Rydym yn gwneud gwaith dros yr haf i wella Neuadd Astudio Lefel 3 Llyfrgell Parc Singleton.

 

Ni chaniateir mynediad I’r Neuadd Astudio neu ystafelloedd/ardaloedd cyfagos tra cynhelir gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.

 

Mae Ystafelloedd CP eraill ar gael yn y llyfrgell yn y lleoliadau canlynol:

 • Ystafell Hyfforddi 3, ar Lefel 4
 • Ystafell CP Ddistaw 1, ar Lefel 3 (yn agos i’r Ddesg Gwybodaeth)

 

https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/mannau-astudio-eraill/

 

 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 

Os oes angen cymorth gofynnwch aelod o staff ar y Ddesg Gwybodaeth.

customerservice@abertawe.ac.uk

01792 295500

July 16th, 2019

Posted In: Uncategorized

We are undertaking work in the Singleton Park Library Study Hall to make improvements this summer.

 

No access is permitted to the Study Hall or adjoining rooms/areas while essential maintenance is being carried out.

 

Alternative PC Rooms are available in the library in the following locations:

 • Training Room 3, situated on Level 4
 • Silent PC Room 1, situated on Level 3 (near the Information Desk)

 

https://www.swansea.ac.uk/library/alternative-study-spaces/

 

Please accept our apologies for any inconvenience caused.

 

If you need further help please ask a member of staff at the Information Desk.

customerservice@swansea.ac.uk

01792 295500

July 16th, 2019

Posted In: Uncategorized

Vacation borrowing
If you have books or journals out on loan over the summer, they will continue to auto-renew and you don’t need to worry about them unless another Library user requests them.

Using other libraries
If you have gone home for the Summer holiday and would like to use the library of your local university, visit the SCONUL Access scheme pages which will show you how to arrange access during the vacation. You can also contact us at the Issue Desk here about other borrowing schemes that exist – details are on our Visitors’ Information page.

Many of Swansea University’s library resources can be accessed from home – for these you will need to login with your Swansea University email address and usual password.

E-Books
All our e-books can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “Full Text Online” and “Books” listed on the left-hand side of the screen. Click on any title to get the “Online” access link to the e-book.

Our e-books are available via three main websites: dawsonera, EBSCO and Proquest Ebook Central. Books can be accessed online at any time or there are limited download options available: dawsonera allows downloading for 1-2 days and Proquest Ebook Central gives a 14 day download period (Adobe Digital Editions required). We have over 106,000 titles on Proquest Ebook Central – access the site directly to search across the full text of the collection and build your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

Journal Articles
To search for a specific journal article or an article on a topic, use iFind, the library catalogue (articles & more) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. “Full text available” will appear beside those results where you can access the full text article.

If you are using iFind off-campus, you will be prompted to log in with your Swansea University email address and password the first time you submit a search.

If you are using Google Scholar, make sure you set up the link to Swansea University’s subscriptions – we have a guide here (PDF) on how to do this.

If you encounter problems accessing e-journals, try our troubleshooting guide (PDF) which describes some of the most common solutions.


Other Resources
Our Library Guides pages also have information on other e-resources available to you such as newspaper databases. Information about theses can also be found on our library website – full text downloads can be available via the Ethos service for some UK theses.


Need help accessing library resources?
You can contact us during opening hours on 01792 295500 or email us on customerservice@swansea.ac.uk. You can also contact us via our Facebook pages or on Twitter.

July 1st, 2019

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

Wedi mynd adre dros yr haf?
Os oes gennych lyfrau neu gyfnodolion ar fenthyg dros yr haf, bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig ac nid oes angen ichi boeni amdanynt oni bai fod defnyddiwr arall yn y Llyfrgell yn gwneud cais amdanynt.

