The fabulous Chimamanda Ngozi Adichie spoke eloquently about The Danger of a Single Story back in 2009. She shared the importance of seeing people like yourself in fiction and warned that if we only hear one story about a group of people, we can’t truly begin to understand them. It’s easy to fall into a ‘reading rut’, though, where we tend to read the same sort of books by the same people. To help you to discover new books from a wider range of voices, we’d like to introduce the first Better Read Reading Challenge. This term, we’ve been inspired by Black History Month.

The plan is simple – read a book that matches each of the categories below. (If you can find a book that matches more than one category, that’s allowed!) We’ve suggested some titles you might like to try below. You can borrow them from Swansea University Libraries. You can find your own books too, though – share your ideas using #suBetterRead.

The challenge runs until 6th January, so you can save some of these to read over Christmas vacation. If you don’t manage to cover all the categories by January, don’t worry – this is just for fun, so you can take as long as you want to! Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter, Instagram and Facebook.

A book by a black author that won an award in 2018 or 2019

An American Marriage, by Tayari Jones (winner of the Women’s Prize for Fiction)

The Perseverance, by Raymond Antrobus (winner of the Rathbones Folio Prize and the Ted Hughes Award)

Kumukanda, by Kayo Chingonyi (winner of the Dylan Thomas Prize)

A book of fiction or non-fiction about the Windrush generation

Small Island, by Andrea Levy

The Lonely Londoners, by Samuel Selvon

Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, by Mike Phillips & Trevor Phillips

A non-fiction book about black British history

Staying Power: The History of Black People in Britain, Peter Fryer

Black and British: A Forgotten History, by David Olusoga

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, by Olaudah Equiano

A genre fiction book by a black author (genre fiction can include crime, fantasy, romance, science fiction, horror…)

Kindred, by Octavia E. Butler

Thief! By Malorie Blackman

Devil in a Blue Dress, by Walter Mosley

Student in library pulling a book of the shelf

October 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

Siaradodd yr hyfryd Chimamanda Ngozi Adichie yn huawdl am The Danger of a Single Story yn ôl yn 2009. Rhannodd bwysigrwydd gweld pobl fel chi eich hun mewn ffuglen a rhybuddiodd os ydym ond yn clywed un stori am grŵp o bobl, ni allwn fynd ati i’w deall yn iawn. Mae’n hawdd cwympo i rych ddarllen, lle rydym yn darllen yr un math o lyfrau gan yr un bobl. Er mwyn eich helpu i ddarganfod llyfrau newydd gan amrywiaeth ehangach o leisiau, hoffem gyflwyno’r Her Darllen yn Well. Y tymor hwn, rydym wedi cael ein hysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon.

Mae’r cynllun yn syml – darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod. (os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!). Rydym wedi awgrymu rhai yr hoffech roi cynnig arnynt isod. Gallwch eu benthyg o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.

Cynhelir yr her tan 6 Ionawr, felly gallwch ddarllen rhai o’r rhain dros wyliau’r Dolig hefyd. Os nad ydych yn llwyddo mynd i’r afael â phob categori erbyn mis Ionawr, peidiwch â phoeni – hwyl yn unig yw hwn, felly gallwch gymryd faint bynnag o amser sydd ei angen arnoch! Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter, Instagram a Facebook.

Llyfr gan awdur du a enillodd wobr yn 2018 neu 2019

An American Marriage, gan Tayari Jones (enillydd Gwobr Ffuglen Menywod)

The Perseverance, gan Raymond Antrobus (enillydd Gwobr Folio Rathbones a Gwobr Ted Hughes)

Kumukanda, gan Kayo Chingonyi (enillydd Gwobr Dylan Thomas)

Nofel ffuglen neu ffeithiol am genhedlaeth Windrush

Small Island, gan Andrea Levy

The Lonely Londoners, gan Samuel Selvon

Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, gan Mike Phillips & Trevor Phillips

Llyfr ffeithiol am hanes pobl dduon ym Mhrydain

Staying Power: The History of Black People in Britain, gan Peter Fryer

Black and British: A Forgotten History, gan David Olusoga

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, gan Olaudah Equiano

Llyfr ffuglen mewn genre gan awdur du (gall ffuglen genre gynnwys trosedd, ffantasi, rhamant, ffuglen wyddonol, arswyd…)

Kindred, gan Octavia E. Butler

Thief! gan Malorie Blackman

Devil in a Blue Dress, gan Walter Mosley

Student in library pulling a book of the shelf

October 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Did you meet our book fairies on Tuesday? We had a lovely time handing out free copies of Artemis and chatting to students. It’s definitely a stressful time of year with exams and assignment deadlines, but we managed to spread some joy! It’s important to apply yourself to your studies, but we hope we’ve persuaded you that taking some time out to read for pleasure is important too. As studies show, it can be really good for your wellbeing.

If you’re wondering when you’ll find the time to read, the Reading Agency has some great advice. A Chapter A Day aims to help you get into the habit, or back into the habit, of reading regularly. Reading even a few pages a day could make a difference to you. If you’re feeling more ambitious, how about setting yourself a challenge to read a certain number of books this year? Our friend Rebeca has done just that. It doesn’t matter if you don’t meet your goal – reading is good for you!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

Wnaethoch chi gwrdd â thylwyth teg y llyfrau ddydd Mawrth? Cawsom amser hyfryd yn dosbarthu copïau am ddim o Artemis a siarad â myfyrwyr. Mae’n adeg o’r flwyddyn sy’n llawn straen gydag arholiadau a dyddiadau cau ar gyfer aseiniadau, ond dosbarthwyd ychydig o hapusrwydd! Mae’n bwysig ymroi i’ch astudiaethau, ond rydym yn gobeithio ein bod wedi dwyn perswâd arnoch fod treulio ychydig amser yn darllen er pleser hefyd yn bwysig. Fel y dengys astudiaethau, gall fod yn dda iawn i’ch lles.

