Well done to our ISS colleagues  in Team Book Drop who abseiled from Kilvey building this morning for the #GotTheGuts challenge as part of Discovery’s 50th anniversary celebration raising over £723 for SOS Africa and the Swansea Siavonga Partnership

Team Book Drop

Llongyfarchiadau enfawr i’n cyd-weithwr yn nhîm Book Drop a wnaeth abseilio oddi wrth adeilad Kilvey bore ‘ma fel rhan o’r her #GotTheGuts sydd yn rhan o ddathliadau  50 mlynedd Discovery yn codi dros £723 ar gyfer SOS Africa ac y Swansea Siavonga Partnership

June 17th, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags:

Join us for “5 Days of Twitter”, 16-20th November 2015

Learn to use Twitter from scratch: how to develop a professional network and join in the conversation in 5 days!

“5 Days of Twitter” is an open online course for staff and students at Swansea University. It will explore Twitter and its potential use to support teaching, learning and research in small, bitesize chunks. During each of the 5 days, a daily post will guide you through a small aspect of Twitter and offer some suggestions how each feature can be helpful to a professional in Higher Education, allowing you to learn all about Twitter from the comfort of your own home or office.

Find out more & sign up here: http://su5dot.wordpress.com


Ymunwch â ni am “5 Niwrnod o Twitter”, 16-20 Tachwedd 2015

Dysgwch sut i ddefnyddio Twitter o’r dechrau: sut i ddatblygu rhwydwaith proffesiynol ac ymuno â’r sgwrs mewn 5 niwrnod!

Mae “5 Niwrnod o Twitter” yn gwrs agored ar-lein i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd yn archwilio Twitter a photensial ei ddefnyddio i gefnogi addysgu, dysgu ac ymchwil un cam ar y tro. Ar bob un o’r deng niwrnod bydd neges ddyddiol yn eich arwain drwy agwedd fach ar Twitter ac yn cynnig awgrymiadau ar sut y gall pob agwedd fod yn ddefnyddiol i weithiwr proffesiynol mewn addysg uwch, gan ganiatáu i chi ddysgu popeth am Twitter yng nghysur eich cartref neu’ch swyddfa.

Dysgwch fwy a chofrestrwch yma: http://su5dot.wordpress.com

November 11th, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

All staff are welcome to attend the following session in Training Room 3 in the Library next Thursday.  To book a place please email i.glen@swan.ac.uk

Finding images for use in teaching

8th May 1– 2pm

This session will explore ways to find high quality images which can be legally used in Blackboard and on the Web.    A variety of websites will be examined, such as Wellcome Images and JISCMedia Hub.

——————————————————————————————————————————————

Mae croeso i bob aelod o staff ddod i’r sesiwn canlynol i staff yn Ystafell Gyfrifiaduron 3 yn y Llyfrgell ar Ddydd Iau yr wythnos nesaf. Er mwyn archebu lle anfonwch e-bost at i.glen@swan.ac.uk

Dod o hyd i ddelweddau at ddibenion addysgu

8 Mai 1 –  2yp

Bydd y sesiwn hon yn trafod ffyrdd o ddod o hyd i ddelweddau o ansawdd dda y gellir eu defnyddio’n gyfreithlon ar Blackboard ac ar y We. Ystyrir amrywiaeth o wefannau, megis Wellcome Images a JISCMedia Hub.

April 30th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

All staff are welcome to attend the following session in Training Room 3 in the Library next Wednesday.  To book a place please email i.glen@swan.ac.uk

7th May   11 – 12pm

More and more information about you and your research is being found in bibliographic databases and open websites. It is being viewed by potential employers, funders and other researchers. After this session, you will understand how this information is collated, and know how to ensure that your Research Profile is current, accurate and the best it can be.

This is a practical session in which participants will use a range of tools from Researcher ID in Web of Science through to Impact Story to manage their research identity for greatest impact.

——————————————————————————————————————————————————————

Mae croeso i bob aelod o staff ddod i’r sesiwn canlynol i staff yn Ystafell Gyfrifiaduron 3 yn y Llyfrgell ar Ddydd Mercher yr wythnos nesaf. Er mwyn archebu lle anfonwch e-bost at i.glen@swan.ac.uk

7 Mai 11 – 12

Ceir fwyfwy o wybodaeth amdanoch chi ac am eich ymchwil mewn basau data bywgraffiadol ac ar wefannau agored. Mae cyflogwyr posibl, arianwyr, ac ymchwilwyr eraill yn gweld yr wybodaeth hon. Ar ôl y sesiwn hon, byddwch yn deall sut mae’r wybodaeth hon yn cael ei chasglu, ac yn gwybod y ffordd orau o sicrhau bod eich Proffil Ymchwil yn gyfredol ac yn gywir – a chystal ag y gallai fod.