Defnyddio Llyfrgelloedd eraill
Os ydych yn mynd adref am yr haf, a hoffech ddefnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ddefyddio cynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – i wneud hyn bydd angen i chi defnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau
Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser y gellir dod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Testyn Llawn Arlein” a “Llyfrau” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair prif wefan: dawsonera, EBSCO ac Proquest Ebook Central.  Gellir cyrchu llyfrau ar-lein unrhyw bryd neu mae dewisiadau cyfyngedig ar gael ble gellir llwytho i lawr: mae dawsonera yn caniatáu llwytho i lawr am 1-2 ddiwrnod ac mae Proquest Ebook Central yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o lwytho i lawr (angen Argraffiad Digidol Adobe).  Mae gennym dros 106,000 o deitlau ar Proquest Ebook Central – gallwch gyrchu’r safle’n uniongyrchol i chwilio ar draws testun llawn y casgliad ac adeiladu eich silff lyfrau ar-lein eich hun er mwyn gallu cyrchu eich hoff deitlau’n rhwydd.

Erthyglau mewn cylchgronau
I chwilio am erthygl benodol neu ar destyn penodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (articles & more) a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch.  Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan ein tudalennau Library Guides wybodaeth ar e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi, megis basau data papurau newydd.  Cewch ddod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?
Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth yn ystod oriau agor ar: customerservice@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500. Gallwch gysylltu â ni trwy ein tudalennu facebook neu ar twitter hefyd.

July 1st, 2019

Posted In: Uncategorized

 

Library Mix and Match – Staff training event

How can you improve your reading lists? What can EndNote do for you? Should you use Twitter?

Find out with Library Mix and Match. Come to a whole day, half a day or choose individual sessions at your convenience. Book here.

 • Reading lists – an update on the work of the revitalising reading lists project and some ideas about creating innovative and interesting lists for your students. Along with a practical “how to do it” session on using iFind Reading and how to get reading digitised to make it easy for your students to find and read.
 • Finding images – a look at how to find images to use in teaching, presentations etc. without breaking copyright law.
 • Introduction to EndNote
 • Current awareness – in this session we will look at methods and techniques to save you time and effort so that you don’t miss important recent developments within your area.
 • Finding open access
 • Twitter meet up (following on from 5 days of Twitter)
 • 5 Days of Twitter is an open online course for Swansea University staff and students. In small, daily bitesize chunks we will explore Twitter and its potential use to support learning, teaching and research. https://su5dot.wordpress.com/

 

Library Mix and Match: hyfforddiant staff

Sut gallwch wella eich rhestrau darllen? Sut gall EndNote eich helpu? A ddylech chi ddefnyddio Twitter? Cewch ragor o wybodaeth yn Library Mix and Match.

Dewch am y diwrnod cyfan, hanner diwrnod neu gallwch ddewis sesiynau unigol pan fydd yn gyfleus i chi. Archebwch yma.

 ·         Rhestrau Darllen – Dyma’r wybodaeth ddiweddarag am waith y prosiect adnewyddu rhestrau darllen a rhai syniadau am greu rhestrau arloesol a diddorol I’ch myfyrwr. Cewch hefyd sesiwn ymarferol ar ddefnyddio iFind Reading a sut I ddigideiddio rhestra darllen er mwyn ei wneud un haws I’ch myfyrwyr ddod o hyd i ddeunyddiau a’u darllen.

·         Darganfod delweddau – golwg ar sut I ddod o hyd I ddelweddau I’w defnyddio mewn addysgu, cyflwyniadau ac ati heb dorri cyfraith hawlfraint.

·         Cyflwyniad I EndNote

·         Current awareness – fel nad ydych yn colli datblygiadau diweddar pwysig o fewn eich maes.

·         Chwlio am Gynnwys Mynediad Agored

·          Cyfarfod Twitter (yn dilyn y 5 niwrnod o Twitter)

·         Mae “5 Niwrnod o Twitter” yn gwrs ar-lein ar gyfer staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mewn tameidiau cryno bob dydd, byddwn yn archwilio Twitter a sut gellir ei ddefnyddio i ategu dysgu, addysgu ac ymchwil. https://su5dot.wordpress.com/

 

June 5th, 2019

Posted In: Library Event

Tags: ,

In ending my Erasmus plus visit to Zagreb, I must once pay tribute to Dragutin Nemec (Dado) for being an extraordinary host. A lawyer, librarian, a scholar, a polyglot ( and a footie fan par excellence) –he was unfailingly cheerful, helpful and informative on the history, culture, legal and library systems of Croatia. I owe him a debt of thanks for arranging such a wide-ranging, and engaging exchange for me.

