The Centre for Academic Success (CAS) and the Library are running Writing Week at Bay and Singleton Park campuses next week. Develop your academic and professional writing with drop-in workshops and writing clinics throughout the week.

 • Attend 3 sessions during the week and receive a £5 Campus Catering voucher (with stamp card).
 • Attend any session and get entered into a daily prize draw for a £5 Fulton Outfitters voucher.

Sessions include:

 • Top 10 proofreading tips
 • Referencing clinics
 • Avoiding plagiarism
 • Personal branding
 • Creative writing
 • How to write a literature review
 • How to paraphrase
 • Scientific writing
 • Writing introductions and conclusions
 • Writing mindset

Come along to as many sessions as you like – no need to book!

Writing Week graphic

October 29th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd (CAS) ac y Llyfrgell yn cynnal Wythnos Ysgrifennu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yr wythnos nesaf. Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

 • Os ydych chi’n mynychu 3 sesiwn, byddwch yn derbyn taleb Campus Catering gwerth £5 (gyda cherdyn stamp).
 • Os ydych chi’n mynychu unrhyw sesiwn, cewch eich cofrestru ar gyfer cystadlaethau dyddiol i ennill taleb gwerth £5 yn Outfitters yn Fulton.

Mae’r sesiynau’n cynnwys:

 • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
 • Mae clinigau cyfeiriadu
 • Beth yw llên-ladrad? A sut i’w osgoi
 • Brandio personol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Sut i ysgrifennu adolygiad o lenyddiaeth
 • Sut i aralleirio
 • Ysgrifennu gwyddonol
 • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
 • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw I gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angem archebu!

October 29th, 2019

Posted In: Uncategorized

The university has shared the following information about out of hours study space at Bay Campus:

Out of Hours Study Spaces – Bay Campus

In response to your feedback telling us you need more study space at the Bay Campus and following analysis of our space usage data, we’ll be making the following spaces available to you for out of hours study this year*.

Out of Hours Alternative Study Spaces:

Building Rooms Available for Study Out of Hours Dates Available for out of hours study Opening Times
School of Management ·         Base (026)

·         PC Labs (128, 117 109)

·         From 4th November 2019 to 12th December 2019

·         From 6th January 2020 to 2nd April 2020

·         From 27th April 2020 to 4 June 2020

·         6pm to 11pm, Monday to Thursday

·         1pm to 8pm Saturday

·         1pm to 11pm Sunday

Engineering Central

 

 

·         Base (A006)

·         PC Labs (A019, C101)

 

*These spaces are in addition to the library which remains open 24/7

You need to use your student ID card to access these areas out of hours via the front door. Don’t forget to update your card at any card access point:

 • ESRI – Outside Main Entrance
 • Tower Information Centre (TIC) – Outside Main Entrance
 • Engineering Central – South Street, Outside B003
 • School of Management – Outside Rear Entrance, South Side (under external stairs)
 • Computational Foundry – Rear Access Door
 • Library – Main Entrance Door

The Core

The Core has been refurbished and now offers a warm and inviting space for you to eat, meet and relax in. It’s now open for general use every day out of hours from 5pm to 11pm during the following periods*:

 • 30th September 2019 to 12th December 2019
 • 6th January 2020 to 2nd April 2020
 • 27th April 2020 to 7th May 2020

*Please note the catering hours are from 8am to 7pm Monday to Friday.

Are you looking for space for your society activities?

Society spaces are available in School of Management and in the Core.

To book society space contact societiesteam@swansea-societies.co.uk.

Visit the library webpages for more information about alternative study spaces: www.swansea.ac.uk/library/alternative-study-spaces.

