To celebrate the 80th anniversary of the 1937 Library building, Andrew Green will talk about prospects for collections – analogue and digital, national and local – in humanities research and learning.

I ddathlu 80fed mlynedd adeilad y Llyfrgell 1937, bydd Andrew Green yn siarad am ragolygon ar gyfer casgliadau – analog a digidol, cenedlaethol a lleol – mewn ymchwil y dyniaethau a dysgu.

Free event, no ticket required – Monday 11 December, 5pm, Taliesin Arts Centre
Digwyddiad am ddim, nid oes angen tocyn – Dydd Llun 11 Rhagfyr 2017, 5pm, Canolfan Celfyddydau Taliesin

November 29th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , , ,

The Archives and the University Centenary

In order to celebrate the centenary of Swansea University, the Richard Burton Archives are working on a project to catalogue the University’s archive collections. These include collections of former students, academic staff, employees and other associates. The involvement of the Archives in the centenary is two-fold. The first aspect is the cataloguing and preservation of material to facilitate access for centenary and future research. Secondly, the work will increase potential engagement between the archives and other aspects of the university such as the academic departments.

As part of our Heritage Work Placement we contributed to the project by listing personal and institutional collections, summarising oral history recordings from the Voices of Swansea: 1920-2020 Oral History Project, and identifying copyright issues within the student newspaper collection. The wealth of sources spanning throughout the 100 years has provided us with a well-rounded knowledge of life at Swansea University. The oral history recordings in particular covered almost all aspects of university life, and their accounts were largely supported by articles in the student newspaper Crefft concerning social life on campus.

The personal and institutional collections are useful sources for researchers investigating the history of the University and its staff and students. The personal collections include documents relating to an individual’s academic and social life while at Swansea University, such as personal correspondence, photographs and exam papers. The institutional collections provide insight into the various workings of the university, including the creation of prospectuses and the building of facilities such as the Law Library and Fulton House.

The student newspapers reveal the importance of community life at the university. The authors tackled political and social issues concerning student life. The oral history recordings appear to support the idea of a close-knit community, with some interviewees noting a change in the student experience in recent years.

The material that we have worked with has provided us with a good knowledge of the history of our university and we are pleased to have been given the opportunity to contribute to the preparations for the University’s centenary.

Benjamin Stephens & Hannah Munkley

Canmlwyddiant yr Archifdy a’r Brifysgol

I ddathlu canmlwyddiant Prifysgol Abertawe mae Archifau Richard Burton yn gweithio ar brosiect i gatalogio casgliadau archif y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys casgliadau gan gyn-fyfyrwyr, staff academaidd, gweithwyr a pherthnasau eraill. Mae gan yr Archifau dwy ran yn nathliadau’r canmlwyddiant. Y rhan gyntaf yw catalogio a chadw deunydd i hwyluso mynediad ar gyfer ymchwil sy’n ymwneud â’r canmlwyddiant ac ymchwil y dyfodol. Yr ail ran yw’r gwaith i gynyddu’r ymgysylltu posib rhwng yr archifau a rhannau eraill o’r brifysgol megis adrannau academaidd.

Fel rhan o’n Lleoliad Gwaith Treftadaeth cyfrannwyd at y prosiect trwy restru casgliadau personol a sefydliadol, rhoi crynodeb ar gyfer recordiadau hanes llafar o Voices of Swansea:    1920-2020 Oral History Project, a chydnabod materion hawlfraint yng nghasgliad papurau newydd y myfyrwyr. Mae’r gwledd o ffynonellau sy’n lledu trwy’r 100 mlynedd wedi rhoi gwybodaeth gadarn i ni am fywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd y recordiadau llafar yn enwedig wedi cynnwys bron pob rhan o fywyd prifysgol a chefnogwyd eu hanesion yn helaeth gan erthyglau ym mhapur y myfyrwyr Crefft ynglyn â bywyd cymdeithasol ar y campws.

