Vacation borrowing
Vacation loans start on Friday 8th June 2018, items will be due for return on Wednesday 3rd  October 2018.

Using other libraries
If you have gone home for the Summer holiday and would like to use the library of your local university, we have a guide to using the SCONUL Access scheme (PDF) which will help you arrange access during the vacation. You can also contact us at the Issue Desk here about other borrowing schemes that exist – details are on our Visitors’ Information page.

Many of Swansea University’s library resources can be accessed from home – for these you will need to login with your Swansea University email address and usual password.

E-Books
All our e-books can be found via iFind, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “Full Text Online” and “Books” listed on the left-hand side of the screen. Click on any title to get the “Online” access link to the e-book.

Our e-books are available via three main websites: dawsonera, EBSCO and Proquest Ebook Central. Books can be accessed online at any time or there are limited download options available: dawsonera allows downloading for 1-2 days and Proquest Ebook Central gives a 14 day download period (Adobe Digital Editions required). We have over 106,000 titles on Proquest Ebook Central – access the site directly to search across the full text of the collection and build your own online bookshelf for easy access to your favourite titles.

Journal Articles
To search for a specific journal article or an article on a topic, use iFind, the library catalogue (articles & more) and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box. “Full text available” will appear beside those results where you can access the full text article.

If you are using iFind off-campus, you will be prompted to log in with your Swansea University email address and password the first time you submit a search.

If you are using Google Scholar, make sure you set up the link to Swansea University’s subscriptions – we have a guide here (PDF) on how to do this.

If you encounter problems accessing e-journals, try our troubleshooting guide (PDF) which describes some of the most common solutions.


Other Resources
Our Library Guides pages also have information on other e-resources available to you such as newspaper databases. Information about theses can also be found on our library website – full text downloads can be available via the Ethos service for some UK theses.


Need help accessing library resources?
You can contact us during opening hours on 01792 295500 or email us on customerservice@swansea.ac.uk. You can also contact us via our Facebook pages or on Twitter.

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

Wedi mynd adre dros yr haf?

Mae benthyciadau dros y gwyliau wedi dechrau ar Ddydd Gwener, 8fed o Fehefin 2018 a bydd angen eu dychwelyd erbyn Dydd Mercher, 3ydd o Hydref 2018.

Os ydych yn mynd adref am yr haf, a hoffech ddefnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ddefyddio cynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – i wneud hyn bydd angen i chi defnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau
Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser y gellir dod o hyd iddynt drwy iFind, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Testyn Llawn Arlein” a “Llyfrau” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair prif wefan: dawsonera, EBSCO ac Proquest Ebook Central.  Gellir cyrchu llyfrau ar-lein unrhyw bryd neu mae dewisiadau cyfyngedig ar gael ble gellir llwytho i lawr: mae dawsonera yn caniatáu llwytho i lawr am 1-2 ddiwrnod ac mae Proquest Ebook Central yn rhoi cyfnod o 14 diwrnod o lwytho i lawr (angen Argraffiad Digidol Adobe).  Mae gennym dros 106,000 o deitlau ar Proquest Ebook Central – gallwch gyrchu’r safle’n uniongyrchol i chwilio ar draws testun llawn y casgliad ac adeiladu eich silff lyfrau ar-lein eich hun er mwyn gallu cyrchu eich hoff deitlau’n rhwydd.

Erthyglau mewn cylchgronau
I chwilio am erthygl benodol neu ar destyn penodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell (articles & more) a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch.  Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan ein tudalennau Library Guides wybodaeth ar e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi, megis basau data papurau newydd.  Cewch ddod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?
Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth yn ystod oriau agor ar: customerservice@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500. Gallwch gysylltu â ni trwy ein tudalennu facebook neu ar twitter hefyd.

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

Mae Prifysgol Abertawe yn eich croesawu i’w meddalwedd Rhestr Ddarllen newydd:
Ex Libris Leganto

Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r brand ‘iFind Reading’ i gynnig Leganto i ddefnyddwyr, er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth. Mae Leganto hefyd wedi gallu trosi ein rhestrau blaenorol sy’n golygu eu bod yn barod i’w defnyddio yn y system newydd.

Bydd y llwyfan newydd yn ei gwneud hi’n hawdd creu, cael mynediad i, a rheoli rhestrau adnoddau cwrs. Gall hyfforddwyr greu, cynnal a rhannu rhestrau adnoddau sy’n cynnwys pob math o ddeunyddiau, gall llyfrgellwyr ddarparu adnoddau’n fwy effeithlon a chefnogi mwy o gyrsiau, a gall myfyrwyr gael mynediad at bob deunydd cwrs mewn un lle ac o unrhyw ddyfais.
Mae Leganto yn integreiddio’n agos â’r system Rheoli Llyfrgell, yn ogystal â systemau rheoli dysgu, gwasanaethau darganfod llyfrgell, apiau symudol, adnoddau dyfynnu a systemau campws eraill.

Byddwn yn eich rhoi gwybod i chi am sesiynau hyfforddi a sesiynau galw heibio a fydd yn cael eu cynnal dros gyfnod yr haf. Byddwn hefyd yn cynnig canllawiau fideo a thestun ar-lein helaeth i’r gwasanaeth newydd ac rydym yn hapus i ddelio ag unrhyw ymholiadau sydd gennych neu ganllawiau rydych eu hangen ar ddefnyddio’r Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized

 

Swansea University welcomes you to its new Reading List software:
Ex Libris Leganto

We will continue to use the brand ‘iFind Reading’ to offer Leganto to customers thus ensuring a continuity of service.

We have been able to migrate our prior lists, which means they are ready to go in the new system. The new platform will make it easy and engaging to create, access, and manage course resource lists. Instructors can build, maintain, and share resource lists that include all material types, librarians will receive data from the system to help make purchasing decisions and students can access all course materials in one place and from any device.

Leganto tightly integrates with our Library Management system as well as learning management systems, library content discovery services, citation tools, and other campus systems.

We will notify you of training sessions and drop ins over the summer period. We will also offer extensive online video and text guides to the new service and are happy to deal with any enquiries you have or guidance you need to getting going with Leganto (iFind Reading)

June 8th, 2018

Posted In: Uncategorized


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University