On Monday 13 April we started our two week placement in the Richard Burton Archives as part of the Heritage Skills Programme. Our first task has been to look at Student Union newspapers and records of Seven Sisters Rugby Football Club, and we have been listing the material which is contained in the collections.

 

The Seven Sisters club records consist of minute books, financial records and fixture lists, and cover the history of the club from 1938 to 1995. The documents give an interesting insight into the administration of a rugby club.

 

The Student Union magazines comment on a range of aspects including student life, academic matters, clubs and societies and student involvement in local and national affairs. Through the newspapers it is also possible to trace the involvement with the National Union of Students, NUS. There are two main publications, Crefft (which means craft) and Dawn. Crefft is more of a news publication, whilst Dawn offers more literary and cultural contributions. Within Crefft it is also possible to see students’ opinion on matters of the time, such as music and world news. Also, the Students’ Union frequently had guest speeches from high profile politicians such as James Griffiths and Harold Wilson, which attracted hundreds of students. This collection is extensive and covers from the 1920s, when the publication was called ‘The Undergrad’, to today’s ‘Waterfront’. The collection is an essential resource for anyone researching any aspect of the life of a Swansea University student.

 

We’re looking forward to seeing what the rest of the two weeks has to offer!

 

Jeff Arnett (MA History) and Emma Garland (MA Modern History)

Department of History and Classics

 

Ar ddydd Llun 13 Ebrill, cychwynasom ni ar ein lleoliad dwy wythnos yn Archifau Richard Burton fel rhan o’r Rhaglen Sgiliau Treftadaeth. Ein tasg gyntaf oedd edrych ar bapurau newyddion Undeb y Myfyrwyr a chofnodion Clwb Rygbi Blaendulais, ac rydym wedi bod yn rhestru’r deunydd yn y casgliadau.

 

Mae cofnodion clwb Blaendulais yn cynnwys cofnodion o gyfarfodydd, cofnodion ariannol a rhaglenni’r tymor, sy’n cynnwys y cyfnod o 1938 hyd at 1995. Mae’r dogfennau’n rhoi cipolwg diddorol ar ochr weinyddol clwb rygbi.

 

Mae cylchgronau Undeb y Myfyrwyr yn rhoi sylw i ystod o elfennau gan gynnwys bywyd myfyrwyr, materion academaidd, clybiau a chymdeithasau a chyfranogaeth myfyrwyr mewn materion lleol a chenedlaethol. Trwy’r papurau newydd, y mae hefyd yn bosib olrhain y cysylltiad ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Mae dau brif gyhoeddiad, Crefft a Dawn. Mae Crefft yn fwy o gyhoeddiad newyddion, ond mae Dawn yn cynnig cyfraniadau mwy llenyddol a diwylliannol. Trwy ddarllen Crefft y mae hefyd modd i ni weld barn myfyrwyr ar faterion y cyfnod, fel cerddoriaeth a newyddion y byd. Hefyd, yn aml rhoddwyd areithiau i Undeb y Myfyrwyr gan siaradwyr gwadd megis gwleidyddion proffil uchel fel James Griffiths a Harold Wilson, a ddenodd gannoedd o fyfyrwyr. Mae’r casgliad hwn yn un helaeth ac mae’n cynnwys y cyfnod o’r 1920au, pan ‘The Undergrad’ oedd yr enw ar ‘Waterfront’ heddiw. Mae’r casgliad yn adnodd hanfodol i unrhyw un sy’n ymchwilio i unrhyw agwedd ar fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Rydym yn edrych ymlaen at weld yr hyn sydd gan weddill y ddwy wythnos i’w gynnig!

 

Jeff Arnett (MA Hanes) ac Emma Garland (MA Hanes Modern)

Yr Adran Hanes a’r Clasuron

 

April 23rd, 2015

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

 

Christmas Plum Pudding, 1963

3/4 ton Christmas Pudding!

 

In 1963, the student newspaper shows how chefs at the University went all out with the Christmas Pudding recipe. The mammoth mixture included 18 gallons of stout and beer, 48 bottles of different spirits and 1125 eggs to provide each student with their fair share. Hope you enjoy your own festive food!

 

Wishing you a Merry Christmas from the Archives.  We close at 4.45pm on Friday 20th December and we’ll be re-opening on Thursday 2nd January, ready to help you with your research!

 

 

Pwdin Nadolig 3/4 tunnell!

Yn 1963, dangosodd papur newydd y myfyrwyr sut yr aeth cogyddion y Brifysgol ati o ddifri gyda rysáit y Pwdin Nadolig. Roedd y gymysgedd anferthol yn cynnwys 18 galwyn o gwrw du a chwrw arferol, 48 potel o wahanol wirodydd a 1125 o wyau er mwyn rhoi cyfran deg i bob myfyriwr. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich bwyd eich hunan dros yr Ŵyl!  

 

Gan ddymuno Nadolig Llawen i chi o’r Archifau.  Byddwn yn cau am 4.45pm ddydd Gwener, 20 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Iau, 2 Ionawr, yn barod i’ch helpu gyda’ch gwaith ymchwil ! 

December 12th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Archives projects win two prizes for Swansea

Two projects which involved research in the Richard Burton Archives at Swansea University have won prizes in the national Tell us Your Story competition, organised by Archives Wales. Entrants had to describe their experience using archives, and explain how it helped them with their project.

