Wyddech chi fod meddalwedd ar gyfrifiaduron personol ar y campws sy’n gallu eich helpu wrth astudio? I ddod o hyd i’r meddalwedd, cliciwch ar yr eicon ‘Unified Desktop’ ar y bar offer a dewiswch ‘Assistive Technology’ o’r opsiynau ar y chwith.

Llun o eicon 'Unified Desktop' Prifysgol Abertawe

Chwiliwch am yr eicon hwn ar eich bar offer

Mae’r ffeithlun isod yn dangos rhai o’r offer sydd ar gael i’ch helpu gyda’ch ymchwil a’ch aseiniadau. Cliciwch ar y llun a lawrlwythwch fersiwn PDF o’r ffeithlun.

February 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Did you know that campus PCs have software available that can help with your studies? To find the software, just click on the Unified Desktop icon on the toolbar and select Assistive Technology from the options on the left.

Picture of the Swansea University Unified Desktop icon

Look for this icon on your toolbar

The infograph below shows some of the tools that are available to help you with your research and assignments. Click on the image to view and download a PDF version of the infograph.

Infograph showing the assistive technology available on campus PCs

February 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Ar Ddydd Gwener 10 Chwefror bydd gan eich Llyfrgellwyr Pwnc stondinau yn llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae. Byddant yn cynnig cymorth ac adnoddau defnyddiol i’ch cynorthwyo i oroesi a ffynnu, wrth i chi gwblhau aseiniadau. Bydd y ddwy ddesg yn cael eu staffio rhwng 11am a 3pm. Byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych a bydd gennym ddigon o wybodaeth ddefnyddiol a chanllawiau i chi fynd gyda chi. Bydd llawer o siocled am ddim ar gael hefyd i’ch bodloni wrth i chi weithio! Byddwn hefyd yn casglu’ch awgrymiadau ymchwil yn y llyfrgell ac ar-lein gyda’r hashnod#SUTopTips.

Gallwch hefyd ganfod manylion cyswllt eich Timoedd Llyfrgellwyr Pwnc ar y Canllawiau Llyfrgell. Gallwch hefyd archebu apwyntiad i’n gweld yno.

February 2nd, 2017

Posted In: Uncategorized

On Friday 10th February your Subject Librarians will have stands in both Singleton Park and Bay libraries offering support and useful resources to help you survive and thrive while you’re completing assignments.  Both desks will be staffed between 11am and 3pm. We’ll be on hand to answer any questions you have and we’ll have plenty of useful information and guides for you to take away with you. There will also be lots of free chocolate available, to help keep you going while you work! We’ll also be collecting your research tips in the library and online with the hash-tag #SUTopTips.

You can also always find your Subject Librarians Teams contact details on the Library Guides. You can also book an appointment to see us there.

February 2nd, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae mis Chwefror yn Fis Hanes LGBT ac i ymuno â’r dathliadau rydym am dynnu eich sylw at rywfaint o eitemau o’n casgliadau…

Ffuglen

Mae gennym nifer o weithiau ffuglen sy’n ymwneud â materion LGBT ar draws ein llyfrgelloedd.

Mae “Welsh Boys Too” a ysgrifennwyd gan yr awdur Stonewall arobryn o Gymru, John Sam Jones yn gasgliad o wyth stori fer sy’n myfyrio ar sut y daeth Cymry o bob oed, eu perthnasau a’u cyfeillion i delerau gyda bod yn hoyw. Hefyd mae gennym “Fishboys of Vernazza” gan yr un awdur.

Caiff y themâu crefydd a chariad un rhyw eu harchwilio yn “Oranges are not the only fruit” sef nofel rhannol fywgraffiadol am droi’n oedolyn gan Jeanette Winterson. Mae gennym nifer o nofelau eraill gan yr un awdur gan gynnwys “The world and other places”. Dewch o hyd iddynt ar lefel 1 Adain y Gorllewin yn Llyfrgell Parc Singleton yn PR6073.I558.