October 28th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r Brifysgol wedi rhannu’r wybodaeth ganlynol am le astudio y tu allan i oriau arferol ar Gampws y Bae:

Lleoedd Astudio y Tu Allan i Oriau Addysgu – Campws y Bae

I ymateb i’ch adborth a ddywedodd wrthym fod angen mwy o fannau astudio arnoch ar Gampws y Bae, ac yn dilyn dadansoddiad o’n data am ddefnyddio lle, byddwn yn darparu’r lleoedd canlynol i chi at ddiben astudio y tu allan i oriau addysgu eleni*.

Mannau Ychwanegol i Astudio y Tu Allan i Oriau Addysgu:

 

Adeilad Ystafelloedd sydd ar gael ar gyfer Astudio y Tu Allan i Oriau Dyddiadau sydd ar gael ar gyfer Astudio y Tu Allan i Oriau Oriau Agor
Yr Ysgol Reolaeth ·         Base (026)

·         Labordai Cyfrifiaduron (128, 117, 109)

·         O 4ydd Tachwedd 2019 tan 12fed Rhagfyr 2019

·         O 6ed Ionawr 2020 tan 2il Ebrill 2020

·         O 27ain Ebrill 2020 tan 4ydd Mehefin 2020

·         6yp tan 11yh, nos Lun i nos Iau

·         1yp tan 8yh, dydd Sadwrn

·         1yp tan 11yh, dydd Sul

Adeilad Canolog Peirianneg

 

 

·         Base (A006)

·         Labordai Cyfrifiaduron (A019, C101)

 

*Mae’r lleoedd hyn yn ychwanegol at y llyfrgell sydd ar agor 24/7 o hyd

Bydd rhaid i chi ddefnyddio’ch cerdyn adnabod myfyriwr i gael mynediad i’r ardaloedd hyn drwy’r drws blaen y tu allan i oriau addysgu. Cofiwch ddiweddaru’ch cerdyn gan ddefnyddio un o’r pwyntiau mynediad cerdyn canlynol:

 • ESRI – Y tu allan i’r brif fynedfa
 • Canolfan Wybodaeth y Tŵr – y tu allan i’r brif fynedfa
 • Adeilad Canolog Peirianneg, Stryd y De, y tu allan i B003
 • Yr Ysgol Reolaeth – y tu allan i’r fynedfa gefn, ochr ddeheuol (o dan y grisiau allanol)
 • Y Ffowndri Gyfrifiadol – drws mynediad y cefn
 • Y Llyfrgell – drws y brif fynedfa

The Core

Mae’r Core wedi cael ei weddnewid a bellach mae’n cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i chi fwyta, cwrdd ac ymlacio ynddo. Mae ar agor bellach at ddibenion cyffredinol bob dydd y tu allan i oriau, rhwng 5yp ac 11yh yn ystod y cyfnodau canlynol*:

 • 30ain Medi 2019 tan 12fed Rhagfyr 2019
 • 6ed Ionawr 2020 tan 2il Ebrill 2020
 • 27ain Ebrill 2020 tan 7fed Mai 2020

*Mae gwasanaeth arlwyo ar gael rhwng 8yb a 7yh o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ydych chi’n chwilio am le i gynnal gweithgareddau’ch cymdeithas?

Mae lleoedd i gymdeithasau ar gael yn yr Ysgol Reolaeth ac yn The Core.

I neilltuo lle ar gyfer eich cymdeithas, e-bostiwch societiesteam@swansea-societies.co.uk

Ewch i dudalennau gwe’r llyfrgell am ragor o wybodaeth am leoedd astudio ychwanegol: https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/mannau-astudio-eraill/

October 28th, 2019

Posted In: Uncategorized

The library has been working with the Students’ Union to ensure our collections reflect the diversity of our community. Earlier this year we gave students the opportunity to recommend books that we should add to library stock. As a result we have ordered numerous new books that will be available to borrow soon. Travis Brown former Student Unions’ BME Officer said

Swansea University has embarked on the opportunity to expand the horizon on the knowledge of different cultures within the university. After working with the student union and libraries, I am proud to state that a new collection of books will be available in the libraries, providing a greater source of information for the students to educate themselves.”

