The fabulous Chimamanda Ngozi Adichie spoke eloquently about The Danger of a Single Story back in 2009. She shared the importance of seeing people like yourself in fiction and warned that if we only hear one story about a group of people, we can’t truly begin to understand them. It’s easy to fall into a ‘reading rut’, though, where we tend to read the same sort of books by the same people. To help you to discover new books from a wider range of voices, we’d like to introduce the first Better Read Reading Challenge. This term, we’ve been inspired by Black History Month.

The plan is simple – read a book that matches each of the categories below. (If you can find a book that matches more than one category, that’s allowed!) We’ve suggested some titles you might like to try below. You can borrow them from Swansea University Libraries. You can find your own books too, though – share your ideas using #suBetterRead.

The challenge runs until 6th January, so you can save some of these to read over Christmas vacation. If you don’t manage to cover all the categories by January, don’t worry – this is just for fun, so you can take as long as you want to! Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter, Instagram and Facebook.

A book by a black author that won an award in 2018 or 2019

An American Marriage, by Tayari Jones (winner of the Women’s Prize for Fiction)

The Perseverance, by Raymond Antrobus (winner of the Rathbones Folio Prize and the Ted Hughes Award)

Kumukanda, by Kayo Chingonyi (winner of the Dylan Thomas Prize)

A book of fiction or non-fiction about the Windrush generation

Small Island, by Andrea Levy

The Lonely Londoners, by Samuel Selvon

Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, by Mike Phillips & Trevor Phillips

A non-fiction book about black British history

Staying Power: The History of Black People in Britain, Peter Fryer

Black and British: A Forgotten History, by David Olusoga

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, by Olaudah Equiano

A genre fiction book by a black author (genre fiction can include crime, fantasy, romance, science fiction, horror…)

Kindred, by Octavia E. Butler

Thief! By Malorie Blackman

Devil in a Blue Dress, by Walter Mosley

Student in library pulling a book of the shelf

October 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags:

Siaradodd yr hyfryd Chimamanda Ngozi Adichie yn huawdl am The Danger of a Single Story yn ôl yn 2009. Rhannodd bwysigrwydd gweld pobl fel chi eich hun mewn ffuglen a rhybuddiodd os ydym ond yn clywed un stori am grŵp o bobl, ni allwn fynd ati i’w deall yn iawn. Mae’n hawdd cwympo i rych ddarllen, lle rydym yn darllen yr un math o lyfrau gan yr un bobl. Er mwyn eich helpu i ddarganfod llyfrau newydd gan amrywiaeth ehangach o leisiau, hoffem gyflwyno’r Her Darllen yn Well. Y tymor hwn, rydym wedi cael ein hysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon.

Mae’r cynllun yn syml – darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod. (os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!). Rydym wedi awgrymu rhai yr hoffech roi cynnig arnynt isod. Gallwch eu benthyg o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.

Cynhelir yr her tan 6 Ionawr, felly gallwch ddarllen rhai o’r rhain dros wyliau’r Dolig hefyd. Os nad ydych yn llwyddo mynd i’r afael â phob categori erbyn mis Ionawr, peidiwch â phoeni – hwyl yn unig yw hwn, felly gallwch gymryd faint bynnag o amser sydd ei angen arnoch! Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter, Instagram a Facebook.

Llyfr gan awdur du a enillodd wobr yn 2018 neu 2019

An American Marriage, gan Tayari Jones (enillydd Gwobr Ffuglen Menywod)

The Perseverance, gan Raymond Antrobus (enillydd Gwobr Folio Rathbones a Gwobr Ted Hughes)

Kumukanda, gan Kayo Chingonyi (enillydd Gwobr Dylan Thomas)

Nofel ffuglen neu ffeithiol am genhedlaeth Windrush

Small Island, gan Andrea Levy

The Lonely Londoners, gan Samuel Selvon

Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain, gan Mike Phillips & Trevor Phillips

Llyfr ffeithiol am hanes pobl dduon ym Mhrydain

Staying Power: The History of Black People in Britain, gan Peter Fryer

Black and British: A Forgotten History, gan David Olusoga

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, gan Olaudah Equiano

Llyfr ffuglen mewn genre gan awdur du (gall ffuglen genre gynnwys trosedd, ffantasi, rhamant, ffuglen wyddonol, arswyd…)