Here is he is in his native environment.

On Friday, I had a memorable tour with Dado through the building of the law faculty/library and once again was witness to how Zagreb Law Faculty maintains its history while looking steadfastly to the future. Themes of inclusivity and diversity were very present…

….alongside reminders of how things were done in the past. These are depictions of acceptable legal means of torture promulgated by Empress Maria Theresa in the mid 18th century. I can’t confirm whether they were also used on students as punishment for late return of books.The old Deans were certainly imposing figuresDado is currently engaged alongside fellow librarian Marija Tomečak (Maja) in discussions with the Croatian government on the new Croatian libraries law and are campaigning tirelessly to ensure that the position and importance of libraries such as this are recognised by the national authorities. I must also thank Maja for the series of question and answer sessions she undertook with me which certainly made me aware of aspects of the profession and its future development which I was previously unaware of. Therein possibly lies the best  reasons for Erasmus Plus visits such as these- exchanges of best practice and cultural interaction. Zagreb 2019 certainly was all that and more. Vidimo Se Zagreb – See you soon Zagreb.

Statue of St George, Zagreb

With special thanks to Corinne Rees , Exchange & Study Abroad Assistant –Swansea university- for guiding me through the Erasmus process-start to finish.

 

 

 

May 28th, 2019

Posted In: Uncategorized

I was extremely lucky today to get an invite to tour the University Main Library which is also the National Library for the whole of Croatia. It was fascinating to tour a library with such a dual role to serve students as their central academic library and the country as a deposit library. The library was established by Jesuits in 1607 and went through many changes and locations until it moved into its current building in 1995. There are now over 3 million items in the collection.

Progress is very important to the Croatian people and the library’s onward push into the future can be exemplified by the fact that, while on one hand treasuring scrolls from the 1200s, it also now offers an amazing relatively low-cost 3D printing service to its users.

Perhaps more impressively and a sign of the huge esteem in which libraries are held in Croatian society- from the 1st of January 2020 the library will become the seat of the Presidency of the Council of the European Union EU for 6 months. Refurbishments were well underway to have the building ready to take on such an important role. When you look to the ceiling of the fourth floor of the library cleverly placed mirrors enable you to see  Zagreb city as if looking out a window.

Here are some links on Library`s  virtual exhibitions and digitized collections:

http://virtualna.nsk.hr/ 

http://db.nsk.hr/

With thanks to Ana-Marija Tkalčić who guided me through the library, Iva Perinić who presented the Manuscripts and Old Books Collection to me and to Ivana Kežić Pucketić for being such a kind host. And finally why the mention of the ‘red baskets’ at the start of this blog entry. Well that is because all users must deposit their bags at lockers before entering the library proper and carry all their belongings with them in cute red baskets: the effect of all these baskets dotted around the reading rooms make the library look very colourful indeed.

May 24th, 2019

Posted In: Uncategorized

On Wednesday, I bumped into the Croatian high school student tradition marking the end of studies –Norijada – thousands on students from all the schools congregate in Zagreb city centre to party, throw eggs and flour and blow whistles until the police escort them to the river to sleep it off . https://youtu.be/lbyQ3jrrIjg?t=61

To avoid the flour (very cheap as opposed to expensive milkshakes) I took refuge with my Law Periodical Library colleagues in their beautiful building in Croatian Republic Square.

They have been superb hosts and our interviews have been jam-packed in both directions- exchanging experiences and musings – aside from learning about the typical library, student and professorial concerns, I have picked up on two Croatian concepts which I thought were really interesting. The first is ‘Kafensati’ – literally ‘to drink coffee’ – but in the academic environment here this represents a precious workplace glue. Croatians love their coffee and can always find time for a cup – to some, it might look like they are skiving from work but in the time spent nursing their favourite beverage to the dregs, workplace efficiency and future planning can be improved and thorny problems resolved. Working relationships are nourished here and suggestions on how to better do things may arise. Its importance as a social convention cannot be overestimated

Here are my new ‘kolege’ doing just that.