Christian Erbacher from the University of Bergen in Norway visited the Richard Burton Archives to use the Rush Rhees collection. Rhees was a philosopher, principally known as a student, friend and literary executor of the philosopher Wittgenstein. Rhees taught philosophy at Swansea University from 1940 to 1966. Christian said: “I have been travelling a thousand miles to the Richard Burton Archives, and it was worth the effort. Each time I open a new folder it is as if I set a foot on a new land.”

Sion Durham is a history undergraduate at Swansea University. He used the archives in his second year for a new course, ‘Researching and Re-telling the Past: Swansea Student Union History Project’. This course, funded by the Swansea Academy for Learning and Teaching (SALT), involved students being taught entirely through using archive material.

Sion said that “Swansea University has its own unique history”, and he was able to explore the history of the Student Union through countless sources which are in the archive, including student newspapers, minutes of meetings and photographs. “What makes an archive is the people who run these services”, he said, describing the Richard Burton Archives as “an outstanding place to go and research”.

Watch Sion showing his work on the history of the Swansea University Student Union – http://www.youtube.com/watch?v=XbzM9JM6sLI

 

 

Prosiect archifau’n cipio dwy wobr i Abertawe

Mae dau brosiect a fu’n cynnwys ymchwil yn Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill gwobrau yn y gystadleuaeth Dywedwch eich Stori Wrthym, a drefnir gan Archifau Cymru. Roedd rhaid i ymgeiswyr ddisgrifio eu profiad gan ddefnyddio archifau, ac esbonio sut y gwnaeth hyn eu helpu gyda’u prosiect.

Ymwelodd Christian Erbacher o Brifysgol Bergen yn Norwy ag Archifau Richard Burton i ddefnyddio’r casgliad Rush Rhees. Roedd Rhees yn athronydd, a oedd yn adnabyddus yn bennaf fel myfyriwr, ffrind ac ysgutor llenyddol yr athronydd Wittgenstein. Bu Rhees yn addysgu athroniaeth ym Mhrifysgol Abertawe o 1940 tan 1966. Meddai Christian: “Rydw i wedi teithio mil o filltiroedd i gyrraedd Archifau Richard Burton, ac roedd hi’n werth yr ymdrech. Bob tro y bu i mi agor ffolder newydd roedd hi fel petawn i’n gosod troed ar dir newydd.”

Mae Siôn Durham yn fyfyriwr hanes israddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Bu’n defnyddio’r archifau yn ei ail flwyddyn ar gyfer cwrs newydd. ‘Ymchwilio ac Ailddweud y Gorffennol: Prosiect Hanes Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe’. Roedd y prosiect hwn yn addysgu myfyrwyr yn gyfan gwbl drwy ddefnyddio deunydd archif.

Dywedodd Siôn fod gan Brifysgol Abertawe “ei hanes unigryw ei hun”, a bu modd iddo archwilio hanes Undeb y Myfyrwyr drwy ffynonellau di-rif yn yr archif, gan gynnwys papurau newydd myfyrwyr, cofnodion cyfarfodydd a ffotograffau. “Yr hyn sy’n gwneud archif yw’r bobl sy’n rhedeg y gwasanaethau hyn”, meddai, gan ddisgrifio Archifau Richard Burton fel “lle eithriadol i fynd i wneud gwaith ymchwil”.

Gwyliwch Siôn yn dangos ei waith ar hanes Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe – http://www.youtube.com/watch?v=m3tMsKVeoAA

May 31st, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , ,

Leave a Comment

Celebrating Swansea’s Sporting Tradition

In the build up to Varsity the Archives team look back at the very first season of sport at Swansea University. The Archives were delighted to receive this wonderful university cap, which was awarded to David Thomas and dates from the earliest years of the University. David was awarded full colours for Association Football, 1921-1922, and there is a photo of him as part of the team in the ‘The Undergrad’, the college magazine, in 1921. We’re looking forward to seeing photos of Swansea’s Varsity victories in 2013!

Dathlu Traddodiad Chwaraeon Abertawe

Wrth edrych ymlaen at Farsity mae’r tîm Archifau’n edrych yn ôl at y tymor chwaraeon cyntaf un ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd tîm yr Archifau wrth eu bodd i dderbyn y cap prifysgol hyfryd hwn, a roddwyd i David Thomas ac sy’n dyddio o flynyddoedd cynharaf y Brifysgol. Gwobrwywyd David ag anrhydeddau llawn ar gyfer Pêl-droed y Gymdeithas, 1921-1922, a cheir llun ohono fel rhan o’r tîm yn ‘The Undergrad’, cylchgrawn y coleg, ym 1921. Rydym yn edrych ymlaen at weld lluniau o fuddugoliaethau Farsity Abertawe yn 2013!

April 17th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , , , , ,

Leave a Comment

 

The Richard Burton Archives has recently assisted Dr Louise Miskell, Department of History and Classics, in delivering a research project module on the history of Swansea Students’ Union. The students worked on the Student Union records deposited at the Archives, producing a leaflet, banner and website. The website is already accessible at http://swanseauniversitystudentunion.wordpress.com. It gives a decade by decade survey of student union activities since the 1920s through to the present day. Do have a look at what they have done and leave a comment.

 

To find out more about the Archives and how they might be able to help please contact us: archives@swansea.ac.uk or 01792 295021.

 

June 7th, 2012

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University