Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ddydd Mercher, Mawrth 8fed. I ddathlu rydyn ni wedi creu casgliad bach o lyfrau a chyhoeddiadau eraill gan staff a chyn-fyfyrwyr benywaidd Prifysgol Abertawe sydd wedi dylanwadu ar eu maes. Mae’r awduron yn cynnwys Dr Amanda Rogers, Yr Athro Stevie Davies, Yr Athro Alayne Street-Perrott, Sarah Coleg (bardd) a llawer mwy.

Celf a’r Dyniaethau

Cyn-fyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol

Llyfrgell y Glowyr De Cymru

  • “Do miners read Dickens?” wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan Lyfrgellydd y Glowyr De Cymru, Sian Williams http://bit.ly/2n6Mrim

Gwyddoniaeth, Gwyddorau Dynol a Meddygaeth

Edrychwch amdanon ni ar Twitter!

Byddem wrth ein boddau pe byddech yn ymuno drwy ail-drydar neu ddweud wrthym am eich hoff awduron benywaidd o Brifysgol Abertawe! Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dilyn @SwanseaUniLib ar Twitter ac edrych allan am yr hashnod:

March 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

The March Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Mawrth ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

March 3rd, 2017

Posted In: Uncategorized

Ask a Librarian, our new live chat service, makes contacting your subject librarians even easier.  Your Librarians can help you with subject support for your research and assignments. We are available via live chat from Monday to Friday 9am – 5pm.Find the Ask a Librarian service on your Library Guides pages – libguides.swansea.ac.uk
Got a question? Just ask!

March 1st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Holi Llyfrgellydd yw ein gwasanaeth newydd sy’n gwneud cysylltu â’ch llyfrgellwyr pwnc yn haws nag erioed. Gall eich Llyfrgellwyr eich cynorthwyo gyda chymorth pwnc ar gyfer eich ymchwil ac aseiniadau. Bydd ar gael drwy ein sgwrs fyw rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener 9yb– 5yp.Gallwch ganfod y gwasanaeth Holi Llyfrgellydd ar eich tudalennau Canllawiau Llyfrgell – libguides.swansea.ac.uk
Cwestiwn? Holwch!

March 1st, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

The February Book Sale is now on; come along and have a look.
They are situated just inside the doors on the left hand side of the Study Hall on level 3 of the Library & Information Centre.
These books are either items that have been withdrawn because they are out of date or unused duplicates, or they are unwanted donations. This month’s sale comprises a miscellaneous selection and some donations.

Arwerthiant Llyfrau Mis Chwefror ymlaen yn awr; dewch draw i edrych.
Maent wedi eu lleoli tu fewn y drysau ar ochr chwith y Neuadd Astudio, ar lefel 3 yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.
Mae’r llyfrau yma naill ai wedi cael eu tynnu’n ôl oherwydd eu bod allan o ddyddiad neu yn rhai dyblyg nad sy’n cael eu defnyddio, neu’n rhoddion di angen. Mae arwerthiant y mis hwn yn cynnwys detholiad amrywiol ynghyd â rhai rhoddion.

February 15th, 2017

Posted In: Uncategorized

Oes angen cymorth  arnoch gyda’ch sgiliau astudio a rheoli amser? Mae yna ap ar gael am hynny!

Mae’n debygol eich bod yn defnyddio apiau bob dydd i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, i ddal i fyny gyda rhaglenni teledu ac i wrando ar gerddoriaeth, ond ydych chi erioed wedi ystyried sut gall apiau gwahanol eich helpu i astudio? Mae DnA wedi llunio rhestr o adnoddau am ddim a allai fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr. Gallwch bori’r rhestr gyfan neu glicio ar dag i gael cymorth mewn maes penodol. Er enghraifft, gallwch ddysgu sut gall apiau fel Evernote a Google Keep eich helpu gyda’ch ymchwil neu ddod o hyd i offer i’ch helpu gyda’ch cyfeirnodi (COFIWCH: mae’n rhaid i chi wirio pa arddull gyfeirnodi dylech ei defnyddio yn eich aseiniad a defnyddiwch ganllawiau’r llyfrgell i sicrhau eich bod yn defnyddio’r fformat cywir gyda’ch cyfeiriadau!).

Rhowch gipolwg ar y dewis i weld a oes modd gwneud eich bywyd yn haws. Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho Arweiniad i Apiau DnA ar ffurf PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Do you need some help with your study skills and time management? There’s an app for that!

You probably use apps every day to stay in touch with friends, catch up on TV and listen to music, but have you ever thought about how different apps can help you with your studies? DnA has compiled a list of free resources that may be helpful for students. You can browse the whole list or click on a tag to find help in a particular area. For example, you can find out how apps like Evernote and Google Keep can help with your research or find tools to help you with your referencing (REMEMBER you must check which referencing style you should use for your assignment and use the library guides to make sure you format your references correctly!).

Take a look at the selection to find out if you can make your life easier. If you prefer, you can download DnA’s App Guide as a PDF.

Picture of smartphone with app icons flying from screen

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

February 8th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Wyddech chi fod meddalwedd ar gyfrifiaduron personol ar y campws sy’n gallu eich helpu wrth astudio? I ddod o hyd i’r meddalwedd, cliciwch ar yr eicon ‘Unified Desktop’ ar y bar offer a dewiswch ‘Assistive Technology’ o’r opsiynau ar y chwith.

Llun o eicon 'Unified Desktop' Prifysgol Abertawe

Chwiliwch am yr eicon hwn ar eich bar offer

Mae’r ffeithlun isod yn dangos rhai o’r offer sydd ar gael i’ch helpu gyda’ch ymchwil a’ch aseiniadau. Cliciwch ar y llun a lawrlwythwch fersiwn PDF o’r ffeithlun.

February 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Did you know that campus PCs have software available that can help with your studies? To find the software, just click on the Unified Desktop icon on the toolbar and select Assistive Technology from the options on the left.

Picture of the Swansea University Unified Desktop icon

Look for this icon on your toolbar

The infograph below shows some of the tools that are available to help you with your research and assignments. Click on the image to view and download a PDF version of the infograph.

Infograph showing the assistive technology available on campus PCs

February 6th, 2017

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

Ar Ddydd Gwener 10 Chwefror bydd gan eich Llyfrgellwyr Pwnc stondinau yn llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae. Byddant yn cynnig cymorth ac adnoddau defnyddiol i’ch cynorthwyo i oroesi a ffynnu, wrth i chi gwblhau aseiniadau. Bydd y ddwy ddesg yn cael eu staffio rhwng 11am a 3pm. Byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych a bydd gennym ddigon o wybodaeth ddefnyddiol a chanllawiau i chi fynd gyda chi. Bydd llawer o siocled am ddim ar gael hefyd i’ch bodloni wrth i chi weithio! Byddwn hefyd yn casglu’ch awgrymiadau ymchwil yn y llyfrgell ac ar-lein gyda’r hashnod#SUTopTips.

Gallwch hefyd ganfod manylion cyswllt eich Timoedd Llyfrgellwyr Pwnc ar y Canllawiau Llyfrgell. Gallwch hefyd archebu apwyntiad i’n gweld yno.

February 2nd, 2017

Posted In: Uncategorized

« Previous PageNext Page »

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University