Left to right ‘Dragutin , Slavica, Vlado, Petra, Donna, Maja

The other concept is Kampanjski –which the dictionary translates as unsystematic, last-minute, sporadic, corporate, off-and-on, in spurts – but which here means almost like a constant form of intense Blitzkrieg working – working shorter hours but intensely; to get the job done. In that way, they may have more time to enjoy their wonderful museums, parks and cuisine and of course coffee!

 

 

May 23rd, 2019

Posted In: Uncategorized

Today’s Erasmus highlight was a visit to the Supreme Court of Croatia guided by my gracious host  Marino Jureković (and in the ever helpful and informative company of Dragutin Nemeć Periodicals Librarian for Law. Croatia has a fascinating multilayered, multilingual legal past which has seen kingdoms, empires, dictatorships, and revolutions come and go. The guardian of this mass of information is the remarkable polymath Marino Jureković who acts as librarian researcher and court official – to the Judges and advisors of the supreme court – a real one-man show.

Dragutin and Marino

The beginnings of the library date back to the second half of the nineteenth century when significant changes were taking place in Croatian political life and the Croatian judiciary was beginning to achieve a high level of independence.  A high court was founded in Zagreb in 1850 – the so-called Banski stol – and in 1862 a Royal Chamber of Seven was founded as the supreme tribunal of the Kingdom of Croatia, Slavonia, and Dalmatia…and it had a considerable library to support its research needs. This library has continued to be developed to this day under Marino’s guidance. Marinoćs knowledge of the materials in his library and of the court is said to be such that =he can do google searches in his head to find most answers”

The library is officially listed as a “special library”, meaning that it is of particular importance to the profession it serves. It contains 25,000 individual books and periodicals. As a professional reference library it is primarily designed for justices and court advisors of the Supreme Court, other lawyers may use it upon by asking permission from to the President’s office.

Above, working knowledge of multiple languages is a necessity for many Croatian lawyers and librarians.

Later, it was a distinct shift of mood from the austere character of the court to see this very unusual and highly recommended museum in the government quarter of the old town. The Museum of Broken Relationships’ I wonder how they catalogue items there. Photo below

 

 

 

May 22nd, 2019

Posted In: Uncategorized

How apt in the week of the Eurovision final that have arrived in this beautifulhistorical and vibrant city as part of the Erasmus exchange programme to investigate all things library‘-past present and future. I am being kindly hosted by Dragutin Nemec –Periodicals Librarian at the Law Faculty Library of the University of Zagreb –which celebrates its 350th anniversary this year. These blog entries this week will not seek to be exhaustive but rather highlight something that stands out from the days encountersvisits and meetingsWriting this blog is slower than usual as I have to get used to a whole new kind of keyboard and keep on finding Z  in the place of Y and hitting other new‘ characters Ć č Ž Š Đ  One initial experience which truly enthralled me was my visit to the Croatian Academy  of Sciences and Arts where I had the chance to see a stunning collection which runs from Misal po zakonu rimskoga dvora from 1483 to the 21st Century ‘DiZbi.HAZU –a unique free digital repository of the Academy’s scientific and  historic holdings.  

I had always read how William Tyndale’s 1526 bible in English was seen as shocking and subversive, since translation from Latin  into the vernacular was not permitted (and Tyndale was burnt at the stake by Henry VIII for his ‘transgression’ but learnt at the academy that Pope Innocent IV  in 1248 allowed The Croats to use their own language and writing the Glagolitic alphabet in the liturgy. Noone else in Europe had such permission. Here I am alongside Tamara Runjak ‘ rare books librarian beside a poster in Glagolitic whicsays ”Baš Baš Baština – Really Real Heritage 

 

 

 

 

What a jump therefore it was to then be shown DiZbi.HAZU : the  collected digitized materials of the 14 Academy’s research units, museum-gallery units and the Academy Library, launched in 2009. The support of the  Europeana project has allowed the academy to offer access  24.003 digitized items ranging from books, journals, cast sheets, manuscripts, microfilms, music, photographs, plaster casts, medals and plaques, paintings, architectural plans and models, video .Go explore at http://dizbi.hazu.hr/ – it’s available in English too. I was really fascinated by the interactive WWI section http://dizbi.hazu.hr/1st_world_war/ 

That’s all for today –more tomorrow !!!!!! 

May 22nd, 2019

Posted In: Uncategorized

Next Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University