Kindred, gan Octavia E. Butler

Thief! gan Malorie Blackman

Devil in a Blue Dress, gan Walter Mosley

Student in library pulling a book of the shelf

October 14th, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Croeso i Ddiwrnod 5 #su5dol. Hyd yn hyn, rydym wedi archwilio sut y mae canfod llyfrau ac erthyglau cyfnodolion. Roeddech yn disgwyl defnyddio’r math hwn o ddeunydd pan ddechreuoch yn y brifysgol siŵr o fod. A ydych chi wedi meddwl am adnoddau eraill sydd y llyfrgell y gallai fod angen i chi eu defnyddio?

Mae’r llyfrgell yn tanysgrifio i lawer o gronfeydd data ar bynciau arbenigol. Gallant eich helpu i ganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Mae llawer o’r cronfeydd data hyn yn dal erthyglau cyfnodolion ysgolheigaidd. Gallwch eu defnyddio i chwilio am erthyglau cyfnodolion ar eich testun.

 

I ganfod y cronfeydd data gorau ar gyfer eich pwnc, ewch i dudalen Hafan Canllawiau’r Llyfrgell a chliciwch ar eich ysgol neu goleg. Yna, cliciwch ar raglen eich gradd. Byddwch yn gweld canllawiau, gwybodaeth a dolenni i adnoddau pwysig. Bydd yna fanylion cyswllt hefyd er mwyn i chi allu cysylltu â’ch llyfrgellwyr os bydd gennych gwestiynau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Ddiwrnod 4, buom yn trafod chwilio am erthyglau ar eich testun trwy iFind. Gallwch ddefnyddio’r un strategaethau i chwilio am erthyglau yn y cronfeydd data arbenigol. I chwilio’n effeithiol:

 • Treuliwch amser ar y dechrau yn ysgrifennu’r geiriau allweddol y gallwch eu defnyddio wrth chwilio. Fel rheol, cewch rai geiriau allweddol yn nheitl eich aseiniad, ond cofiwch feddwl am gyfystyron a geiriau perthnasol eraill hefyd
 • Defnyddiwch yr opsiynau Limit ar eich tudalen ganlyniadau. Fel rheol, gallwch gyfyngu yn ôl:
  • dyddiad cyhoeddi – dylai’r rhan fwyaf o’r deunyddiau y byddwch yn cyfeirio atynt yn eich aseiniadau ddyddio o’r 10 mlynedd diwethaf
  • ffynhonnell – erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid yw’r rhai mwyaf ysgolheigaidd; mae cyfnodolion masnach neu broffesiynol yn dda o ran rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes
  • pwnc – defnyddiwch hwn i’ch helpu i nodi’r erthyglau mwyaf perthnasol i’ch anghenion

Gwybodaeth arbenigol

Gallai fod angen i chi chwilio am ddata neu wybodaeth arbenigol fel rhan o’ch astudiaethau. Er enghraifft, bydd angen i fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth ganfod gwybodaeth ariannol, bydd myfyrwyr y Gyfraith yn edrych ar ddeddfwriaeth a gall fod angen i Beirianwyr ymgynghori â’r Safonau Prydeinig. Gall ein cronfeydd data eich helpu! Mae ein Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK) yn cynnwys canllawiau ynghylch Mathau o wybodaeth arbenigol. Defnyddiwch y rhain i’ch helpu i ganfod:

 • Trafodion cynadleddau
 • Safonau Prydeinig neu fanylebau technegol eraill
 • Patentau
 • Ystadegau
 • Adroddiadau cyfreithiol, cyfnodolion cyfreithiol a deddfwriaeth (statudau)
 • Gwybodaeth fusnes, gan gynnwys proffiliau cwmnïau, gwybodaeth ariannol cwmnïau ac ymchwil i’r farchnad
 • Ffilm a cherddoriaeth
 • Lluniau a delweddau
 • Deunyddiau seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Yn bwysicach na dim, cofiwch ofyn am gymorth gan eich llyfrgellwyr cyfeillgar os na allwch ganfod yr hyn sydd ei angen arnoch!