Mae’r casgliadau personol a sefydliadol yn ffynonellau defnyddiol ar gyfer ymchwilwyr sy’n archwilio hanes y Brifysgol a’i staff a’i myfyrwyr. Mae’r casgliadau personol yn cynnwys dogfennau sy’n ymwneud â bywyd academaidd a bywyd cymdeithasol unigolyn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe megis gohebiaeth bersonol, lluniau a phapurau arholiad. Mae’r casgliadau sefydliadol yn rhoi ciplun o amryw weithredoedd y brifysgol gan gynnwys llunio’r prosbectws ac adeiladu cyfleusterau megis Llyfrgell y Gyfraith a Thŷ Fulton.

Datgela papurau’r myfyrwyr bwysigrwydd bywyd cymunedol yn y brifysgol. Aeth yr awduron i’r afael â materion gwleidyddol a chymdeithasol sy’n ymwneud â bywyd myfyrwyr. Ymddengys bod y recordiadau hanesion llafar yn cefnogi’r syniad o gymuned glos ac mae rhai o’r cyfweliadau yn sôn am newid ym mhrofiad y myfyriwr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r deunydd y buom yn gweithio gydag ef wedi rhoi gwybodaeth dda i ni am hanes ein prifysgol ac rydym yn falch o gael cyfle i gyfrannu at y paratoadau ar gyfer canmlwyddiant y Brifysgol.

Benjamin Stephens & Hannah Munkley

 

June 14th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

In the 1920s, in February or March, an inter-collegiate event took place between the university colleges in Wales. This was quite similar to modern day Varsity, but alongside Swansea and Cardiff it also included Bangor and Aberystwyth. This sporting event lasted for a week, even taking place on Saturdays when lectures were usually scheduled, and also included social functions.

Unlike the modern equivalent, which includes 35 different sports, in the 1920s there was only hockey (men and women’s), ‘rugger’ (rugby) and soccer (football). So, how did Swansea fare against its rivals? The rugby team got off to a good start (beating Cardiff in 1923 and 1924) but the women’s hockey wasn’t as successful, being defeated by Bangor in the same years. However, they did defeat Aberystwyth in 1923, with a score of 2-1, and also beat Cardiff in 1924 and 1925 with scores of 4-2 and 3-2.

There were functions every evening throughout the week – dances, theatre, concerts, dinners, debates and socials. In February 1925, a men’s smoker evening on Wednesday was followed by a student pie night on Thursday. At the dances you would have a small programme with a list of dances, with space to write the name of each dance partner (very helpfully a dainty pencil was attached to the dance card).

The week of friendly sporting rivalry and social functions was usually rounded off with a St David’s Day celebration.

——————————————————
Yn y 1920au, bob mis Chwefror neu fis Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad rhyng-golegol rhwng colegau prifysgolion Cymru. Roedd hwn yn debyg i’r Gemau’r Prifysgolion modern, ond roedd Bangor ac Aberystwyth yn cystadlu ochr yn ochr ag Abertawe a Chaerdydd. Roedd yn ddigwyddiad wythnos o hyd, a gynhaliwyd hyd yn oed ar ddydd Sadwrn, pan drefnwyd darlithoedd fel arfer, ac roedd yn cynnwys digwyddiadau cymdeithasol.

Yn wahanol i’r gystadleuaeth fodern, sy’n cynnwys 35 o gampau gwahanol, hoci (dynion a menywod ), rugger (rygbi) a phêl-droed oedd yn unig. Felly, sut wnaeth Abertawe yn erbyn ei gwrthwynebwyr? Dechreuodd y tîm rygbi’n dda (gan faeddu Caerdydd ym 1923 a 1924), ond nid oedd tîm hoci’r menywod mor llwyddiannus, gan golli i Bangor yn yr un blynyddoedd. Gwnaethant faeddu Aberystwyth, fodd bynnag, ym 1923 (2-1), a Chaerdydd hefyd ym 1924 a 1925 (4-2 a 3-2).