Mae hyn yn sesiwn ymarferol, a byddwch yn defnyddio ystod o offer o Hunaniaeth Ymchwilydd yn ‘Web of Science’ i ‘Impact Story’ i reoli’ch hunaniaeth ymchwil er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf.

April 29th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Research Impact (Taster session)
Friday 14 February, 10 – 12

This session will give an overview of online tools that can help raise your research profile. We will look at ways of claiming your researcher identity to link your publications and citations, social networking sites and social media. The aim is to discuss the various options with their pros and cons so you can devise a personal strategy – we will then be running future in-depth, hands-on sessions to help you get going.

All staff are welcome to attend the following session in Training Room 3 in the Library this week. To book a place please email i.glen@swan.ac.uk

—————————————————————————————————————————————

Effaith Ymchwil (Sesiwn Blasu)
Dydd Gwener 14 Chwefror, 10 – 12

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg o’r offer arlein a allai helpu i godi’ch proffil ymchwil. Byddwn yn trafod ffyrdd o hawlio’ch hunaniaeth ymchwil i gysylltu’ch cyhoeddiadau a dyfyniadau, gwefannau rhwydweithio cymdeithasol, a chyfryngau cymdeithasol. Y nod yw trafod y gwahanol opsiynau gan nodi eu manteision a’u hanfanteision fel y gallwch lunio strategaeth bersonol – wedyn, byddwn yn cynnal sesiynau dwys ymarferol yn y dyfodol i helpu i’ch rhoi ar y trywydd iawn.

Mae croeso i bob aelod o staff ddod i’r sesiwn canlynol yn Ystafell Hyfforddi 3 yn y Llyfrgell yr wythnos hon. Er mwyn archebu lle anfonwch e-bost at i.glen@swan.ac.uk

February 11th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Learn Information Skills for Success.
This one-day workshop to learn about the information tools that can help you to market yourself and achieve the best impact for your research.

 • Researcher Identity – Tools to maximise citations and impact.
 • Open Access – Make your research more accessible. Learn about Article Processing Charges and how to comply with funder requirements.
 • Research Funding– Search for funding using Research Professional & PIVOT.
 • Social Media –Raise your research profile and build your impact.

Buffet lunch will be provided. Booking is essential as places are limited.

When: 5th December 2013
Time: 9.30am to 3.30pm
Where: Training Room 3 (Library)

Book Now!

This is event is being run by ISS in conjunction with DRI, APECS, SURF and is sponsored by a grant from the Welsh Government.

 

Dysgwch Sgiliau Gwybodaeth er mwyn Llwyddo.
Gweithdy undydd i ddysgu am yr offer gwybodaeth a all eich helpu i’ch marchnata’ch hunain a chael yr effaith orau gyda’ch ymchwil.

 • Adnabyddiaeth yr Ymchwilydd – Offer i uchafu dyfyniadau ac effaith.
 • Mynediad Agored – Gwneud eich ymchwil yn fwy hygyrch. Dysgu am Daliadau Prosesu Erthyglau a sut i gydymffurfio â gofynion yr arianwyr.
 • Ariannu Ymchwil– Chwilio am gyllid gan ddefnyddio Research Professional a PIVOT.
 • Cyfryngau Cymdeithasol –Codi’ch proffil ymchwil ac adeiladu eich effaith.

Darperir cinio bwffe. Mae archebu lle yn hanfodol gan fod nifer y llefydd yn gyfyngedig.

Pryd: 5 Rhagfyr 2013
Amser: 9.30am tan 3.30pm
Ble: Ystafell Hyfforddi 3 (Llyfrgell)

Archebwch nawr!

Trefnir y digwyddiad hwn gan Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau, ar y cyd â’r Adran Ymchwil ac Arloesi, y Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe, a Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe; ac fe’i noddir gan grant oddi wrth Lywodraeth Cymru.

 

November 18th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Our full list of staff training sessions can be found at the ISS Training for Staff page.  The next staff training session will be:

Staff training session – Digimap

 • Thursday 25th April 1-2
 • Training Room 3 in the Library

To book a place please email i.glen@swansea.ac.uk

Digimap gives online access to Ordnance Survey maps of Great Britain. This session will teach you how to access a ready-made map through Digimap ROAM and to create your own map using data available in the database.

