Mae llyfrau’n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau Prifysgol. Gwerslyfrau yn aml yw’r ffynhonnell allweddol o wybodaeth gefndir a damcaniaethau pwysig ar gyfer eich pwnc. Mae’r llyfrgell yn darparu mynediad i lawer o lyfrau print ac e-lyfrau. 

 

Rhestrau darllen 

Mae gan bob modiwl restr ddarllen. Gallwch ddod o hyd i’r hyn sydd ar eich rhestr ddarllen yn MyStudies. Bydd eich rhestr ddarllen fel arfer yn rhestru darllen hanfodol ac argymelledig neu ddarllen cefndir. 

 

Mae’r rhestrau darllen yn gysylltiedig â’r llyfrgell fel y gallwch ganfod sut i gael gafael ar unrhyw lyfrau ar eich rhestr. 

 

Mynd y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen 

Y ffordd orau o ddysgu am y llyfrau sydd gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe yw trwy ddefnyddio iFind. 

 

Gallwch gyrchu iFind o Wedudalen y llyfrgell neu trwy fynd yn uniongyrchol i ifind.swan.ac.uk . 

 

Polisi Benthyca 

Gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell a bydd y benthyciad yn adnewyddu’n awtomatig nes ichi ei ddychwelyd neu nes i fyfyriwr arall ofyn amdano. Os bydd unigolyn arall yn gofyn am y llyfr, byddwch yn derbyn e-bost gan y Lyfrgell. Bydd gennych saith niwrnod i’w ddychwelyd i’r llyfrgell heb gael unrhyw ddirwyon. 

 

Mae’n bwysig iawn ichi ofyn am y llyfrau rydych chi eu heisiau os ydyn nhw ar fenthyg.

 

Beth os nad oes gan y llyfrgell y llyfr 

Os na allwch ddod o hyd i’r llyfr ar iFind efallai na fydd y Llyfrgell yn berchen ar gopi. Os yw’r llyfr rydych chi’n chwilio amdano ar restr ddarllen, rhowch wybod i’r llyfrgell fel y gallwn ei brynu. Gallwch wneud hyn yn bersonol, dros y ffôn neu e-bost, neu trwy ddefnyddio’r ffurflen awgrymu llyfr ar-lein hwn. 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorised

Book are an essential source of information for your university studies. Textbooks are often the key source of background information and important theories for your subject. The library provides access to many print and ebooks. 

 

Reading lists 

Each module has a reading list. You can find out what is on your reading list in MyStudiesYour reading list will normally list essential and recommended or background reading. 

 

The reading lists are linked to the library so you can find out how to get hold of any books on your list. 

 

Going beyond your reading list  

The best way to find out about the books Swansea University Library has is to use iFind. 

You can access iFind from our Library webpageor by going directly toifind.swan.ac.uk . 

 

Loan Policy 

You can borrow a book from the libraryand the loan will auto-renew until you return it or another student requests it. If the book is requested by someone you will receive an email from the Library. You will have 7 days to return it to the library without getting any fines. 

 

It is very important to request the books you want if they are out on loan.  

 

What if the library doesn’t have the book 

If you cannot find the book on iFind the Library may not own a copy. If the book you are looking for is on a reading list let the library know so we can purchase it. You can do this in person, by phone or email, or by using this online suggest a bookform. 

 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorised


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University