Bu digwyddiadau bob nos drwy gydol yr wythnos, gan gynnwys dawnsiau, theatr, cyngherddau, siarad cyhoeddus a nosweithiau cymdeithasol. Fis Chwefror 1925, roedd noson ysmygwyr y dynion ar y nos Fercher, yna noson basteiod i fyfyrwyr ar y nos Iau. Yn y dawnsiau byddai rhaglen fach â rhestr o ddawnsiau, gyda lle i ysgrifennu enw pob partner dawns (i gynorthwyo, rhoddwyd pensil bach gyda’r cerdyn dawnsiau).

Diweddglo’r wythnos o gystadlu cyfeillgar a digwyddiadau cymdeithasol fel arfer fyddai dathliad Dydd Gŵyl Dewi.

April 19th, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , , , , ,

If you’re interested in the history of Swansea University here’s a photograph taken c.1894 showing Singleton Abbey. Then it was the family home of the copper industrialists, the Vivians; now the Abbey is the administrative hub of the University. If you’d like to discover other photographs of the Abbey see http://education.gtj.org.uk/en/item10/28730 or contact the Archives (archives@swansea.ac.uk).

Os oes gennych chi ddiddordeb yn hanes Prifysgol Abertawe, dyma lun a dynnwyd tua 1894 yn dangos Abaty Singleton. Ar yr adeg honno roedd yn gartref i’r teulu Vivian, sef diwydiannwyr copr, ond heddiw mae’r Abaty’n ganolbwynt gweinyddol i’r Brifysgol. Os hoffech fwynhau rhagor o luniau o’r Abaty ewch i http://education.gtj.org.uk/cy/item10/28730 neu cysylltwch â’r Archifdy (archives@swansea.ac.uk).

June 9th, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Celebrating Swansea’s Sporting Tradition

In the build up to Varsity the Archives team look back at the very first season of sport at Swansea University. The Archives were delighted to receive this wonderful university cap, which was awarded to David Thomas and dates from the earliest years of the University. David was awarded full colours for Association Football, 1921-1922, and there is a photo of him as part of the team in the ‘The Undergrad’, the college magazine, in 1921. We’re looking forward to seeing photos of Swansea’s Varsity victories in 2013!

Dathlu Traddodiad Chwaraeon Abertawe

Wrth edrych ymlaen at Farsity mae’r tîm Archifau’n edrych yn ôl at y tymor chwaraeon cyntaf un ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd tîm yr Archifau wrth eu bodd i dderbyn y cap prifysgol hyfryd hwn, a roddwyd i David Thomas ac sy’n dyddio o flynyddoedd cynharaf y Brifysgol. Gwobrwywyd David ag anrhydeddau llawn ar gyfer Pêl-droed y Gymdeithas, 1921-1922, a cheir llun ohono fel rhan o’r tîm yn ‘The Undergrad’, cylchgrawn y coleg, ym 1921. Rydym yn edrych ymlaen at weld lluniau o fuddugoliaethau Farsity Abertawe yn 2013!

April 17th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Comment

Powering the World: Looking at Welsh Industry Through Archives

A touring exhibition showing Wales’ industrial past is making its way around the country and has been picked up by the BBC. The exhibition was launched last year as part a project hosted by Swansea University and promotes the use of business archives for a surprising variety of research. If you’re interested in finding out about some of the business records held in the Archives on campus see the web guides compiled by Swansea University students.

 

Gyrru’r Byd: Ystyried Diwydiant Cymru Trwy Archifau

Mae arddangosfa deithiol sy’n dangos gorffennol diwydiannol Cymru’n crwydro’r wlad, ac wedi denu sylw’r BBC. Lansiwyd yr arddangosfa y llynedd yn rhan o brosiect a arweinir gan Brifysgol Abertawe.  Mae’n hyrwyddo defnyddio archifau busnes at ddibenion ymchwil annisgwyl o amrywiol. Os oes gennych ddiddordeb, ac eisiau gwybod rhagor am rai o’r cofnodion busnes a gedwir yn yr Archifau ar y campws, darllenwch y canllawiau i’r we a luniwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.

