The Centre for Academic Success (CAS) is running Writing Week at Bay and Singleton Park campuses next week. The Library and Swansea Employability Academy (SEA) will also be contributing. Develop your academic and professional writing with drop-in workshops and writing clinics throughout the week.

 • Attend 3 sessions during the week and receive a £5 Fulton Outfitters voucher.
 • Attend any session and get entered into a daily prize draw for a £5 JC’s or Tafarn Tawe voucher.

Sessions include:

 • Top 10 proofreading tips
 • Referencing clinics
 • What is plagiarism? And how to avoid it
 • Personal branding
 • Creative writing
 • What is critical thinking?
 • How to paraphrase
 • Scientific writing
 • Writing introductions and conclusions
 • Writing mindset

Come along to as many sessions as you like – no need to book!

February 13th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

Mae’r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd (CAS) yn cynnal Wythnos Ysgrifennu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yr wythnos nesaf. Bydd y Llyfrgell ac Academi Gyflogadwyedd Abertawe (SEA) yn cyfrannu hefyd. Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

 • Mynychu 3 sesiwn yn ystod yr wythnos a derbyn taleb £5 o Outffitters Fulton.
 • Mynd i unrhyw sesiwn a chael eich rhoi mewn raffl ddyddiol i wneud raffl ar gyfer taleb £5 JC neu tafarn Tawe.

Mae’r sesiynau’n cynnwys:

 • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
 • Mae clinigau cyfeiriadu
 • Beth yw llên-ladrad? A sut i’w osgoi
 • Brandio personol
 • Ysgrifennu creadigol
 • Beth yw meddwl yn feirniadol?
 • Sut i aralleirio
 • Ysgrifennu gwyddonol
 • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
 • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw I gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angem archebu!

February 13th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

Oes angen cymorth  arnoch gyda’ch sgiliau astudio a rheoli amser? Mae yna ap ar gael am hynny!

Mae’n debygol eich bod yn defnyddio apiau bob dydd i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, i ddal i fyny gyda rhaglenni teledu ac i wrando ar gerddoriaeth, ond ydych chi erioed wedi ystyried sut gall apiau gwahanol eich helpu i astudio? Mae DnA wedi llunio rhestr o adnoddau am ddim a allai fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr. Gallwch bori’r rhestr gyfan neu glicio ar dag i gael cymorth mewn maes penodol. Er enghraifft, gallwch ddysgu sut gall apiau fel Evernote a Google Keep eich helpu gyda’ch ymchwil neu ddod o hyd i offer i’ch helpu gyda’ch cyfeirnodi (COFIWCH: mae’n rhaid i chi wirio pa arddull gyfeirnodi dylech ei defnyddio yn eich aseiniad a defnyddiwch ganllawiau’r llyfrgell i sicrhau eich bod yn defnyddio’r fformat cywir gyda’ch cyfeiriadau!).

Rhowch gipolwg ar y dewis i weld a oes modd gwneud eich bywyd yn haws. Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho Arweiniad i Apiau DnA ar ffurf PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Do you need some help with your study skills and time management? There’s an app for that!

You probably use apps every day to stay in touch with friends, catch up on TV and listen to music, but have you ever thought about how different apps can help you with your studies? DnA has compiled a list of free resources that may be helpful for students. You can browse the whole list or click on a tag to find help in a particular area. For example, you can find out how apps like Evernote and Google Keep can help with your research or find tools to help you with your referencing (REMEMBER you must check which referencing style you should use for your assignment and use the library guides to make sure you format your references correctly!).

Take a look at the selection to find out if you can make your life easier. If you prefer, you can download DnA’s App Guide as a PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Wyddech chi fod meddalwedd ar gyfrifiaduron personol ar y campws sy’n gallu eich helpu wrth astudio? I ddod o hyd i’r meddalwedd, cliciwch ar yr eicon ‘Unified Desktop’ ar y bar offer a dewiswch ‘Assistive Technology’ o’r opsiynau ar y chwith.

Llun o eicon 'Unified Desktop' Prifysgol Abertawe

Chwiliwch am yr eicon hwn ar eich bar offer

Mae’r ffeithlun isod yn dangos rhai o’r offer sydd ar gael i’ch helpu gyda’ch ymchwil a’ch aseiniadau. Cliciwch ar y llun a lawrlwythwch fersiwn PDF o’r ffeithlun.

February 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Did you know that campus PCs have software available that can help with your studies? To find the software, just click on the Unified Desktop icon on the toolbar and select Assistive Technology from the options on the left.

Picture of the Swansea University Unified Desktop icon

Look for this icon on your toolbar

The infograph below shows some of the tools that are available to help you with your research and assignments. Click on the image to view and download a PDF version of the infograph.

Infograph showing the assistive technology available on campus PCs

February 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

English Language Training Services (ELTS) provide free classes on their Academic Success Programme for all students registered for courses in University departments at any level.  Their new timetable of classes for this term has just been announced, just login to Blackboard and click the Student Services tab, then ASP for further information and enrolment details.

If you think you could benefit from the classes then why not give them a go.

Classes include:

 • Grammar and Writing
 • Academic Essay Writing
 • Critical Thinking
 • Presentation Skills
 • Seminar Skills

Some of the classes are for international students only, however the majority are open to all students.

A wyddoch chi bod English Language Training Services (ELTS) yn cynnal gwersi am ddim ar y cynllun Academic Success Programme.  Mae ar gael i bob myfyriwr sydd wedi’i gofrestu ar gwrs yn y Brifysgol, ar unrhyw lefel.  Maent newydd gyhoeddi rhaglen newydd o ddosbarthiadau ar gyfer y tymor hyn.  Mewgofnodwch i Blackboard, cliciwch ar Gwasanaethau Myfyrwyr, yna ASP am ragor o wybodaeth a manylion cofrestru,

Rhowch cynnig ar ddosbarth!

Pynciau yn cynnwys:

 • Ysgrifennu a gramadeg
 • Ysgifennu traethodau academaidd
 • Meddwl beirniadol
 • Sgiliau cyflwyno
 • Sgiliau seminar

Mae rhai o’r dosbarthiadau dim ond ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol,  ond mae rhan fwyaf o’r dosbarthiadau ar gael i bawb.

April 8th, 2013

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University