Mae gwaith gan awduron eraill sy’n ysgrifennu am themâu LGBT sydd wedi’i gadw yn Llyfrgell Parc Singleton yn cynnwys nofelau Sarah Waters yn PR6073.A828 gan gynnwys “Tipping the velvet” a “The night watch”. Mae gwaith Alice Walker gan gynnwys “The Color Purple” yn PS3573.A425.  Dewch o hyd i nofel Alan Hollinghurst sef “The line of beauty” yn PR6058.O4515 L56 2004.

Hanes

Ymhlith y llyfrau sydd wedi’u cadw yn Llyfrgell Parc Singleton sy’n ymwneud â’r thema hanes LGBT mae “The rise of a gay and lesbian movement” gan Barry D Adam yn HQ76.5 ADA, “Not a passing phase: reclaiming lesbians in history 1840-1985” gan Lesbian History Group yn HQ75.5 LES a “Transgender warriors : making history from Joan of Arc to Dennis Rodman” gan Leslie Feinberg yn HQ77.9 .F44 1996.

e-lyfrau

Mae hefyd gennym e-lyfrau sy’n ymwneud â themâu LGBT gan gynnwys “Transgender voices beyond women and men” gan Lori B Girshick a “Gay and lesbian elders history, law, and identity politics in the United States” gan Nancy J Knauer.

DVDs

Cewch ddod o hyd i ddetholiad i DVDs gan gynnwys ffilmiau a chyfresi teledu sy’n ymwneud â themau LGBT yn ein llyfrgelloedd. Mae’n rhain yn cynnwys “Pride”, “Brokeback Mountain” a “My beautiful laundrette”.

Cyfnodolion

Mae’r cyfnodolion ar-lein sy’n ymwneud â themâu LGBT y mae gennym fynediad atynt yn cynnwys “Gay Community News”, “Gay and Lesbian Review Worldwide” a “Transgender Studies Quarterly”. Mae’r cyfnodolion print sydd gennym yn ein llyfrgelloedd yn cynnwys “GLQ: a journal of lesbian and gay studies” a chewch ddod o hyd iddo yn HQ1.G46 yn Llyfrgell Parc Singleton.

Cewch fanylion am ddarllen pellach ar y rhestr ddarllen LGBT rydym wedi’i llunio. Ar yr ochr dde gwelwch fod modd gosod hidlwyr e.e. gallwch gyfyngu eich canlyniadau i ffuglen, hanes, ffilmiau, cyfresi teledu ayyb.  Os nad yw’r llyfr rydych ei eisiau ar gael yn y llyfrgell ar eich campws, gallwch fewngofnodi i iFind i wneud cais i’w anfon atoch. Detholiad yn unig yw hwn o’r adnoddau sydd gennym i’w cynnig. Mae rhagor ar gael drwy chwilio iFind neu drwy bori silffoedd y llyfrgelloedd. Gofynnwch i’r staff wrth y ddesg wybodaeth os oes angen cymorth arnoch chi o ran eich chwiliad neu gallwch anfon e-bost i library@abertawe.ac.uk

January 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

February is LGBT History Month and to join in the celebration we thought we’d highlight some items in our collections…

Fiction

We hold several works of fiction on LGBT related themes across our libraries.

“Welsh Boys Too” written by Stonewall Award winning Welsh author John Sam Jones is a collection of eight short stories about how Welshmen of various ages come to terms with being gay.  We also hold “Fishboys of Vernazza” by the same author.

The themes of religion and same sex love are explored in “Oranges are not the only fruit”, a semi-autobiographical coming of age novel by Jeanette Winterson.  We also hold several other novels by the same author including “The world and other places”.  You will find them on level 1 West of the Singleton Park Library at PR6073.I558.

Works by other authors writing on LGBT themes held at the Singleton Park Library include Sarah Waters’ novels at PR6073.A828, these include “Tipping the velvet” and “The night watch”.  Alice Walker’s works, including “The Color Purple” are at PS3573.A425. Alan Hollinghurst’s novel “The line of beauty” can be found at PR6058.O4515 L56 2004.