 

October 8th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment

 

Swansea Graduates Reunite

In the run-up to National Reunion Week commencing on the 10th September, the Alumni Association were delighted to welcome back Swansea alumni for two reunions.

The first was held on Thursday 6th September at Sketty Hall for alumni who graduated between 1933 and 1960, with fifty people attending the lunch. Ahead of the reunion, a number of alumni returned to campus for a tour and a visit to the Richard Burton Archives. At the Archives, the alumni had the chance to browse through a number of photographs and publications including RAG magazines and student newspapers dating from the 1940s to 1960s. They also had the opportunity to talk to current students who had studied the history of the Students Union as part of their History degree.

The second reunion was held on Saturday 8th September for a group of graduates from 1967. 2012 marked their 45th year since graduating, and the group of 36 consisted mostly of Engineering alumni, as well as History, Psychology and English. The group were welcomed on campus in the afternoon to see how the University has developed and changed over the last 45 years, as well as a visit to the Richard Burton Archives.

 

Aduniad Graddedigion Abertawe

Yn y cyfnod yn arwain at yr Wythnos Aduno Genedlaethol, a ddechreuodd ar 10 Medi, roedd y Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn falch o gael croesawu cyn-fyfyrwyr Abertawe i ddau aduniad.

Cynhaliwyd yr aduniad cyntaf ddydd Iau 6ed Medi yn Neuadd Sgeti ar gyfer cyn-fyfyrwyr a raddiodd rhwng 1933 a 1960, a daeth hanner cant o bobl i’r cinio. Cyn yr aduniad, daeth nifer o gyn-fyfyrwyr yn ôl i’r campws am daith o’i gwmpas ac am ymweld ag Archif Richard Burton. Yn yr Archif, cafodd y cyn-fyfyrwyr gyfle i bori trwy nifer o ffotograffau a chyhoeddiadau, gan gynnwys cylchgronau RAG a phapurau newydd y myfyrwyr o’r cyfnod rhwng y 1940au a’r 1960au. Hefyd, cawsant gyfle i siarad â myfyrwyr presennol oedd wedi astudio hanes Undeb y Myfyrwyr fel rhan o’u gradd Hanes.

Cynhaliwyd yr ail aduniad ddydd Sadwrn 8 Medi gan grŵp o raddedigion o 1967. 2012 oedd y 45ain blwyddyn ers iddynt raddio, a chyn-fyfyrwyr Peirianneg oedd y rhan fwyaf o’r 36 a ddaeth, er yr oedd graddedigion Hanes, Seicoleg, a Saesneg yn bresennol hefyd. Croesawyd y grŵp i’r campws yn y prynhawn i weld sut mae’r Brifysgol wedi datblygu dros y 45 blynedd ddiwethaf, a bu iddynt ymweld ag Archif Richard Burton hefyd.

September 20th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment

Over the past week we have been lucky enough to welcome Maria Jose Martínez Ruiz to Swansea University Information Services and Systems (ISS).  Maria has been a University Librarian for 21 years in Spain, and she has spent the last 15 years working as the Law Librarian based at Universidad de Sevilla, Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo (University of Seville, Law and Labour Library).

Maria has spent a week here in the Library learning about how Swansea University provides high quality books and electronic resources to their students both on and off-campus.  She was able to do this by being awarded a grant through the Erasmus programme which gives University staff the opportunity to spend a short period of time teaching or working in a partner University.