Os nad ydych chi’n siwr pryd y cewch chi amser i ddarllen, mae gan yr Asiantaeth Ddarllen gyngor gwych. Mae Pennod y Dydd yn ceisio’ch helpu i feithrin yr arfer, neu ddychwelyd i ddarllen yn rheolaidd. Gallai darllen ychydig dudalennau bob dydd wneud gwahaniaeth i chi. Os ydych yn teimlo’n fwy uchelgeisiol, beth am bennu her i chi’ch hun a darllen nifer penodol o lyfrau eleni? Mae ein ffrind Rebecca wedi gwneud hynny. Does dim ots os nad ydych wedi cyflawni’r nodi – mae darllen yn dda i chi!

A smiling librarian sitting on a bus, wearing fairy wings and holding up a copy of the book Artemis

April 26th, 2019

Posted In: Readaxation

Tags: ,

World Book Night is just over a week away. This year, we’re delighted to have been chosen to give away copies of Artemis, by Andy Weir. Book fairies will be distributing copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 next Tuesday. We’re too excited to wait till then, though, so we’re also giving away copies of the book at our campus libraries this week. Numbers are limited, so don’t delay. Call into Bay, Singleton Park, South Wales Miners or St David’s Park library and help yourself to a book from our display.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Mae Noson Ryngwladol y Llyfr ychydig dros wythnos i ffwrdd. Eleni, rydym ni wrth ein bodd o gael ein dewis i ddosbarthu copïau o Artemis, gan Andy Weir. Bydd rhai o dylwyth teg y llyfrau yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ddydd Mawrth nesaf. Er, rydym ni wedi cyffroi gormod i aros tan hynny, felly rydym hefyd yn rhoddi copïau o’r llyfr yn llyfrgelloedd ein campws yr wythnos hon. Mae’r niferoedd yn brin, felly peidiwch ag oedi. Galwch yn llyfrgell y Bae, Parc Singleton, Glowyr De Cymru neu Ddewi Sant a helpwch eich hun i lyfr o’n harddangosfa.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 15th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Will you be in Swansea during Easter vacation? Pick up a free book for World Book Night! As mentioned on our blog last week, we’ll be giving away free copies of Artemis, by Andy Weir. Look out for copies in the libraries next week, and say hello to our book fairies who will be handing out copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Research shows that reading for pleasure is a great way to de-stress. Pick up a copy of Artemis and give yourself a break from your studies!

Wprld Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. World Book Night 23 April is written on the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

A fyddwch chi yn Abertawe yn ystod gwyliau’r Pasg? Casglwch lyfr am ddim ar gyfer Noson Ryngwladol y Llyfr! Fel y soniwyd yn ein blog yr wythnos ddiwethaf, byddwn yn rhoddi copïau am ddim o Artemis, gan Andy Weir. Cadwch lygad yn agored am gopïau yn y llyfrgelloedd wythnos nesaf, a dywedwch helô wrth rai o’r tylwyth teg a fydd yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ar 23ain Ebrill.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae ymchwil yn dangos bod darllen er pleser yn ffordd wych i leddfu straen. Casglwch gopi o Artemis a rhowch seibiant i’ch hun rhag eich astudiaethau!

 

The World Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. The words World Book Night 23 April appear over the moon

April 10th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Tuesday 23rd April is World Book Night. To celebrate, Better Read will be giving away copies of Artemis, by Andy Weir. Andy Weir is the bestselling author of The Martian, which was recently made into a film starring Matt Damon. Artemis is described as “An action-packed, gravity-defying thriller about a criminal who risks her life for independence and money. Jazz is feisty, determined and witty, and you’ll be rooting for her the whole way through.”

To get your free copy of Artemis, look out for our book fairies at Singleton and Bay campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

You can also pick up free copies from the 15th April in Bay Library, Singleton Park Library, South Wales Miners Library and St David’s Park Library. It’s first come, first served, so don’t wait too long to get yours!

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Better Read is a Swansea University Libraries project to encourage reading for pleasure to support wellbeing. We’d love to know what you think of Artemis. Let us know in the comments on our blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation, Uncategorized

Tags: ,

Dydd Mawrth 23 Ebrill yw Noson Llyfr y Byd. I ddathlu, bydd Better Read yn rhoi copïau am ddim o Artemis gan Andy Weir. Andy Weir yw awdur y nofel boblogaidd The Martian, a gafodd ei haddasu yn ddiweddar yn ffilm yn serennu Matt Damon. Disgrifir Artemis fel “Nofel gyffrous llawn digwyddiadau am droseddwr sy’n peryglu ei bywyd am annibyniaeth ac arian. Mae Jazz yn eofn, yn benderfynol ac yn ffraeth, a byddwch chi ar ei hochr hi’r holl ffordd drwy’r nofel.”

I gael eich copi am ddim o Artemis, cadwch lygad allan am ein ffeiriau llyfrau ar gampws Singleton a champws y Bae o 14.00 ar 23 Ebrill.

Gallwch hefyd gael copïau am ddim o 13 Ebrill yn Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Dewi Sant. Y cyntaf i’r felin fydd hi, felly peidiwch ag aros yn rhy hir i gael eich copi!

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Mae Darllen yn Well yn brosiect Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe i annog darllen er pleser ac i gefnogi lles. Carem wybod beth yw eich barn am Artemis. Rhowch wybod i ni yn y sylwadau ar ein blog!

A copy of the book, Artemis, is displayed front facing on top of 4 copies lying flat with their spines facing out

 

April 5th, 2019

Posted In: Library Event, Readaxation

Tags: ,

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University