 

 

 

 

October 11th, 2019

Posted In: Uncategorized

Welcome to Day 5 of #su5dol. So far, we have explored finding books and journal articles. You probably expected to use this sort of material when you started university. Have you thought about other library resources you might need to use?

The library subscribes to many subject specialist databases. They can help you to find information for your assignments. Many of these databases hold scholarly journal articles. You can use them to look for journal articles on your topic.

To find the best databases for your subject, go to the Library Guides homepage and click on your school or college. Then click on your degree programme. You will find guides, information and links to important resources. There will also be contact details so you can get in touch with your librarians if you have any questions.

 

 

 

 

 

 

 

On Day 4, we looked at searching for articles on your topic in iFind. You can use the same strategies to look for articles in the specialist databases. To search effectively:

 • Spend time at the start writing down keywords you can use in your search. You will usually get some keywords from your assignment title, but remember to think about synonyms and other relevant words too
 • Use the Limit options on your results page. You can usually limit by
  • publication date – most of the material you reference in your assignments should be from the last 10 years
  • source – peer reviewed articles are the most scholarly; trade journals or professional journals are good for keeping up to date with developments in your area
  • subject – use this to help identify the most relevant article for your needs

Specialist information

You might need to look up some specialist data or information as part of your studies. For instance, School of Management students will need to find financial information, Law students will look at legislation and Engineers may need to consult British Standards. Our databases can help! Our Assignment Survival Kit includes a guide on Specialist types of information. Use it to help you find:

 • Conference proceedings
 • British Standards or other technical specification
 • Patents
 • Statistics
 • Law reports, law journals and legislation (statutes)
 • Business information, including company profiles, company financials and market research
 • Film and music
 • Pictures and images
 • Evidence based material for health and social care professionals

Most importantly, remember to ask for help from your friendly librarians if you can’t find what you need!

October 11th, 2019

Posted In: Uncategorized

Ar Ddiwrnod 4, byddwn yn chwilio am yr erthyglau cyfnodolion sydd eu hangen arnoch. Dilynwch ein hyfforddiant i ddarganfod sut. Cliciwch ar y llun isod i ddechrau.

October 10th, 2019

Posted In: Uncategorized

Day 4 is all about searching for the journal articles you need. Follow our short tutorial to find out how. Just click on the picture below to get started.

October 10th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae llyfrau’n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau Prifysgol. Gwerslyfrau yn aml yw’r ffynhonnell allweddol o wybodaeth gefndir a damcaniaethau pwysig ar gyfer eich pwnc. Mae’r llyfrgell yn darparu mynediad i lawer o lyfrau print ac e-lyfrau. 

 

Rhestrau darllen 

Mae gan bob modiwl restr ddarllen. Gallwch ddod o hyd i’r hyn sydd ar eich rhestr ddarllen yn MyStudies. Bydd eich rhestr ddarllen fel arfer yn rhestru darllen hanfodol ac argymelledig neu ddarllen cefndir. 

 

Mae’r rhestrau darllen yn gysylltiedig â’r llyfrgell fel y gallwch ganfod sut i gael gafael ar unrhyw lyfrau ar eich rhestr. 

 

Mynd y tu hwnt i’ch rhestr ddarllen 

Y ffordd orau o ddysgu am y llyfrau sydd gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe yw trwy ddefnyddio iFind. 

 

Gallwch gyrchu iFind o Wedudalen y llyfrgell neu trwy fynd yn uniongyrchol i ifind.swan.ac.uk . 

 

Polisi Benthyca 

Gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell a bydd y benthyciad yn adnewyddu’n awtomatig nes ichi ei ddychwelyd neu nes i fyfyriwr arall ofyn amdano. Os bydd unigolyn arall yn gofyn am y llyfr, byddwch yn derbyn e-bost gan y Lyfrgell. Bydd gennych saith niwrnod i’w ddychwelyd i’r llyfrgell heb gael unrhyw ddirwyon. 

 

Mae’n bwysig iawn ichi ofyn am y llyfrau rydych chi eu heisiau os ydyn nhw ar fenthyg.

