of iFind record for The Study Skills Handbook

In the panel which appears, you can:

 • see which Library (or libraries) you can find the book at
 • check that there are copies of it available there
 • make a note of the book’s call number (the combination of letters and numbers under the Library’s name)
 • and click on the corresponding Locate link to see a floor plan of where the book is in the Library

Detailed iFind record of The Study Skills Handbook; includes number of copies availble

If a copy is available,

make a note of the call numbercheck the floor plan to see the Level and Wing of the Library that the book is shelved in, and make your way to the shelves.

Floor map of Level 1 West in Singleton Park Library

In the case of our example, the floor plan tells you that

the Singleton Park Library copy of Stella Cottrell’s The Study Skills Handbook 

has a call number  LB2395 .C6 2013

and is on the shelves on Level 1 in the West Wing of the Library.

 

Once at the shelves, look for the call number on the spines of the books.

NB:  On the spine of the book, LB2395 .C6 2013 will appear

LB2395

C6

2013

Next, take the book to one of the Self-Issue Units and follow the on-screen instructions.  (You will find the Units near the Information Desk.)

Any problems, throughout any of the steps so far, please ask at the Information Desk.

You can now take the book home and keep it until you are either finished with it or another user requests it.  Please keep an eye on your student email account for any communications from the Library regarding the books you have on loan.  If the book is recalled, please return it to the Library within 7 days, so as not to incur any fines.

 

If all copies are out on loan,

place a request for the book to be returned to the library so that you can borrow it.     (To do this you would need to login to iFind.)

Screen clipping showing the Request option on an item in iFind

If you cannot find the book on iFind the Library may not own a copy.

You can suggest a book for purchase and the Library will consider your request in the context of your course requirements.

If you are unable to make it to the Library to collect your book,

there are a number of things the Library can do to help make life a little easier.

 

Some of our books are also available as an ebook.  Our next post, tomorrow, will explain how to access the full text of your chosen book without ever having to set foot in the Library!

See you then!

November 13th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:

Y ffordd orau o chwilio am unrhyw adnoddau a ddarperir gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe yw defnyddio iFind, sef Catalog y Llyfrgell (canllaw manwl ar gael yma).

Gallwch gael mynediad at iFind o dudalen y Llyfrgell; eich tudalen Myfyrio neu drwy deipio ifind.swan.ac.uk yn eich porwr.

I gael hyd i lyfr trwy iFind, y cyfan sydd ei angen arnoch yw Cyfenw’r Awdur ac un (neu ddau) o eiriau allweddol o Deitl y llyfr.

Cover of the Study Skills Handbook, by Stella Cottrell

Er enghraifft,

i gael hyd i’r llyfr The Study Skills Handbook gan Stella Cottrell, ewch i iFind, teipiwch “cottrell” a “study” yn y blwch chwilio (gan sicrhau eich bod yn defnyddio’r tab Books & more!) a chliciwch ar y botwm Search:

 

Screen clipping of the iFind search box

(Os bydd eich rhestr o ganlyniadau’n rhy hir, ychwanegwch air arall o’r Teitl.)

Os yw’r Llyfrgell wedi prynu’r llyfr hwn, bydd cofnod ohono’n ymddangos yn eich rhestr o ganlyniadau.

(D.S.: O bryd i’w gilydd, pan fydd gan y Llyfrgell fwy nag un rhifyn o lyfr, bydd y cofnodion wedi’u grwpio gyda’i gilydd. Cliciwch ar View 4 versions i arddangos y cofnodion unigol.)

Screen clipping of an iFind result for The Study Skills Handbook

Os yw’r Llyfrgell wedi prynu’r llyfr print, fe welwch ddolen o’r enw Library o dan y cofnod.  Cliciwch ar y ddolen i weld yr hyn sydd gennym, ymhle y mae ar gael a sut y mae cael gafael arno:

Screen clipping of iFind record for The Study Skills Handbook

Yn y panel sy’n ymddangos, gallwch:

 • weld ym mha Lyfrgell (neu lyfrgelloedd) y gallwch gael y llyfr
 • gwirio bod copïau ohono ar gael yno
 • cofnodi rhif galw‘r llyfr (y cyfuniad o lythrennau a rhifau sydd o dan enw’r Llyfrgell)

a chlicio ar y ddolen Locate gyfatebol i weld cynllun llawr sy’n dangos lleoliad y llyfr yn y Llyfrgell

Detailed iFind record of The Study Skills Handbook; includes number of copies availble

Os bydd copi ar gael,

nodwch y rhif galw, gwiriwch y cynllun llawr i weld ar ba Lefel ac ym mha Adain o’r Llyfrgell y cedwir y llyfr, ac ewch draw at y silffoedd.Floor map of Level 1 West in Singleton Park Library

Yn achos ein henghraifft ni, mae’r cynllun llawr yn dweud mai

LB2395 .C6 2013 yw rhif galw’r copi o The Study Skills Handbook gan Stella Cottrell

sydd yn Llyfrgell Parc Singleton

a’i fod ar y silffoedd ar Lefel 1 yn Adain Orllewinol y Llyfrgell.

