Croeso i Ddiwrnod 5 #su5dol. Hyd yn hyn, rydym wedi archwilio sut y mae canfod llyfrau ac erthyglau cyfnodolion. Roeddech yn disgwyl defnyddio’r math hwn o ddeunydd pan ddechreuoch yn y brifysgol siŵr o fod. A ydych chi wedi meddwl am adnoddau eraill sydd y llyfrgell y gallai fod angen i chi eu defnyddio?

Mae’r llyfrgell yn tanysgrifio i lawer o gronfeydd data ar bynciau arbenigol. Gallant eich helpu i ganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Mae llawer o’r cronfeydd data hyn yn dal erthyglau cyfnodolion ysgolheigaidd. Gallwch eu defnyddio i chwilio am erthyglau cyfnodolion ar eich testun.

 

I ganfod y cronfeydd data gorau ar gyfer eich pwnc, ewch i dudalen Hafan Canllawiau’r Llyfrgell a chliciwch ar eich ysgol neu goleg. Yna, cliciwch ar raglen eich gradd. Byddwch yn gweld canllawiau, gwybodaeth a dolenni i adnoddau pwysig. Bydd yna fanylion cyswllt hefyd er mwyn i chi allu cysylltu â’ch llyfrgellwyr os bydd gennych gwestiynau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Ddiwrnod 4, buom yn trafod chwilio am erthyglau ar eich testun trwy iFind. Gallwch ddefnyddio’r un strategaethau i chwilio am erthyglau yn y cronfeydd data arbenigol. I chwilio’n effeithiol:

 • Treuliwch amser ar y dechrau yn ysgrifennu’r geiriau allweddol y gallwch eu defnyddio wrth chwilio. Fel rheol, cewch rai geiriau allweddol yn nheitl eich aseiniad, ond cofiwch feddwl am gyfystyron a geiriau perthnasol eraill hefyd
 • Defnyddiwch yr opsiynau Limit ar eich tudalen ganlyniadau. Fel rheol, gallwch gyfyngu yn ôl:
  • dyddiad cyhoeddi – dylai’r rhan fwyaf o’r deunyddiau y byddwch yn cyfeirio atynt yn eich aseiniadau ddyddio o’r 10 mlynedd diwethaf
  • ffynhonnell – erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid yw’r rhai mwyaf ysgolheigaidd; mae cyfnodolion masnach neu broffesiynol yn dda o ran rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes
  • pwnc – defnyddiwch hwn i’ch helpu i nodi’r erthyglau mwyaf perthnasol i’ch anghenion

Gwybodaeth arbenigol

Gallai fod angen i chi chwilio am ddata neu wybodaeth arbenigol fel rhan o’ch astudiaethau. Er enghraifft, bydd angen i fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth ganfod gwybodaeth ariannol, bydd myfyrwyr y Gyfraith yn edrych ar ddeddfwriaeth a gall fod angen i Beirianwyr ymgynghori â’r Safonau Prydeinig. Gall ein cronfeydd data eich helpu! Mae ein Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK) yn cynnwys canllawiau ynghylch Mathau o wybodaeth arbenigol. Defnyddiwch y rhain i’ch helpu i ganfod:

 • Trafodion cynadleddau
 • Safonau Prydeinig neu fanylebau technegol eraill
 • Patentau
 • Ystadegau
 • Adroddiadau cyfreithiol, cyfnodolion cyfreithiol a deddfwriaeth (statudau)
 • Gwybodaeth fusnes, gan gynnwys proffiliau cwmnïau, gwybodaeth ariannol cwmnïau ac ymchwil i’r farchnad
 • Ffilm a cherddoriaeth
 • Lluniau a delweddau
 • Deunyddiau seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Yn bwysicach na dim, cofiwch ofyn am gymorth gan eich llyfrgellwyr cyfeillgar os na allwch ganfod yr hyn sydd ei angen arnoch!

 

 

 

 

October 11th, 2019

Posted In: Uncategorized

Welcome to Day 5 of #su5dol. So far, we have explored finding books and journal articles. You probably expected to use this sort of material when you started university. Have you thought about other library resources you might need to use?

The library subscribes to many subject specialist databases. They can help you to find information for your assignments. Many of these databases hold scholarly journal articles. You can use them to look for journal articles on your topic.

To find the best databases for your subject, go to the Library Guides homepage and click on your school or college. Then click on your degree programme. You will find guides, information and links to important resources. There will also be contact details so you can get in touch with your librarians if you have any questions.

 

 

 

 

 

 

 

On Day 4, we looked at searching for articles on your topic in iFind. You can use the same strategies to look for articles in the specialist databases. To search effectively:

 • Spend time at the start writing down keywords you can use in your search. You will usually get some keywords from your assignment title, but remember to think about synonyms and other relevant words too
 • Use the Limit options on your results page. You can usually limit by
  • publication date – most of the material you reference in your assignments should be from the last 10 years
  • source – peer reviewed articles are the most scholarly; trade journals or professional journals are good for keeping up to date with developments in your area
  • subject – use this to help identify the most relevant article for your needs

Specialist information

You might need to look up some specialist data or information as part of your studies. For instance, School of Management students will need to find financial information, Law students will look at legislation and Engineers may need to consult British Standards. Our databases can help! Our Assignment Survival Kit includes a guide on Specialist types of information. Use it to help you find:

 • Conference proceedings
 • British Standards or other technical specification
 • Patents
 • Statistics
 • Law reports, law journals and legislation (statutes)
 • Business information, including company profiles, company financials and market research
 • Film and music
 • Pictures and images
 • Evidence based material for health and social care professionals

Most importantly, remember to ask for help from your friendly librarians if you can’t find what you need!

October 11th, 2019

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University