History

Books held in the Singleton Park Library on the theme of LGBT history include “The rise of a gay and lesbian movement” by Barry D Adam at HQ76.5 ADA, “Not a passing phase : reclaiming lesbians in history 1840-1985” by the Lesbian History Group HQ75.5 LES and “Transgender warriors : making history from Joan of Arc to Dennis Rodman” by Leslie Feinberg HQ77.9 .F44 1996.

eBooks

We also hold ebooks on LGBT related themes including “Transgender voices beyond women and men” by Lori B Girshick and “Gay and lesbian elders history, law, and identity politics in the United States” by Nancy J Knauer.

DVDs

You will find a selection of DVDs including films and TV series on LGBT related themes in our libraries. These include “Pride”, “Brokeback Mountain” and “My beautiful laundrette”.

Journals

Online journals on LGBT related themes that we have access to include “Gay Community News”, “Gay and Lesbian Review Worldwide” and “Transgender Studies Quarterly”.  Print journals held in our libraries include “GLQ : a journal of lesbian and gay studies”  which you will find at HQ1.G46 in the Singleton Park Library.

You will find further reading on the LGBT reading list that we have put together.  On the right hand side you will see that you can apply filters e.g. you can limit your results to fiction, history, films, TV series etc..  If the book you are interested in isn’t available in your campus library, you can sign in to iFind and Request that it is sent for you. This is just a selection of the resources we have to offer. You can find more by searching iFind or browsing the library shelves.  Ask the staff at the information desk if you need help with your search or you can email us at library@swansea.ac.uk.

 

January 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Mae’n wythnos Cyflogadwyedd yr wythnos hon. Mae’r digwyddiadau yn cael eu rhedeg gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) ac yn cynnwys Sgyrsiau gan Cyflogwyr, Cyfweliadau Ffug, a pizza am ddim!. Am fanylion llawn gwelir https://myuni.swan.ac.uk/employability/

It’s My Employability Week this week run by our Swansea Employability Academy (SEA). Take a look at the exciting events they have planned including Employer talks, Mock interviews, Placement information and free pizza. Full details can be found on their website https://myuni.swan.ac.uk/employability/

January 31st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

The January Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Ionwar ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

January 16th, 2017

Posted In: Uncategorized

Subject Librarians at both the Bay and Park campuses set up the first of their “Survive and Thrive” pop-ups during the Autumn term last month. As well as promoting the support they can offer students during a busy assignment period, they also invited students to share their own tips. The following come direct from students sharing their advice, not just on how you can survive assignments but also, on how to give yourself the best chance to reach your true potential.

 • “Start Early” – a recurring tip advises starting your assignments/revision as soon as you know what the task is. One student says “it is great to start early and be a “tortoise” or a slow cooker to finish it efficiently”.
 • “Pace yourself…step by step” – Take the time to “Break the task down into daily small tasks and plan your missions”
 • “Food. Music. Warmth.” – Think about where you are studying. Do you need somewhere alone or do you prefer a group? Are your best places to work silent or do you find music helps you focus? Find out what works for you.
 • “Ask for as much help as you can…” – There is a whole network of support out there for you. Your friends, family, librarians, and of course the teaching staff in your college. One lecturer also stopped by the popup and gave the following tip “Always talk to your tutor if you don’t understand the assignment – They won’t bite!”
 • “Do background reading” – A lot of students stressed the importance of reading from different sources to get the best marks possible. Not sure where to find the best sources then “Talk to the librarians”.
 • “Talks on how to use the facilities” – Learning how to write academic essays, find sources, use referencing, manage time…these are all skills that students found invaluable. You only have to learn the skills once and “You will be able to use it every single essay you ever write”.
 • “Remember to take a break when working on assignments” – Looking after yourself has to be a big priority. Take breaks away from your desk for a walk, chat, fresh air, cuppa… whatever you need.
 • “Use lateral thinking” –Make revision more effective by thinking outside the box, use visual or interactive ideas, have fun with it. I love this suggestion for anyone studying anatomy “Use an eyeliner to draw the bones on the body rather than reading bone types in a book”.