(L-R) Clare Boucher, Maria Jose Martínez Ruiz , Sean Barr

Maria said “Swansea University Library is very modern, and having all the services in the same place is better.  The staff based in the Library are very nice and friendly.  The old part of the campus is very pretty and Swansea is a marvellous city, it’s very green and tranquil”

Maria has spent the week sharing best practice with various departments in ISS, including our careers service.  Maria said “In Sevilla we do not have a careers service, Swansea University’s careers service is a good idea.”

It was also a great opportunity for staff members based here in ISS to exchange ideas with Maria.  Sean Barr, Law Librarian here at Swansea University said “It’s been a great opportunity to meet with a colleague from abroad.  It has  been great to exchange ideas and to learn about how Spanish Academic Libraries support their students.”

Katrina Dalziel, Deputy Subject Librarian for the College of Medicine also added “Maria has implemented some great ideas and tools in her library in Spain, especially the virtual online chat facility, where students can ask questions straight away in a chat pane.  It’s also been really useful to see how Maria uses Social Media tools in her library to contact students.”

Finally Maria added “I will be taking back a lot of great ideas from Swansea University Library, in Sevilla we are a lot stricter but here you have a cafe in your library and a book drop where you can return books even when the library is closed.”

June 28th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

This year’s Swansea University Marketing Conference was held on the 24th May and in the inaugural University Marketing Awards, ISS have won the award for Marketing Team of the Year.

This is the 3rd Marketing Award the Marketing Team at ISS have won, having previously won the Higher Education category in the Welsh National Libraries Marketing Innovation Awards in 2011 and in 2012.

ISS aren’t perhaps seen by the University as an out and out marketing team, but they are heavily involved in promoting their services to staff, students and visitors.

Lori Havard, Head of Academic Support said “We are so thrilled to have won this award, in a University where there are many outstanding marketing teams across campus it is an honour that ISS has been singled out as Marketing Team of the year.”

ISS were praised for the Celebrating Swansea University Authors Project, which involves published authors from the University speaking on short videos about their books and what inspired them to write.

Chris Marshall, Strategic Marketing Officer for Swansea University said “This project is a great example of a well-executed campaign, which makes good use of technology to engage with audiences.  It is exactly this sort of marketing innovation that helps the University to engage more effectively with its stakeholders”

Lori Havard

Cynhaliwyd Cynhadledd Marchnata Prifysgol Abertawe ar 24ain Mai, ac yng ngwobrau agoriadol Marchnata’r Brifysgol mae GGS wedi ennill gwobr Tîm Marchnata y Flwyddyn.

Dyma’r 3ydd Gwobr Marchnata mae’r Tîm Marchnata yn GGS wedi’u ennill, mae nw eisioes wedi ennill categori Addysg Uwch yng ngwobrau Arloesedd Marchnata Llyfrgelloedd Cymru yn 2011 a 2012.

Effallai nid yw GGS i’w gweld gan y Brifysgol fel Tîm Marchnata, ond maint o hyd yn marchnata eu gwasanaethau i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Dywedodd Lori Havard, Pennaeth Cefnogaeth Academaidd “Rydym mor falch i ennill y wobr hon, mae’n fraint bod GGS wedi ennill Tîm Marchnata y Flwyddyn mewn Prifysgol lle mae cymaint o dîmau marchnata talentog ar draws y campws.”

Canmolwyd GGS am y Prosiect Dathlu Awduron Prifysgol Abertawe, prosiect a rhoddodd gyfle i awduron y Brifysgol creu fideos byr yn siarad am eu llyfrau ac beth wnaeth eu ysbrydoli i ysgrifennu.

Dywedodd Chris Marshall, Swyddog Strategol Marchnata Prifysgol Abertawe “Mae’r prosiect hon yn esiampl gwych o ymgyrch marchnata dda, sy’n gwneud defnydd da o ddefnyddio technoleg i rhyngweithio gyda gynulleidfa.  Dyma’r math o farchnata arloesol sy’n helpu’r Brifysgol i rhyngweithio yn fwy effeithiol a’u rhanddeiliaid.”

 

June 2nd, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University