 

Unwaith y cyrhaeddwch y silffoedd, chwiliwch am y rhif galw ar feingefnau’r llyfrau.

DS:  Ar feingefn y llyfr, bydd LB2395 .C6 2013 yn edrych fel hyn

LB2395

C6

2013

Yna, ewch â’r llyfr at un o’r Peiriannau Hunan-ddosbarthu a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.  (Fe welwch y peiriannau ger y Ddesg Wybodaeth.)

Os cewch broblemau ag unrhyw rai o’r camau uchod, ewch at y Ddesg Wybodaeth i ofyn am gymorth.

Nawr, gallwch fynd â’r llyfr adref a’i gadw nes y byddwch wedi gorffen ag ef neu nes y bydd defnyddiwr arall yn gofyn amdano.   Cadwch lygad ar eich cyfrif e-bost myfyriwr am negeseuon o’r Llyfrgell ynghylch y llyfrau rydych wedi’u benthyg. Os gelwir y llyfr yn ôl, dychwelwch ef i’r Llyfrgell cyn pen 7 niwrnod er mwyn osgoi dirwyon.

Os bydd pob copi wedi’i fenthyg,

gwnewch gais am i’r llyfr gael ei ddychwelyd i’r llyfrgell er mwyn i chi gael ei fenthyg. (I wneud hyn, byddai angen i chi fewngofnodi i iFind.)

Screen clipping chowing the Request option on an item in iFind

Os na allwch gael hyd i’r llyfr ar system iFind, mae’n bosibl nad yw’r Llyfrgell yn berchen ar gopi ohono.

Gallwch awgrymu llyfr  i’w brynu a bydd y Llyfrgell yn ystyried eich cais yng nghyd-destun gofynion eich cwrs.

Os na fedrwch gyrraedd y Llyfrgell i gasglu eich llyfr,

mae nifer o bethau  y gall y Llyfrgell eu gwneud i hwyluso pethau.

Mae rhai o’n llyfrau ar gael hefyd fel e-lyfrau. Bydd ein postiad nesaf, yfory, yn egluro sut y mae cael mynediad i destun llawn y llyfr rydych wedi’i ddewis heb i chi orfod rhoi troed yn y Llyfrgell!

Fe’ch gwelwn bryd hynny!

 

 

November 13th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:

Did you miss your library induction? Did you go, but can’t remember much about it? 5 Days of Library is here to help! It’s a short online programme to help you make the most of the library. From Monday 12th November till Friday 16th November, we’ll cover:

 • Library hacks
 • Finding and borrowing a book
 • Finding ebooks
 • Finding journal articles
 • Finding specialist information in databases

Sign up to our blog at issnews.swan.ac.uk to receive a new post every day next week. You can also follow us on Twitter and Instagram with the hashtag #su5dol.

5 Days of Library is part of the Assignment Survive and Thrive campaign. Look out for your subject librarians in the library next week – we’ll be talking to you about the support we can offer with referencing and researching for your assignments.

November 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:

A wnaethoch chi fethu cwrs sefydlu’r llyfrgell? Neu a wnaethoch chi fynychu ond eich bod yn cael trafferth cofio’r manylion? Mae 5 Diwrnod Llyfrgell yma i’ch cynorthwyo! Dyma raglen fer ar-lein i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’r llyfrgell. Rhwng dydd Llun 12 Tachwedd a dydd Gwener 16 Tachwedd, byddwn yn trafod

 • Triciau’r llyfrgell
 • Darganfod a benthyca llyfr
 • Darganfod elyfrau
 • Darganfod erthyglau o gyfnodolion
 • Darganfod gwybodaeth arbenigol mewn cronfa ddata

Cofrestrwch ar gyfer ein blog issnews.swan.ac.uk er mwyn derbyn neges newydd bob dydd o’r wythnos. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter ac Instagram gyda’r hashnod #su5dol.

Mae 5 Diwrnod Llyfrgell yn rhan o ymgyrch Goroesi a Chymell Aseiniadau. Edrychwch am lyfrgellwyr eich pwnc yn y llyfrgell yr wythnos nesaf – byddwn yn sgwrsio gyda chi am y gefnogaeth allwn ni ei chynnig gyda chyfeirio ac ymchwilio ar gyfer eich aseiniadau.

November 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags:


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University