Today is World Mental Health Day.  This year’s theme is particularly important to us at Swansea University Libraries – ‘Young people and mental health in a changing world’. Young people can face many changes in their life, including starting university. It’s an exciting time, but can also bring some stress and worry alongside new opportunities. You’ll see staff in the library wearing green ribbons to show their awareness of mental health issues and their commitment to supporting good mental health.

If you would like to find out more about World Mental Health Day, go to the World Health Organization website.

Swansea University has Welfare Support available for different issues you might face while you’re with us. Don’t suffer in silence! There is also some self-help available in the libraries. Whether you’re dealing with issues from your past, current difficulties, or just wondering how to cook a meal on your student budget, the library has some books to help! The Wellbeing Collections in Bay and Singleton Park libraries include titles on managing stress, anxiety, ADHD, autism, OCD, eating disorders, insomnia, coping with abuse and more. There are also books on handling your finances and a selection of student cookbooks. Some books are available as ebooks.

If you need any help finding the right resources or services please ask a member of staff at the Information Desk, email customerservice@swansea.ac.uk or use our Ask a Librarian instant chat. We understand the importance of confidentiality when dealing with such requests.

October 10th, 2018

Posted In: Wellbeing

Mae heddiw yn Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Mae’r thema eleni’n bwysig i ni yma yn nhîm Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe – ‘Mae pobl ifanc ac iechyd meddwl yn newid y byd’. Gall bobl ifanc wynebu nifer o newidiadau yn ystod eu bywyd, gan gynnwys dechrau yn y brifysgol. Mae’n amser cyffrous ond gall achosi i rai boeni ac achosi straen pan fydd cyfleoedd newydd. Fe welwch swyddogion yn y llyfrgell yn gwisgo rhubanau gwyrdd i ddangos eu hymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl a’u hymrwymiad i gefnogi iechyd meddwl da.

Os ydych yn dymuno darganfod mwy am Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ewch i wefan Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae gan Brifysgol Abertawe Gymorth Llesiant ar gael ar gyfer gwahanol faterion a wynebwch o bosib yn ystod eich amser gyda ni. Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd. Mae rhai adnoddau hunangymorth ar gael yn y llyfrgelloedd yn ogystal. P’un a ydych yn ymdrin â materion o’ch gorffennol, anawsterau presennol, neu’n pendroni ynghylch sut i goginio pryd o fwyd ar eich cyllideb myfyriwr, mae gan y llyfrgell lyfrau i’ch helpu! Mae’r Casgliad Lles yn cynnwys teitlau ar reoli straen, gorbryder, ADHD, awtistiaeth, anhwylder obsesiynol cymhellol, anhwylderau bwyta, diffyg cwsg, ymdopi â chamdriniaeth a mwy. Hefyd mae llyfrau ar reoli’ch arian a detholiad o lyfrau coginio i fyfyrwyr.  Mae rhai llyfrau ar gael fel elyfrau.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i ddod o hyd i’r adnoddau neu’r gwasanaethau cywir, gofynnwch i aelod o staff wrth y Ddesg Wybodaeth os gwelwch yn dda. Gallwch anfon neges e-bost at customerservice@swansea.ac.uk neu defnyddiwch ein teclyn sgwrsio Holi’r Cynorthwyydd Llyfrgell. Rydym yn deall pwysigrwydd cyfrinachedd wrth ymdrin â cheisiadau o’r fath.

October 10th, 2018

Posted In: Wellbeing


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University