Mae manylion llawn am sesiynau eraill sydd ar gael i staff ar y dudalen am hyfforddiant i staff. Mae’r sesiwn hyfforddiant nesaf yn trafod y pwnc:

Digimap

 • Dydd Iau 25 Ebrill 1-2
 • Ystafell Hyfforddi 3 yn y Llyfrgell

Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost at i.glen@abertawe.ac.uk.

Mae Digimap yn darparu mynediad ar-lein i fapiau Arolwg Ordnans Prydain Fawr. Bydd y sesiwn hwn yn eich dysgu sut i edrych ar fap parod drwy Digimap ROAM a chreu eich map eich hun gan ddefnyddio data sydd ar gael yn y gronfa ddata.

April 16th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

Our full list of staff training sessions can be found at the ISS Training for Staff page.  The next staff training session will be:

Staff training session – Open Access

 • Friday 3rd May 2-3
 • Training Room 3 in the Library

To book a place please email i.glen@swansea.ac.uk

Get answers to these questions and many more at this session.

 • How does Open Access publishing work?
 • What are the pros and cons?
 • What research papers can I deposit in an institutional repository?
 • Where do I find funders’ policies on OA?
 • How is Swansea University going to help fund OA publishing?
 • Tools to help the author.

———————————————————————————————————————-

Mae manylion llawn am sesiynau eraill sydd ar gael i staff ar y dudalen am hyfforddiant i staff. Mae’r sesiwn hyfforddiant nesaf yn trafod y pwnc:

Mynediad Agored

 • Dydd Gwener 3 Mai 2-3
 • Ystafell Hyfforddi 3 yn y Llyfrgell

Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost at i.glen@abertawe.ac.uk.

Am atebion i’r cwestiynau hyn a llawer mwy, dewch i’r sesiwn.

 • Sut mae cyhoeddi Mynediad Agored yn gweithio?
 • Beth yw’r manteision a’r anfanteision?
 • Pa bapurau ymchwil allaf eu hadneuo mewn storfa sefydliadol?
 • Ble’r gallaf ddod o hyd i bolisïau arianwyr ar Fynediad Agored?
 • Sut fydd Prifysgol Abertawe yn helpu i ariannu cyhoeddi Mynediad Agored?
 • Offer i gynorthwyo’r awdur.

April 16th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Our full list of staff training sessions can be found at the ISS Training for Staff page.  The next staff training session will be:

Staff training session – Research impact

 • Thursday 18th April 1-2
 • Training Room 3 in the Library

To book a place please email i.glen@swansea.ac.uk

Learn how to:

 • Raise your research profile using Google Scholar and social media
 • Ensure that the REF captures all the citations to your work
 • Increase access (and potential for citations) to your research outputs
 • Increase your visibility to potential research partners & collaborative funding bids

Image by EyeofEinstein on Flickr, used under Creative Commons licence

Mae manylion llawn am sesiynau eraill sydd ar gael i staff ar y dudalen am hyfforddiant i staff. Mae’r sesiwn hyfforddiant nesaf yn trafod y pwnc:

Effaith Ymchwil

 • Dydd Iau 18 Ebrill 1-2
 • Ystafell Hyfforddi 3 yn y Llyfrgell

Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost ati.glen@abertawe.ac.uk.

Dysgwch sut i:

 • Godi eich proffil cyfryngau gan ddefnyddio Google Scholar a Chyfryngau Cymdeithasol.
 • Gwneud yn siŵr bod y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn dal yr holl gyfeiriadau at eich gwaith.
 • Cynyddu mynediad (a photensial am gyfeiriadau) i’ch allbwn ymchwil.
 • Cynyddu eich gwelededd i bartneriaid ymchwil potensial a chynigion ar gyfer ariannu ar y cyd.

April 10th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Blackboard placeholder

If you are a member of staff at Swansea University why not use the scanning service available from Information Services & Systems (ISS) and let us scan your teaching materials for Blackboard.  The Copyright Licensing Agency (CLA) Basic Photocopying & Scanning Licence permits scanned extracts of most printed books or journals to be made available to Swansea University students via Blackboard.

For more details see our flyer which you can find by clicking here Scanning Service poster or contact our Document Supply Services  Email: dscs@swansea.ac.uk or Tel: 01792 295045

September 9th, 2011

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University