 

Beth os nad oes gan y llyfrgell y llyfr 

Os na allwch ddod o hyd i’r llyfr ar iFind efallai na fydd y Llyfrgell yn berchen ar gopi. Os yw’r llyfr rydych chi’n chwilio amdano ar restr ddarllen, rhowch wybod i’r llyfrgell fel y gallwn ei brynu. Gallwch wneud hyn yn bersonol, dros y ffôn neu e-bost, neu trwy ddefnyddio’r ffurflen awgrymu llyfr ar-lein hwn. 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorized

Book are an essential source of information for your university studies. Textbooks are often the key source of background information and important theories for your subject. The library provides access to many print and ebooks. 

 

Reading lists 

Each module has a reading list. You can find out what is on your reading list in MyStudiesYour reading list will normally list essential and recommended or background reading. 

 

The reading lists are linked to the library so you can find out how to get hold of any books on your list. 

 

Going beyond your reading list  

The best way to find out about the books Swansea University Library has is to use iFind. 

You can access iFind from our Library webpageor by going directly toifind.swan.ac.uk . 

 

Loan Policy 

You can borrow a book from the libraryand the loan will auto-renew until you return it or another student requests it. If the book is requested by someone you will receive an email from the Library. You will have 7 days to return it to the library without getting any fines. 

 

It is very important to request the books you want if they are out on loan.  

 

What if the library doesn’t have the book 

If you cannot find the book on iFind the Library may not own a copy. If the book you are looking for is on a reading list let the library know so we can purchase it. You can do this in person, by phone or email, or by using this online suggest a bookform. 

 

October 9th, 2019

Posted In: Uncategorized

Mae peiriannau amlbwrpas yn y llyfrgell i argraffu, copïo a sganio:

 • Llyfrgell y Bae

 

Mae’r argraffwyr/llungopiwyr yn yr ardal argraffu yn y brif neuadd astudio, ychydig ar ôl y ddesg wybodaeth, ar y chwith.

 • Llyfrgell Parc Singleton

 

Mae’r argraffwyr/llungopiwyr ar lefel 3, yn yr ardal argraffu yn y brif neuadd astudio.

 • Llyfrgell Glowyr De Cymru

 

Mae argraffydd/llungopïwr yn ardal y dderbynfa ac un ar y llawr cyntaf yn yr ystafell TG.

 • Campws Parc Dewi Sant

 

Mae argraffydd/llungopïwr yn y llyfrgell.

Sut i ddefnyddio gwasanaeth argraffu’r llyfrgell

Mae gennym fideo byr i ddangos i chi sut i ddefnyddio’r argraffwyr/llungopiwyr. Hefyd, mae ein tudalen we Argraffu, Copïo, Sganio yn cynnwys cyfarwyddiadau am sut i gofrestru’ch cerdyn adnabod i ddefnyddio’r argraffwyr/llungopiwyr, sut i ddefnyddio’r peiriannau ac argraffu o’ch dyfais eich hun.

Cost

Does dim tâl am sganio, ond codir tâl am argraffu neu lungopïo yn y llyfrgell. Darllenwch ein tudalen we Argraffu, Copïo, Sganio i gael gwybodaeth am brisiau.

Ychwanegu arian at eich cyfrif argraffu/llungopïo

Mae gennym system talu ar-lein i ychwanegu credyd argraffu at eich cyfrif. Mae cyfarwyddiadau yn ein canllaw i daliadau argraffu ar-lein.

 

October 8th, 2019

Posted In: Uncategorized

 

There are multi-function machines in the library to print, copy and scan:

 • Bay Library

 

The printers/photocopiers are in the print zone in the main study hall, just past the information desk to the left.‌

 • Singleton Park Library

 

The printers/photocopiers are on level 3, located in the printing zone situated within the main study hall.

 • South Wales Miners’ Library

 

There is a printer / photocopier in the reception area and on in the first floor IT room.

 • St. David’s Park (SDP) Campus

 

There is a printer / photocopier in the library.

How to use the library printing service

We have a short video to show you how to use the printers/photocopiers. Our Print, Copy, Scan webpage also has instructions on how to register your ID card to use the printers/photocopiers, how to use the machines and printing from your own device.

Cost

It is free to scan, but there is a charge to print or photocopy in the library. See our Print, Copy, Scan webpage for price information.

Adding money to your print / photocopy account

We have an online payment system to add printing credit to your account. Find instructions in our online printing payments guide.

 

October 8th, 2019

Posted In: Uncategorized

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University