Selection of books that have been order as a result of student suggestions

Here is the full list of books that we have ordered.

If you would like to recommend a book to the library complete this online form.

October 24th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae’r Llyfrgell wedi bod yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Yn gynharach eleni, rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr argymell llyfrau y dylem ni eu hychwanegu at stoc y llyfrgell. O ganlyniad, rydym ni wedi archebu nifer o lyfrau newydd a fydd ar gael i’w benthyg cyn hir. Meddai cyn Swyddog BME Undeb y Myfyrwyr, Travis Brown:

Mae Prifysgol Abertawe wedi manteisio ar y cyfle i ehangu gorwelion gwybodaeth am ddiwylliannau gwahanol yn y Brifysgol. Ar ôl gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a’r llyfrgelloedd, rwy’n falch o ddweud y bydd casgliad newydd o lyfrau yn y llyfrgelloedd, a fydd yn cynnig ffynhonnell well o wybodaeth i fyfyrwyr er mwyn iddynt eu haddysgu eu hunain.llyfrau a archebwyd gennymDyma restr o’r llyfrau a archebwyd gennym.

Os hoffech chi argymell llyfr i’r llyfrgell, cwblhewch y ffurflen hon ar-lein.

October 24th, 2019

Posted In: Uncategorized

The fabulous Chimamanda Ngozi Adichie spoke eloquently about The Danger of a Single Story back in 2009. She shared the importance of seeing people like yourself in fiction and warned that if we only hear one story about a group of people, we can’t truly begin to understand them. It’s easy to fall into a ‘reading rut’, though, where we tend to read the same sort of books by the same people. To help you to discover new books from a wider range of voices, we’d like to introduce the first Better Read Reading Challenge. This term, we’ve been inspired by Black History Month.

The plan is simple – read a book that matches each of the categories below. (If you can find a book that matches more than one category, that’s allowed!) We’ve suggested some titles you might like to try below. You can borrow them from Swansea University Libraries. You can find your own books too, though – share your ideas using #suBetterRead.

The challenge runs until 6th January, so you can save some of these to read over Christmas vacation. If you don’t manage to cover all the categories by January, don’t worry – this is just for fun, so you can take as long as you want to! Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter, Instagram and Facebook.

A book by a black author that won an award in 2018 or 2019

An American Marriage, by Tayari Jones (winner of the Women’s Prize for Fiction)

The Perseverance, by Raymond Antrobus (winner of the Rathbones Folio Prize and the Ted Hughes Award)

Kumukanda, by Kayo Chingonyi (winner of the Dylan Thomas Prize)

A book of fiction or non-fiction about the Windrush generation

Small Island, by Andrea Levy

The Lonely Londoners, by Samuel Selvon

Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, by Mike Phillips & Trevor Phillips

A non-fiction book about black British history

Staying Power: The History of Black People in Britain, Peter Fryer

Black and British: A Forgotten History, by David Olusoga

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, by Olaudah Equiano

A genre fiction book by a black author (genre fiction can include crime, fantasy, romance, science fiction, horror…)

Kindred, by Octavia E. Butler

Thief! By Malorie Blackman

Devil in a Blue Dress, by Walter Mosley

Student in library pulling a book of the shelf

October 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

Siaradodd yr hyfryd Chimamanda Ngozi Adichie yn huawdl am The Danger of a Single Story yn ôl yn 2009. Rhannodd bwysigrwydd gweld pobl fel chi eich hun mewn ffuglen a rhybuddiodd os ydym ond yn clywed un stori am grŵp o bobl, ni allwn fynd ati i’w deall yn iawn. Mae’n hawdd cwympo i rych ddarllen, lle rydym yn darllen yr un math o lyfrau gan yr un bobl. Er mwyn eich helpu i ddarganfod llyfrau newydd gan amrywiaeth ehangach o leisiau, hoffem gyflwyno’r Her Darllen yn Well. Y tymor hwn, rydym wedi cael ein hysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon.