Feel free to share your study advice on twitter #SUTopTips.

We hope to make the “Survive and Thrive” popups a regular feature during peak exam and assignment time. But students can get advice from the subject teams any time of year – in person, face to face, online. Check out our Library Guides for all the different ways to contact us.

Good luck with your exams and assignments this term.

January 2nd, 2017

Posted In: Uncategorized

Yn ystod tymor yr Hydref buodd eich Llyfrgellwyr Pwnc yn llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae yn cynnal y cyntaf o’r digwyddiadau “Goroesi a Fynnu”. Buon nhw’n cynnig cymorth ac adnoddau defnyddiol i’ch cynorthwyo wrth i chi gwblhau aseiniadau, ac hefyd buon nhw’n casglu eich cynghorion ar goroesi aseiniadau ac arholiadau.  Dyma rhai ohonynt:

 • “Start Early” – cyngor a ddaeth lan yn gyson, dechreuwch eich aseiniadau/adolygu cyn gynted ag sy’n bossib. Dywedodd un myfyriwr “it is great to start early and be a “tortoise” or a slow cooker to finish it efficiently”.
 • “Pace yourself…step by step” – Cymerwch yr amser i “Break the task down into daily small tasks and plan your missions”
 • “Food. Music. Warmth.” –  Meddyliwch ambyti ble yr ydych yn astudio. Ydych chi angen rhywle ar ben eich hun neu a oes well gennych chi astudio mewn grŵp? A oes well gyda chi weithio yn dawel neu a ydych angen gerddoriaeth i helpu chi ganolbwyntio? Meddyliwch am beth sy’n gweithio i chi.
 • “Ask for as much help as you can…” – Mae rhwydwaith eang o gefnogaeth ar gael i chi. Eich ffrindiau, teulu, llyfrgellwyr, ac wrth gwrs eich ddarlithwyr yn y Coleg. Dyma un gair o gyngor gan darlithydd buodd yn y Llyfrgell “Always talk to your tutor if you don’t understand the assignment – They won’t bite!”
 • “Do background reading” – Buodd lot o fyfyrwyr yn pwysleisio pwysigrwydd darllen wahanol ffynonellau er mwyn cael y marciau gorau posibl. Fel dywedodd un myfyriwr, os nad ydych yn siwr ble i ddod o hyd i’r ffynonellau gorau yna “Talk to the Librarians”.
 • “Talks on how to use the facilities” – Dysgu sut i ysgrifennu traethodau academaidd, dod o hyd i ffynonellau, cyfeirnodi yn gywir, rheoli amser … dyma’r sgiliau mae ein myfyrwyr yn meddwl sy’n amhrisiadwy. Fel a ddywedodd un o’n myfyrwyr, dim ond unwaith sydd angen i chi ddysgu’r sgiliau ac “You will be able to use it every single essay you ever write”.
 • “Remember to take a break when working on assignments” – Cofio gofalu amdanoch eich hun. Cymerwch seibiant i ffwrdd oddi wrth eich desg, ewch am dro, cael sgwr, cael awyr iach, cael paned … beth bynnag yr ydych ei angen.
 • “Use lateral thinking” – Gwnewch adolygu yn fwy effeithiol drwy feddwl y tu allan i’r blwch, defnyddiwch syniadau gweledol neu ryngweithiol, a cael hwyl ag ef. Dyma ein hoff awgrym ar gyfer unrhyw un sy’n astudio anatomeg “Use an eyeliner to draw the bones on the body rather than reading bone types in a book”.

Rhannwch eich cyngor ar adolygu/aseiniadau ar-lein gyda’r hash-nod #SUTopTips.

Gallwch cysylltu gyda’ch Llyfrgellwyr Pwnc ar unrhyw adeg o’r flwyddyn trwy y wefan Library Guides. Gallwch hefyd archebu apwyntiad i’n gweld yno.

Pob hwyl gydach arholiadau ac aseiniadau.

January 2nd, 2017

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University