Mae’r cynllun yn syml – darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod. (os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!). Rydym wedi awgrymu rhai yr hoffech roi cynnig arnynt isod. Gallwch eu benthyg o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.

Cynhelir yr her tan 6 Ionawr, felly gallwch ddarllen rhai o’r rhain dros wyliau’r Dolig hefyd. Os nad ydych yn llwyddo mynd i’r afael â phob categori erbyn mis Ionawr, peidiwch â phoeni – hwyl yn unig yw hwn, felly gallwch gymryd faint bynnag o amser sydd ei angen arnoch! Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter, Instagram a Facebook.

Llyfr gan awdur du a enillodd wobr yn 2018 neu 2019

An American Marriage, gan Tayari Jones (enillydd Gwobr Ffuglen Menywod)

The Perseverance, gan Raymond Antrobus (enillydd Gwobr Folio Rathbones a Gwobr Ted Hughes)

Kumukanda, gan Kayo Chingonyi (enillydd Gwobr Dylan Thomas)

Nofel ffuglen neu ffeithiol am genhedlaeth Windrush

Small Island, gan Andrea Levy

The Lonely Londoners, gan Samuel Selvon

Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, gan Mike Phillips & Trevor Phillips

Llyfr ffeithiol am hanes pobl dduon ym Mhrydain

Staying Power: The History of Black People in Britain, gan Peter Fryer

Black and British: A Forgotten History, gan David Olusoga

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, gan Olaudah Equiano

Llyfr ffuglen mewn genre gan awdur du (gall ffuglen genre gynnwys trosedd, ffantasi, rhamant, ffuglen wyddonol, arswyd…)

Kindred, gan Octavia E. Butler

Thief! gan Malorie Blackman

Devil in a Blue Dress, gan Walter Mosley

Student in library pulling a book of the shelf

October 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Croeso i Ddiwrnod 5 #su5dol. Hyd yn hyn, rydym wedi archwilio sut y mae canfod llyfrau ac erthyglau cyfnodolion. Roeddech yn disgwyl defnyddio’r math hwn o ddeunydd pan ddechreuoch yn y brifysgol siŵr o fod. A ydych chi wedi meddwl am adnoddau eraill sydd y llyfrgell y gallai fod angen i chi eu defnyddio?

Mae’r llyfrgell yn tanysgrifio i lawer o gronfeydd data ar bynciau arbenigol. Gallant eich helpu i ganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Mae llawer o’r cronfeydd data hyn yn dal erthyglau cyfnodolion ysgolheigaidd. Gallwch eu defnyddio i chwilio am erthyglau cyfnodolion ar eich testun.

 

I ganfod y cronfeydd data gorau ar gyfer eich pwnc, ewch i dudalen Hafan Canllawiau’r Llyfrgell a chliciwch ar eich ysgol neu goleg. Yna, cliciwch ar raglen eich gradd. Byddwch yn gweld canllawiau, gwybodaeth a dolenni i adnoddau pwysig. Bydd yna fanylion cyswllt hefyd er mwyn i chi allu cysylltu â’ch llyfrgellwyr os bydd gennych gwestiynau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Ddiwrnod 4, buom yn trafod chwilio am erthyglau ar eich testun trwy iFind. Gallwch ddefnyddio’r un strategaethau i chwilio am erthyglau yn y cronfeydd data arbenigol. I chwilio’n effeithiol:

 • Treuliwch amser ar y dechrau yn ysgrifennu’r geiriau allweddol y gallwch eu defnyddio wrth chwilio. Fel rheol, cewch rai geiriau allweddol yn nheitl eich aseiniad, ond cofiwch feddwl am gyfystyron a geiriau perthnasol eraill hefyd
 • Defnyddiwch yr opsiynau Limit ar eich tudalen ganlyniadau. Fel rheol, gallwch gyfyngu yn ôl:
  • dyddiad cyhoeddi – dylai’r rhan fwyaf o’r deunyddiau y byddwch yn cyfeirio atynt yn eich aseiniadau ddyddio o’r 10 mlynedd diwethaf
  • ffynhonnell – erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid yw’r rhai mwyaf ysgolheigaidd; mae cyfnodolion masnach neu broffesiynol yn dda o ran rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes
  • pwnc – defnyddiwch hwn i’ch helpu i nodi’r erthyglau mwyaf perthnasol i’ch anghenion

Gwybodaeth arbenigol

Gallai fod angen i chi chwilio am ddata neu wybodaeth arbenigol fel rhan o’ch astudiaethau. Er enghraifft, bydd angen i fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth ganfod gwybodaeth ariannol, bydd myfyrwyr y Gyfraith yn edrych ar ddeddfwriaeth a gall fod angen i Beirianwyr ymgynghori â’r Safonau Prydeinig. Gall ein cronfeydd data eich helpu! Mae ein Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK) yn cynnwys canllawiau ynghylch Mathau o wybodaeth arbenigol. Defnyddiwch y rhain i’ch helpu i ganfod:

 • Trafodion cynadleddau
 • Safonau Prydeinig neu fanylebau technegol eraill
 • Patentau
 • Ystadegau
 • Adroddiadau cyfreithiol, cyfnodolion cyfreithiol a deddfwriaeth (statudau)
 • Gwybodaeth fusnes, gan gynnwys proffiliau cwmnïau, gwybodaeth ariannol cwmnïau ac ymchwil i’r farchnad
 • Ffilm a cherddoriaeth
 • Lluniau a delweddau
 • Deunyddiau seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Yn bwysicach na dim, cofiwch ofyn am gymorth gan eich llyfrgellwyr cyfeillgar os na allwch ganfod yr hyn sydd ei angen arnoch!

 

 

 

 

October 11th, 2019

Posted In: Uncategorized

Welcome to Day 5 of #su5dol. So far, we have explored finding books and journal articles. You probably expected to use this sort of material when you started university. Have you thought about other library resources you might need to use?

The library subscribes to many subject specialist databases. They can help you to find information for your assignments. Many of these databases hold scholarly journal articles. You can use them to look for journal articles on your topic.

To find the best databases for your subject, go to the Library Guides homepage and click on your school or college. Then click on your degree programme. You will find guides, information and links to important resources. There will also be contact details so you can get in touch with your librarians if you have any questions.

 

 

 

 

 

 

 

On Day 4, we looked at searching for articles on your topic in iFind. You can use the same strategies to look for articles in the specialist databases. To search effectively:

 • Spend time at the start writing down keywords you can use in your search. You will usually get some keywords from your assignment title, but remember to think about synonyms and other relevant words too
 • Use the Limit options on your results page. You can usually limit by
  • publication date – most of the material you reference in your assignments should be from the last 10 years
  • source – peer reviewed articles are the most scholarly; trade journals or professional journals are good for keeping up to date with developments in your area
  • subject – use this to help identify the most relevant article for your needs

Specialist information

You might need to look up some specialist data or information as part of your studies. For instance, School of Management students will need to find financial information, Law students will look at legislation and Engineers may need to consult British Standards. Our databases can help! Our Assignment Survival Kit includes a guide on Specialist types of information. Use it to help you find:

 • Conference proceedings
 • British Standards or other technical specification
 • Patents
 • Statistics
 • Law reports, law journals and legislation (statutes)
 • Business information, including company profiles, company financials and market research
 • Film and music
 • Pictures and images
 • Evidence based material for health and social care professionals

Most importantly, remember to ask for help from your friendly librarians if you can’t find what you need!

October 11th, 2019

Posted In: Uncategorized

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University